Next Section

Previous Section

 
 LIJTEN................1
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 LIKA..................1
Ok Himlen fäller/ lika som Jag/ tårar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 LILL..................1
Lill rubine knappen kyste XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LILLA.................5
Drikk hin lilla Flikkans Skåhl IV KOm kiäre Broder kom
HWad begär du Hierta lilla? XVII HWad begär du Hierta lilla?
Magga lilla må thet weeta/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ja den lilla war ey seen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Tijg/ sad’ hon/ tin lilla boof/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LILLIEN...............1
Deine Lillien Hand zu küssen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 LINDER................1
Soll ein so linder Hauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 LIPPEN................2
Dein schönes Lippen Paar/ Das Ich erwehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Ihr Lippen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
 
 LISETTEN..............1
Åt Lisetten til en Seger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LISETTENS.............1
Neerlagt för Lisettens Fötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LISILLE...............3
Lisille hör :||: XIII ICh liebe dich
Lisille du mein Leben/ XIII ICh liebe dich
Lisille meine Wonn/ XIII ICh liebe dich
 
 LITEN.................1
En liten Bonde-pilt twå Oxar tämar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 LITET.................2
Man finner stoora Träen som litet bähra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 LIUFLIGT..............2
Hur liufligt Wijnet leer/ IV KOm kiäre Broder kom
Et liufligt Ögnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LIUFSTE...............3
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ach! liufste Belikinne/ Huru kan Jag troo/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwar han liufste frögd åthnöt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LIUFWE................1
Din liufwe Syn/ dit såcker-söta Taal? VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LIUGA.................1
Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 LIWA..................2
Mången mått liwa som eij äter skrätt. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Tänck min Wänn at Man fördenskull måt’ liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 LOG/..................2
Fast hon åt din Tokheet log/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Uthaf hiertat hon då log/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LOH...................2
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sich löschen soll die Loh. XIII ICh liebe dich
 
 LOPP..................1
När sigh Solen till sit Lopp XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LOß...................1
Drumb sprich mich loß :||: XIII ICh liebe dich
 
 LUST..................9
Lust föllier Gråten/ Gråt ändas i Sång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At drikken gier största Lust; III I Männ af höga Sinnen
Uthi Lust ok Behagh IV KOm kiäre Broder kom
In Lust und Lieb zubringen/ denn die Jahr V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Waß bey dem Lieben giebt vor süsse Lust: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Min fordom Ögna-Tröst/ min Lust ock Ära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Hwilcket all hans lust förstörde: XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LUST/.................4
Bårt Pust/ kom Lust/ medh Must IV KOm kiäre Broder kom
Skal Jag förutan Lust/ i Pust IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ty min Lust/ mit Lifw/ min Död X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Sårgse ti min största Lust/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LUSTIG................2
Therföre wil Jag altijd lustig wara I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
At I olycklig är lustig som Jag. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 LUSTIG/...............1
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 LUSTIGT...............2
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Siungom medh lustigt Skråhl IV KOm kiäre Broder kom
 
 LUTHA/................1
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
 
 LYCKA.................1
Den min olycklig Lycka på din Willia smedt/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 LYCKAN................5
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lyckan min kan fulla synas gå krokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lyckan hon wandlar sig/ kan sällan bliwa/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 LYCKAN/...............1
Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 LYCKS-LOPP............1
Sen förtwiflan mit Lycks-Lopp X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LYSTE.................1
Han tog som han sielfwer lyste XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LÄNDER................1
Sedan från så fierra Länder XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LÄNGER................3
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Sey doch nicht länger taub/ XIII ICh liebe dich
Intet länger wara wil. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LÄNGI.................1
längi mig Beenen kunn bära. III I Männ af höga Sinnen
 
 LÄNGRE................1
At mit Lijf ei längreX ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LÄNGSEL...............2
Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 LÄNGTAN...............2
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Men iagh wil din Längtan stilla XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 LÄNKER................1
Til digh min Sol länker. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LÄPPARS...............1
Dina Läppars Skiönheet skijner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LÄR...................5
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Jag fruchtar at han eij lär återwända VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Lär henne strax Kaas: XVI LÄt hwem som will gå
Han lär reeda bättre baad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LÄT...................15
Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lät then som siuk sigh qwällia/ III I Männ af höga Sinnen
Fritt lät them migh thet förwijta III I Männ af höga Sinnen
Ok lät oß denne Dagh IV KOm kiäre Broder kom
Sa/ lät Glasen gå rundom: IV KOm kiäre Broder kom
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Rätt så tänd på lätIV KOm kiäre Broder kom
lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Derföre Castalinn’ lät dig beweka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
LÄt hwem som will gå XVI LÄt hwem som will gå
Lät hwem som will eå XVI LÄt hwem som will gå
Lät löpa sin Koos XVI LÄt hwem som will gå
Lät bli Fillis då XVI LÄt hwem som will gå
Lät andra fortgå XVI LÄt hwem som will gå
Tillbeer/ lät mig ynnest finna! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section