Next Section

Previous Section

 
 LEBST.................1
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 LEDT..................1
Det wore wist ledt: XVI LÄt hwem som will gå
 
 LEEKA/................1
Dock lätt hon den Pilten leeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LEEKER................1
leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LEEN..................1
Skall så leen Wäderleek XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 LEER/.................3
Hur liufligt Wijnet leer/ IV KOm kiäre Broder kom
Lijk Corall ooch Purpur leer/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Alt/ hwad här på Jorden leer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LEFWER................1
Som lefwer i Sårg ock Pust/ III I Männ af höga Sinnen
 
 LEIONJAGT/............1
På en räddfull Leionjagt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LEL...................4
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
Så wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Lel i grafwen blij förnögd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LELL..................3
Så kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lell mig ingen kräncker; XV Iris aldrabäste Wänn
Skembdes lell och blef heel blyg/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LEMAR/................1
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 LENA..................1
Hennes silkis lena Hår/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LENGE.................1
Sedan sått han lenge spaker XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 LEPPAR/...............1
Ögon/ Leppar/ hwita Händer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LEYD..................1
So leyd Ich gerne mehr/ XIII ICh liebe dich
 
 LEYD/.................1
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 LEYDER/...............1
Ach; leyder/ Ach! so muß XIII ICh liebe dich
 
 LICHT.................1
Wie? fühlstu Schönstes Licht VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 LICHT/................2
Doch gieb mir Liebstes Licht/ XIII ICh liebe dich
Sehe/ meiner Seelen Licht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 LIDA..................1
För hwilket Sinnen mehr behöfwe lida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 LIEB..................4
In Lust und Lieb zubringen/ denn die Jahr V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Lieb den der dir gebricht. XIII ICh liebe dich
 
 LIEB/.................1
Zerwehen deine Lieb/ ist das dein Brauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 LIEBE.................3
Daß ich vor Liebe nicht gestorben bin. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
ICh liebe dich :||: XIII ICh liebe dich
 
 LIEBEN................3
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Waß bey dem Lieben giebt vor süsse Lust: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Dein Lieben ist nicht so/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 LIEBES................2
In Liebes zweiffel schweben? XIII ICh liebe dich
Ihr Liebes Wächter XIII ICh liebe dich
 
 LIEBES-SACHEN.........1
In Liebes-Sachen liegen/ XIII ICh liebe dich
 
 LIEBLICHSTE...........1
SOll denn/ lieblichste Climene, XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 LIEBSTES..............1
Doch gieb mir Liebstes Licht/ XIII ICh liebe dich
 
 LIEBT.................3
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ein Hertze das getreulich liebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Liebt sonder Wanckelmuht/ wird nicht betrübt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 LIEB’.................1
So ist dein Lieb’ ein Tand/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 LIEGEN/...............1
In Liebes-Sachen liegen/ XIII ICh liebe dich
 
 LIFW/.................1
Ty min Lust/ mit Lifw/ min Död X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LIFWA.................2
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ja så sant som Jagh will lifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 LIFWA/................1
I hwad för ynckligheet Jag måste lifwa/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LIGGER................1
Du ligger mig o skiönste Castalinne VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LIGGER/...............1
Jag sitter/ ligger/ wandlar eller står VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LIJDA.................3
Fast om een måste Förföllielse lijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Än lijda heet Kärleeks Brand/ III I Männ af höga Sinnen
Måst Een lijda lijk een Man XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LIJDA/................1
Jag intet kan lijda/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 LIJDER................1
Thet man billigst lijder; XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LIJDER/...............1
Ock slijk sårg än lijder/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LIJDIT................1
At Jag haer för din skuld lijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LIJF..................2
At mit Lijf ei längre så X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Skall män Lijf i Bröste boor XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LIJF/.................1
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 LIJFS-TRÅ.............1
Min Lijfs-trå. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LIJFWA................1
Måst i Pust ock Olust lijfwa) X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 LIJK..................12
Lijk som du hadd’ eij Måhl? IV KOm kiäre Broder kom
Wor’ wist på Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Lijk Corall ooch Purpur leer/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock som hän snart förgår/ lijk så består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dy Jag/ lijk Sool-bloman Sigh XV Iris aldrabäste Wänn
Måst Een lijda lijk een Man XV Iris aldrabäste Wänn
Som/ mit hierta! dig/ lijk Trähl XV Iris aldrabäste Wänn
 
 LIJKA.................2
Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
(Jag såfwer/ wakar/ lijka hwad Jag giör/) VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LIJKE.................2
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
an’n lijke. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 LIJKWÄL...............4
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Blier Jagh lijkwäl din Trähl. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Lijkwäl glder i min Pust XV Iris aldrabäste Wänn
Ok begiär lijkwäl een Sång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 LIJKWÄLL..............1
Skall thet lijkwäll uti et stadigt minne VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?

Next Section

Top of Section