Next Section

Previous Section

 
 KRAGA.................1
Med Kappa ok Kraga XVI LÄt hwem som will gå
 
 KRAKEEL/..............1
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
 
 KRANCK................1
Der mein kranck Hertz gesund XIII ICh liebe dich
 
 KRIJKON/..............1
Ell Troll-Bär ok Krijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 KROKOT/...............1
Lyckan min kan fulla synas gå krokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 KROP..................4
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Wij hälla them i wår Krop. III I Männ af höga Sinnen
Att the min afdödde Krop III I Männ af höga Sinnen
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 KROP/.................1
Rees op din Krop/ säij top IV KOm kiäre Broder kom
 
 KROPP.................2
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jempt min Kropp X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 KROPPEN...............2
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Min Kiärleek minskas eij fast Kroppen wijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 KRUSAT................1
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KRYSTE/...............1
Kryste/ kyste mun och barm/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KRÄNCKER..............1
Lell mig ingen kräncker; XV Iris aldrabäste Wänn
 
 KRÄNKER...............1
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 KULLHUGGA.............1
At the kunn’ trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 KULLKASTA.............1
Kullkasta Kiärleek din? så är du week; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 KUND..................2
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Jo/ du kund det sielf besinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KUNDE.................2
Om någon Penna kunde det beskrifwa VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Fast om din Falskheet kädian kunde rifwa IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KUNG/.................1
Kung/ Bond/ Dwärg/ Rees/ stygg/ snygg/took/ klook/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KUNN..................1
Så längi mig Beenen kunn bära. III I Männ af höga Sinnen
 
 KUNNA.................3
At kunna mig hija XVI LÄt hwem som will gå
Men du måste kunna tiga XVII HWad begär du Hierta lilla?
Hwart the nånsin kunna räkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KUNNE.................1
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KUNN’.................1
At the kunn’ trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 KUNST-GEBERDEN........1
Wann Ich deine Kunst-Geberden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 KUP...................1
Hwem gier en större Kup? IV KOm kiäre Broder kom
 
 KUß...................1
Das sey auff meine Buß der Erste Kuß. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 KWAL..................1
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 KWAL/.................1
Pina/ Kwal/ Olyckligheet X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 KWIJDA/...............1
Ej heller mig kwijda/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 KWIJDIT...............1
Ok intil min Dödzstund kwijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 KWIT..................1
Skall Jag eij wara kwit! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 KWÄLIA................1
Et Äktenskap kwälia XVI LÄt hwem som will gå
 
 KYSS..................1
En Kyss som ingen weet/ Förlijkning skedt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 KYSSA.................1
Kom at Kyssa dina Händer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KYST..................1
Seen/ han glaset hafwer kyst: IV KOm kiäre Broder kom
 
 KYSTE.................2
Lill rubine knappen kyste XIX Nys när Frigga satt i bade
Kryste/ kyste mun och barm/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KÄDIAN................1
Fast om din Falskheet kädian kunde rifwa IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KÄDIOR/...............1
Äre Kädior/ Eld som tänder/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KÄMPEN................1
Kanskee Mars den kämpen grymma XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KÄNNA.................1
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KÄNNER................1
Är/ at Jag af tijden känner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 KÄR...................1
Mig som Ehr må hålla kär? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KÄRLEEKS..............1
Än lijda heet Kärleeks Brand/ III I Männ af höga Sinnen
 
 KÄTTIANS..............1
Effter kättians skalkerij XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KÖMT..................1
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 KÜSSEN/...............1
Deine Lillien Hand zu küssen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 KÜß...................1
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 LADE..................1
Lade du din’ hwassa Skecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LAG...................4
Så måst din stränga Lag iag undergå. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Deras Lag. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Das vormahls lag beschneyt. XIII ICh liebe dich
Det tager ej lag XVI LÄt hwem som will gå
 
 LAGA..................1
Till rijda sig laga XVI LÄt hwem som will gå
 
 LAGAR.................1
Förtröstar Jagh at han min resa lagar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 LAGH..................2
Som är i Dagh i Lagh medh oß ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
 
 LAGH/.................1
Dricka friskt i detta Lagh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 LAGOM.................1
Gifwa digh en lagom lång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 LAM/..................1
Hwi stå I som et Lam/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 LAND..................2
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ok uti dit Land med fecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 LANDET................1
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 LANG..................1
Wie lang Ich bin geqwält XIII ICh liebe dich
 
 LANGE.................1
Wie lange soll ich so XIII ICh liebe dich
 
 LASSE.................1
Lasse rädz hwarken haat/ Afwund ell Twång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 LAT...................1
Förtretlig ok lat. XVI LÄt hwem som will gå
 
 LAß...................1
Und laß mich sterben/ XIII ICh liebe dich
 
 LAß’T.................4
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t Jene seyn Der Klugen Pallas hold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 LEBE..................1
Ich lebe fort und fort in dir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 LEBEN.................5
Und vor den Todt im Leben stirbt: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Umb Hulff und Leben. XIII ICh liebe dich
Muß todt im Leben seyn. XIII ICh liebe dich
Rufft offt Atropos mein Leben XIV SOll denn lieblichste Climene
Solt ich gleich mein Leben schliessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 LEBEN/................1
Lisille du mein Leben/ XIII ICh liebe dich
 
 LEBENS................1
Brich meines Lebens Stab XIII ICh liebe dich

Next Section

Top of Section