Next Section

Previous Section

 
 JAG/..................3
Ok Himlen fäller/ lika som Jag/ tårar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Du brööt/ eij Jag/ wår Eed. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Dy Jag/ lijk Sool-bloman Sigh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 JAGH..................23
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jagh älskar mäst dubblade drickar III I Männ af höga Sinnen
Till theß Jagh bå hickar ock nickar. III I Männ af höga Sinnen
At Jagh är med dricken dull/ III I Männ af höga Sinnen
När Jagh hafwer fylt mig full III I Männ af höga Sinnen
Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. III I Männ af höga Sinnen
Blier Jagh af dricka döder/ III I Männ af höga Sinnen
Så beer Jagh alla drickz-Bröder III I Männ af höga Sinnen
At Jagh strax thensamma må släkka. III I Männ af höga Sinnen
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Så nögdas Jagh (emot min Willia) willia VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Förtröstar Jagh at han min resa lagar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Blier Jagh lijkwäl din Trähl. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At Jagh gråt-ögd afsked tog/ XV Iris aldrabäste Wänn
At Jagh för digh qwider. XV Iris aldrabäste Wänn
Jagh will digh een sådan gifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ja så sant som Jagh will lifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 JAGH/.................2
At min Siäl ok andra Jagh/ XV Iris aldrabäste Wänn
At Jagh/ fåfängh-glad! sijr digh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 JAGTEN................1
Ok i Jagten måtta dröija XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 JAHR..................1
In Lust und Lieb zubringen/ denn die Jahr V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 JEMMER................1
Kan man wäll finna större Hiertans jemmer? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 JEMMERLIG.............1
För än som Döden mig förmordar jemmerlig. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 JEMPT.................3
Jempt Hierta stå. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Jempt androm äst förnögd. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Jempt min Kropp X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 JENE..................1
Laß’t Jene seyn Der Klugen Pallas hold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 JENS..................1
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 JERNET................1
Segelsteen och Jernet haer XV Iris aldrabäste Wänn
 
 JO/...................1
Jo/ du kund det sielf besinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 JORD..................1
Fast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 JORDEN................2
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Alt/ hwad här på Jorden leer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 JORDEN/...............1
Han är swart-siuk öfwer Jorden/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 JORDERIJK.............1
Wor’ wist på Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 JU....................6
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Alt Mynt giörs ju till at förtära? III I Männ af höga Sinnen
Jag låter ju gilliare gillia/ III I Männ af höga Sinnen
Dödligt är ju Såre wist XV Iris aldrabäste Wänn
 
 JUNGFRU...............1
Uthan är Jungfru gran/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 JUNGFRUN..............1
Det Jungfrun hon skiämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 JUNGFRUR..............1
Fast Jungfrur hata mig/ thet må the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 JUNO..................2
Sich mühen umb der Juno schnödes Gold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ist Juno reich/ ist gleich Minerva weiß/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 JÄMMER/...............1
Reser och min Jämmer/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 KAAS..................1
Lär henne strax Kaas: XVI LÄt hwem som will gå
 
 KALLA.................1
Ok then Skiöna Frigga kalla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KAN...................35
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lyckan min kan fulla synas gå krokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At the kunn’ trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mask-stungne kan man med Fingerna gnugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lyckan hon wandlar sig/ kan sällan bliwa/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. III I Männ af höga Sinnen
Men Jag stå kan står jag bij IV KOm kiäre Broder kom
Ok then eij swara kan IV KOm kiäre Broder kom
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Et liufligt Ögnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Kan man wäll finna större Hiertans jemmer? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At du så lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kan du så lättlig dit Löffte förglömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ach! liufste Belikinne/ Huru kan Jag troo/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kan bestå; X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Kan säija dig/ hur’ tit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ich kan mich triegen/ XIII ICh liebe dich
Offt kan ein falscher Schein XIII ICh liebe dich
Es kan sich wenden/ XIII ICh liebe dich
Ty hwad ingen ändra kan XV Iris aldrabäste Wänn
Jag intet kan lijda/ XVI LÄt hwem som will gå
Jag giärna kan sij XVI LÄt hwem som will gå
Jag ej kan förmå: XVI LÄt hwem som will gå
Som Jag haer ok kan förmå/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Kan det ey Adonis heela/ XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section