Next Section

Previous Section

 
 INGEN/................1
Ty wij will’ ingen/ som will buga/ truga. IV KOm kiäre Broder kom
 
 INNAN.................1
Kitla Pilten innan i. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 INSKRIFWIT............1
Är diupast neer uti mit Bröst inskrifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 INTE..................1
Samma/ när Yxen ens haer inte Skafft? II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 INTET.................11
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Nei intet fins i heela Wärlden wida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skull intet då mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock tåla hwad iagh intet hindra må: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock will med Willia intet mehr mig känna? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ok du intet mäd äst när/ XV Iris aldrabäste Wänn
Jag intet kan lijda/ XVI LÄt hwem som will gå
När intet är Tij: XVI LÄt hwem som will gå
Intet länger wara wil. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Qwälj mig intet heelt i hiäl! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 INTET/................1
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 INTIL.................4
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Intil alt är drukkit up. IV KOm kiäre Broder kom
Ok intil min Dödzstund kwijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock önskar hiertlig intil denna Dag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 INTILL................1
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 IRIS..................1
Iris aldrabäste Wänn XV Iris aldrabäste Wänn
 
 IRR...................1
Ich Irr; Bellinde warumb qwälstu dich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 IS....................1
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 IST...................10
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ist Juno reich/ ist gleich Minerva weiß/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ist Juno reich/ ist gleich Minerva weiß/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und frag dies mein Hertze Denn das Hertz ist dein. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Zerwehen deine Lieb/ ist das dein Brauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So ist dein Lieb’ ein Tand/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Dein Lieben ist nicht so/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Weil es dir nicht ist bewust XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 IÄRNET................1
Ehr medh heeta iärnet brände? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 J.....................3
Morkiär sey om J beswimma/ XIX Nys när Frigga satt i bade
J feck ett sådant håhl? XIX Nys när Frigga satt i bade
Giort/ när J hafft sådant feel? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 J/....................1
Som J/ mellan dheras låår? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 JA....................10
Will här ingen säya Ja? IV KOm kiäre Broder kom
Du weist ja wie Ich war entzückt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ja hwad mehr! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Es war so böß ja nicht gemeint XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Ihr wist ja wie sies meint/ XIII ICh liebe dich
Ich werd ja dies erwerben/ XIII ICh liebe dich
Ja Hästen wantrifwes XVI LÄt hwem som will gå
Ja så sant som Jagh will lifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ja den lilla war ey seen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 JA/...................1
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 JAG...................91
HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hwad hielper om Jag daglig’n skulle gråta? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Så kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Therföre wil Jag altijd lustig wara I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
SKulle Jag sörja då wore Jag tokot II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
SKulle Jag sörja då wore Jag tokot II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At I olycklig är lustig som Jag. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Och sök som Jag Frögd uti Stopen. III I Männ af höga Sinnen
Jag låter ju gilliare gillia/ III I Männ af höga Sinnen
Drick/ drick meij till Jag beer IV KOm kiäre Broder kom
Men Jag stå kan står jag bij IV KOm kiäre Broder kom
Men Jag stå kan står jag bij IV KOm kiäre Broder kom
Jag sitter/ ligger/ wandlar eller står VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At Jag af alle Medel är beröfwat VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
(Jag såfwer/ wakar/ lijka hwad Jag giör/) VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
(Jag såfwer/ wakar/ lijka hwad Jag giör/) VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag suckar/ klagar/ gråter ok Jag dör; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag suckar/ klagar/ gråter ok Jag dör; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
I hwad för ynckligheet Jag måste lifwa/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag seer/ ok kan dock lijkwäl intet niuta/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag fruchtar at han eij lär återwända VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dog tråtz Olycka/ at Jag derför swijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Nu wille Jag wähl gierna mehra siunga VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At utan dig Jag långseen wore dödh; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At Jag dig aldrig at förglömma weet: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skal Jag förutan Lust/ i Pust IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Jag undrar huru mögligt är IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwad skall Jag om din Stadigheet då dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ach! liufste Belikinne/ Huru kan Jag troo/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Nei/ Skiönste! Nei/ Jag troor ey boor IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Jag trodde/ Ach! mit arme Took! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
(Seen Jag först burit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kund ändra mångens Tankar; Dock tröstas Jag therwed IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Men som jag andas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Så wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Är/ at Jag af tijden känner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
(Fast Jag tröstlöös utan Tig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Tänder Eelden som Jag haer X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Då skall Jag med sorglig Frögd X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At Jag haer för din skuld lijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Andra Jag! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Jag haer det eij så illa meent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Jag önskad dit Fördrag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Skall Jag eij wara kwit! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok så dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Om Jag haer feelat med min Mund/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dit Purpur-Läppars Paar (Som jag mig har XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ach! när sijr Jag dig igän/ XV Iris aldrabäste Wänn
Mins när Jag sidst från dig drog XV Iris aldrabäste Wänn
I alt hwad Jag sijr och höör/ XV Iris aldrabäste Wänn
Uti alt hwad som Jag giör XV Iris aldrabäste Wänn
At Jag wämjes hwar Jag är XV Iris aldrabäste Wänn
At Jag wämjes hwar Jag är XV Iris aldrabäste Wänn
Hwij fördenskuld klagar Jag XV Iris aldrabäste Wänn
Trooheet then Jag en gång swor XV Iris aldrabäste Wänn
Jag intet kan lijda/ XVI LÄt hwem som will gå
Jag giärna kan sij XVI LÄt hwem som will gå
Jag ej kan förmå: XVI LÄt hwem som will gå
Jag hafwer dig ährat/ XVI LÄt hwem som will gå
Så högt som Jag dig/ XVI LÄt hwem som will gå
Jag pläger slätt inga/ XVI LÄt hwem som will gå
Jag åter igän XVI LÄt hwem som will gå
Eij frija jagXVI LÄt hwem som will gå
Jag låter dem fahra XVI LÄt hwem som will gå
Jag blifwer benögd XVI LÄt hwem som will gå
Om thet möiligt ok jag kan/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Som Jag haer ok kan förmå/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
At Jag åt digh något giort/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Sij jag är din första Träl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
När skall Jag få tocka saker/ XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section