Next Section

Previous Section

 
 IAG...................5
Så måst din stränga Lag iag undergå. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Hwad Iag haer swurit thet skall stå/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Så wil iag Dig altid prijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Mins du ey att iag mig sidst XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 IAGH..................5
Ock tåla hwad iagh intet hindra må: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Allenast när som iagh uppå Digh tänker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Men iagh wil din Längtan stilla XVII HWad begär du Hierta lilla?
Will iagh digh till Wilies göra XVII HWad begär du Hierta lilla?
Som iagh åt sigh giöra will/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 ICH...................31
Du weist ja wie Ich war entzückt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Alß Ich mein’n Mund auff dein’n gedrückt; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Daß ich vor Liebe nicht gestorben bin. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich Irr; Bellinde warumb qwälstu dich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich lebe fort und fort in dir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich komm dir/ Mir nicht/ zu; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Sonsten verlier Ich Dich XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und Du verlierest mich/ Mein ander Ich. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Dein schönes Lippen Paar/ Das Ich erwehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
ICh liebe dich :||: XIII ICh liebe dich
Doch ruff ich in den Wind XIII ICh liebe dich
Wie lange soll ich so XIII ICh liebe dich
Wie lang Ich bin geqwält XIII ICh liebe dich
Daß ich nicht selbst mehr Mein XIII ICh liebe dich
Ich seyn mein selbst-Verdruß. XIII ICh liebe dich
Sonst muß ich gar ein Raub XIII ICh liebe dich
Ich bitte dich :||: XIII ICh liebe dich
Ich bin nun nicht mehr Ich/ XIII ICh liebe dich
Ich winsle Tag und Nacht/ XIII ICh liebe dich
Ich kan mich triegen/ XIII ICh liebe dich
So geh ich in mein Grab. XIII ICh liebe dich
So leyd Ich gerne mehr/ XIII ICh liebe dich
Ich werd ja dies erwerben/ XIII ICh liebe dich
Wann Ich deine Kunst-Geberden XIV SOll denn lieblichste Climene
Denn wenn ich dich nur erblick XIV SOll denn lieblichste Climene
Möcht Ich nur der Gunst geniessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Solt ich gleich mein Leben schliessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Ach! wie stürb ich so vergnügt. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ICH/..................2
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich bin nun nicht mehr Ich/ XIII ICh liebe dich
 
 ICKE..................2
Den icke will bijda: XVI LÄt hwem som will gå
Det mig icke bör/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 IFALL.................1
Ifall at Himmlen helsan min behagar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 IFRÅ..................1
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 IGEN..................1
Snart hijt igen. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 IGEN/.................1
Skull’/ om hwar toge sit igen/ gå naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 IGÄN..................1
Jag åter igän XVI LÄt hwem som will gå
 
 IGÄN/.................1
Ach! när sijr Jag dig igän/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 IHR...................10
Ihr Seufftzer Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Ihr Seufftzer Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Ihr Augen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Ihr Augen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Die Ihr gleich Sternen scheint/ XIII ICh liebe dich
Ihr wist ja wie sies meint/ XIII ICh liebe dich
Ihr Liebes Wächter XIII ICh liebe dich
Macht Ihr aus meiner Qwahl XIII ICh liebe dich
Ihr Lippen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
Ihr Lippen Ihr :||: XIII ICh liebe dich
 
 IJD...................1
At olijkt Stånd och Tijd (tråß Ijd) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 ILLA..................1
Jag haer det eij så illa meent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 IM....................2
Und vor den Todt im Leben stirbt: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Muß todt im Leben seyn. XIII ICh liebe dich
 
 IMMER.................3
Die eylen immer mit uns nach der Bahr; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Such Ehre wer nur immer will/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Der immer nach und nach XIII ICh liebe dich
 
 IN....................12
In Lust und Lieb zubringen/ denn die Jahr V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Mich wundert/ wenn’s mir noch kömt in den Sinn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich lebe fort und fort in dir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Mein Hertz bleibt stets in deine Hand/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Brennt stets in gleicher Gluht/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sagt’ es geschah in Schertz. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Doch ruff ich in den Wind XIII ICh liebe dich
In Liebes zweiffel schweben? XIII ICh liebe dich
In Liebes-Sachen liegen/ XIII ICh liebe dich
So geh ich in mein Grab. XIII ICh liebe dich
Wie mein Hertz in Angst und Zagen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 INGA/.................1
Jag pläger slätt inga/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 INGEN.................13
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ingen mått Skiuß-Hästen alt för hårt rijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Will här ingen säya Ja? IV KOm kiäre Broder kom
Wor’ wist på Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Wor’ wist på Jorderijk Mig ingen ingen lijk. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock ingen är än du o Castalinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
En Kyss som ingen weet/ Förlijkning skedt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Lell mig ingen kräncker; XV Iris aldrabäste Wänn
Ty hwad ingen ändra kan XV Iris aldrabäste Wänn
Säg för ingen annan Piga XVII HWad begär du Hierta lilla?

Next Section

Top of Section