Next Section

Previous Section

 
 HWADAN................1
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 HWAR..................12
Skull’/ om hwar toge sit igen/ gå naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hwar Glädie står op i taak/ III I Männ af höga Sinnen
Dy drick hwar Stund ock Timma/ III I Männ af höga Sinnen
Ock mäd ett Glaaß i hwar Hand III I Männ af höga Sinnen
See Naglen/ så mått hwar til prikka drikka/ IV KOm kiäre Broder kom
Skenk i för Trij/ hwar sij IV KOm kiäre Broder kom
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Då är som hwar Man weet XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
At Jag wämjes hwar Jag är XV Iris aldrabäste Wänn
Hwar Klåckan hon klämtar XVI LÄt hwem som will gå
Wisor? Wisor giör hwar Man/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Hwar han liufste frögd åthnöt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HWARENS...............1
Klippor/ hwarens Hopp förgår; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HWARFÖRE..............1
HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HWARKEN...............3
Rädz hwarken Tiuf/ Eld eller Watn-Fahra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lasse rädz hwarken haat/ Afwund ell Twång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Weet I hwarken Huth ell’ Skam? IV KOm kiäre Broder kom
 
 HWART.................2
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hwart the nånsin kunna räkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HWASSA................1
Lade du din’ hwassa Skecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HWEM..................9
At the kunn’ trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hwem gier en större Kup? IV KOm kiäre Broder kom
Hwem swarar trij på ra? IV KOm kiäre Broder kom
LÄt hwem som will gå XVI LÄt hwem som will gå
Lät hwem som will eå XVI LÄt hwem som will gå
Hwem du skulle Pilar skänkia/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hwem will nu dig ej tillbee XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Skreek han/ hwem haer i ehr been XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HWI...................1
Hwi stå I som et Lam/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 HWIJ..................2
Hwij sitter du så tyst/ IV KOm kiäre Broder kom
Hwij fördenskuld klagar Jag XV Iris aldrabäste Wänn
 
 HWILCKET..............1
Hwilcket all hans lust förstörde: XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HWILKET...............1
För hwilket Sinnen mehr behöfwe lida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 HWILOM................1
Hwilom oß från wårt glam IV KOm kiäre Broder kom
 
 HWIP..................1
Hwip! thet är fullt/ guttåhr! IV KOm kiäre Broder kom
 
 HWITA.................1
Ögon/ Leppar/ hwita Händer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HÄLFFTEN..............1
Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HÄLLA.................1
Wij hälla them i wår Krop. III I Männ af höga Sinnen
 
 HÄN...................1
Ock som hän snart förgår/ lijk så består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 HÄNDE.................1
Eller ock kanskee det hände XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HÄNDER................1
Ögon/ Leppar/ hwita Händer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HÄNDER/...............1
Kom at Kyssa dina Händer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HÄR...................4
Will här ingen säya Ja? IV KOm kiäre Broder kom
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Mången Skönheet finnes här XV Iris aldrabäste Wänn
Alt/ hwad här på Jorden leer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HÄRTER................1
Viel härter noch als Stahl und Stein/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 HÄSTEN................1
Ja Hästen wantrifwes XVI LÄt hwem som will gå
 
 HÅFWOR................1
Som har tusend andra Håfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HÅHL..................1
Då J feck ett sådant håhl? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HÅLLA.................1
Mig som Ehr må hålla kär? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HÅLLAS................1
Skull’ ewig hållas; eij falskas/ eij brytas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HÅLLER................4
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Dem håller ej ringa/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 HÅR/..................1
Hennes silkis lena Hår/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HÅRDA.................2
Men wiltu hårda Skäbne oß åthskillia/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At frelsa mig aff thenna hårda Nödh/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 HÅRET.................1
Måste håret wara swedt. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HÅRT..................2
Ingen mått Skiuß-Hästen alt för hårt rijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ok afundas hårt at Norden XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HÅÅR..................1
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HÖG...................1
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HÖGA..................1
I Männ af höga Sinnen III I Männ af höga Sinnen
 
 HÖGST.................1
Så är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 HÖGSTA................1
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HÖGT..................1
högt som Jag dig/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 HÖNISCHES.............1
Kein hönisches Gelächter/ XIII ICh liebe dich
 
 HÖR...................2
Lisille hör :||: XIII ICh liebe dich
Den Klåckeliud hör XVI LÄt hwem som will gå
 
 HÖRA..................1
Men om du migh eij will höra XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 HÖRA/.................1
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 HÖRDE.................1
Frigga när hon detta hörde XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HÖÖR/.................1
I alt hwad Jag sijr och höör/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 I.....................69
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
I Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lust föllier Gråten/ Gråt ändas i Sång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At I olycklig är lustig som Jag. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
I Männ af höga Sinnen III I Männ af höga Sinnen
Som lefwer i Sårg ock Pust/ III I Männ af höga Sinnen
Fast om I Pengar gömmen/ III I Männ af höga Sinnen
Wij kasta them eij i Strömmen/ III I Männ af höga Sinnen
Wij hälla them i wår Krop. III I Männ af höga Sinnen
Hwar Glädie står op i taak/ III I Männ af höga Sinnen
Långt bättr’ är i wijn att simma III I Männ af höga Sinnen
Ock mäd ett Glaaß i hwar Hand III I Männ af höga Sinnen
Dricka friskt i detta Lagh/ IV KOm kiäre Broder kom
Som är i Dagh i Lagh medh oß ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
Som är i Dagh i Lagh medh oß ogijn. IV KOm kiäre Broder kom
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
Som boor i nästan Gåhl/ IV KOm kiäre Broder kom
Hwi stå I som et Lam/ IV KOm kiäre Broder kom
Weet I hwarken Huth ell’ Skam? IV KOm kiäre Broder kom
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
Skenk i för Trij/ hwar sij IV KOm kiäre Broder kom
Stöt Glas ok Stoop i hoop/ IV KOm kiäre Broder kom
Öhl min Herre! gå i Säng; IV KOm kiäre Broder kom
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Altijd för Ögon/ i mit Sinn’ ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
I hwad för ynckligheet Jag måste lifwa/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Nei intet fins i heela Wärlden wida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skull intet då mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Jagh skrifwer här dit Nampn i wåta Sanden VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
I Ekels-wijk widh Nereus salta Stranden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok i min Siäl/ lijk som uthi mit Sinne/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
(Den du i mig tändt) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skal Jag förutan Lust/ i Pust IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
I mörka Grafwen/ i Tystheet at blifwa/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
I mörka Grafwen/ i Tystheet at blifwa/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Så wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Måst i Pust ock Olust lijfwa) X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ända wil i Döden raska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Trösta mig i thenna Nöd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Lel i grafwen blij förnögd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Lijkwäl glder i min Pust XV Iris aldrabäste Wänn
I alt hwad Jag sijr och höör/ XV Iris aldrabäste Wänn
Är Olust i Löije/ XV Iris aldrabäste Wänn
Skall män Lijf i Bröste boor XV Iris aldrabäste Wänn
At stånda i Bås: XVI LÄt hwem som will gå
At resa i Frijd: XVI LÄt hwem som will gå
Hon går eii dermedh i Skall/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Pläger sig i Skogen wåga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok i Jagten måtta dröija XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Qwälj mig intet heelt i hiäl! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Nys när Frigga satt i bade/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Had’ hon Astrild i sitt skiöt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Trinda brösten i sin hand XIX Nys när Frigga satt i bade
Kitla Pilten innan i. XIX Nys när Frigga satt i bade
Skreek han/ hwem haer i ehr been XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section