Next Section

Previous Section

 
 ALT/..................1
Alt/ hwad här på Jorden leer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ALTAR.................1
Rökelse på Altar bähra XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ALTID.................1
Så wil iag Dig altid prijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 ALTIJD................2
Therföre wil Jag altijd lustig wara I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Altijd för Ögon/ i mit Sinní ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 ALTSÅ.................1
Gråter altså Dag ok Natt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ALß...................2
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laßít uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Alß Ich meinín Mund auff deinín gedrückt; V Laßít uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 AN....................1
Skrifwí (och gifwí till een an) IV KOm kiäre Broder kom
 
 ANDAS/................1
Men som jag andas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 ANDER.................1
Und Du verlierest mich/ Mein ander Ich. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ANDER-ICH.............1
Dich/ denn du weist du bist mein Ander-Ich; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 ANDRA.................9
Så kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Andra Jag! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock Hiertat sit then andra giwer slätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
At min Siäl ok andra Jagh/ XV Iris aldrabäste Wänn
Lät andra fortgå XVI LÄt hwem som will gå
(Fast andra behaga) XVI LÄt hwem som will gå
Skall så wäll som andra trafwa/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Som har tusend andra Håfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At man dig för andra alla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ANDRE.................1
Laßít andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laßít uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 ANDREN................1
Vom andren trennen/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 ANDROM................1
Jempt androm äst förnögd. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 ANGST.................1
Wie mein Hertz in Angst und Zagen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ANGST/................1
O! Angst/ O! Qwal/ O! Peyn XIII ICh liebe dich
 
 ANKAR/................1
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 ANNAN.................1
Säg för ingen annan Piga XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 ANí...................1
Wil dig någon aní uthleeta XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 ANíN..................1
anín lijke. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ARM...................2
Wij warda allesammans/ Arm ock Rijke/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Effter han snart hennes arm XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ARME..................1
Jag trodde/ Ach! mit arme Took! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 AS....................1
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ASKA/.................1
Ock haer giort mig snart til Aska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 ASTRACAN..............1
Tartarn ok från Astracan. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ASTRILD...............5
Dy Hon weet at Astrild feger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hadí hon Astrild i sitt skiöt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
At ey Astrild mehr förstog/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Frigga wred bad Astrild bijda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Swaradí Astrild kiäck och glad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 AT....................63
At the kunní trossa Skyn/ hwem kan kullhugga II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Tänck min Wänn at Man fördenskull måtí liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
At I olycklig är lustig som Jag. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som skämmes at drikka/ minnen III I Männ af höga Sinnen
At drikken gier största Lust; III I Männ af höga Sinnen
Alt Mynt giörs ju till at förtära? III I Männ af höga Sinnen
At Jagh är med dricken dull/ III I Männ af höga Sinnen
At Jagh strax thensamma må släkka. III I Männ af höga Sinnen
Hwad hielper at man daglig låter/ gråter; IV KOm kiäre Broder kom
Lät sij at I som Jagh i Lagh är Män. IV KOm kiäre Broder kom
At rätt blier giort/ war fort IV KOm kiäre Broder kom
At han/ som kan eij dricka/ biudí godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
At Jag af alle Medel är beröfwat VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag fruchtar at han eij lär återwända VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dog tråtz Olycka/ at Jag derför swijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At frelsa mig aff thenna hårda Nödh/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At utan dig Jag långseen wore dödh; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At klaga så. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At Jag dig aldrig at förglömma weet: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At Jag dig aldrig at förglömma weet: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ifall at Himmlen helsan min behagar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Förtröstar Jagh at han min resa lagar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At du så lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At olijkt Stånd och Tijd (tråß Ijd) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
I mörka Grafwen/ i Tystheet at blifwa/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Är/ at Jag af tijden känner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At mit Lijf ei längre så X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At Jag haer för din skuld lijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
At min Siäl ok andra Jagh/ XV Iris aldrabäste Wänn
At Jagh gråt-ögd afsked tog/ XV Iris aldrabäste Wänn
At Jagh för digh qwider. XV Iris aldrabäste Wänn
At Jagh/ fåfängh-glad! sijr digh XV Iris aldrabäste Wänn
At Jag wämjes hwar Jag är XV Iris aldrabäste Wänn
At de samnas giärna/ XV Iris aldrabäste Wänn
At thet rättas effter dit/ XV Iris aldrabäste Wänn
Sin Wäg til at löpa: XVI LÄt hwem som will gå
At blifwa rätt spaak: XVI LÄt hwem som will gå
At gifwa den Roos XVI LÄt hwem som will gå
At Wädret det blås: XVI LÄt hwem som will gå
At stånda i Bås: XVI LÄt hwem som will gå
Om migh till at tahla/ XVI LÄt hwem som will gå
At blifwa snart Bru XVI LÄt hwem som will gå
At kunna mig hija XVI LÄt hwem som will gå
At du dig bebant/ XVI LÄt hwem som will gå
At du mig begiärat XVI LÄt hwem som will gå
Till Kiärleek at twinga/ XVI LÄt hwem som will gå
Men frij till at wara: XVI LÄt hwem som will gå
At resa i Frijd: XVI LÄt hwem som will gå
At Jag åt digh något giort/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Till at komma dig til dö. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Wärden all at segerwinna? XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At Hon Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Dy Hon weet at Astrild feger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Till at witna hennes Makt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At man dig för andra alla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok afundas hårt at Norden XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Kom at Kyssa dina Händer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At ey Astrild mehr förstog/ XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section