Next Section

Previous Section

 
 HIMMEL................1
O! milde Himmel är thet så din Willia VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 HIMMEL/...............1
Fast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HIMMELENS.............2
Himmelens Dagg plär på Träna neerdugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Öfwer Himmelens Behag XV Iris aldrabäste Wänn
 
 HIMMLEN...............2
Men efter Himmlen Siälf oss will åthskillia/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ifall at Himmlen helsan min behagar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 HIN...................3
Drikk hin lilla Flikkans Skåhl IV KOm kiäre Broder kom
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 HIND/.................1
Han löper oförhindrat med sin Hind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 HINDRA................1
Ock tåla hwad iagh intet hindra må: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 HINWIEDERUMB..........1
Hinwiederumb vergeht: XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 HIORT.................2
En Hiort som uti mörka Skogar wistar VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
För en rädd dok snäller Hiort. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HIÄHL/................1
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 HIÄL..................1
Qwälj mig intet heelt i hiäl! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HOFFNUNGS-LUST/.......1
Zwischen Furcht und Hoffnungs-Lust/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 HOLD/.................1
Laß’t Jene seyn Der Klugen Pallas hold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 HON...................24
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lyckan hon wandlar sig/ kan sällan bliwa/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som mer stadig än hon står/ XV Iris aldrabäste Wänn
När Flickan hon söner XVI LÄt hwem som will gå
Det Jungfrun hon skiämtar XVI LÄt hwem som will gå
Hwar Klåckan hon klämtar XVI LÄt hwem som will gå
Hon går eii dermedh i Skall/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Fast hon åt din Tokheet log/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At Hon Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sij Hon räkker sielf sin Pijl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Dy Hon weet at Astrild feger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
När hon med sin Pijl ok Båga XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Eller när hon sig plä löija/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan hon sig swettig giort XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Had’ hon Astrild i sitt skiöt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Ty han såg alt hwad hon hade; XIX Nys när Frigga satt i bade
Effter hon war naken/ baar/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Frigga när hon detta hörde XIX Nys när Frigga satt i bade
Uthaf hiertat hon då log/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Hon sa: qwinfolck ett på dey/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Dock lätt hon den Pilten leeka/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Effter hon förundrar sig/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HON/..................1
Tijg/ sad’ hon/ tin lilla boof/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HONOM/................1
Tröttar du honom/ förtreeter han deij; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 HOO...................2
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 HOOP/.................1
Stöt Glas ok Stoop i hoop/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 HOOS..................2
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Som ej blifwer hoos XVI LÄt hwem som will gå
 
 HOPEN.................1
Förachten then hiernlösa Hopen III I Männ af höga Sinnen
 
 HOPP..................4
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
utan Hopp. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Klippor/ hwarens Hopp förgår; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HOPPET................1
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 HORNEN................1
Ok Hornen brewijd: XVI LÄt hwem som will gå
 
 HUG...................3
Så är min Hug ok Sinne högst bedröfwat/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Moot Hug ok Willian måste skillias åth/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Siälen/ Hiertat/ Sinn ok Hug XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HUGGIT................2
Morkiär huggit sådan skada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Huggit denne skråma dijt? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HUGSWALA..............1
Du/ migh skalt hugswala. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 HULFF.................1
Umb Hulff und Leben. XIII ICh liebe dich
 
 HULL..................1
I Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HUR...................2
Hur liufligt Wijnet leer/ IV KOm kiäre Broder kom
Hur deth spriter op ok neer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 HURU..................2
Jag undrar huru mögligt är IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ach! liufste Belikinne/ Huru kan Jag troo/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HUR’..................2
Hur’ mången som med Bårg bepryder Baken I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Kan säija dig/ hur’ tit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 HUSTRO................2
Till Hustro dig få XVI LÄt hwem som will gå
Som Hustro will få: XVI LÄt hwem som will gå
 
 HUTH..................1
Weet I hwarken Huth ell’ Skam? IV KOm kiäre Broder kom
 
 HUTH/.................1
Weet huth/ drick uth/ din Truth IV KOm kiäre Broder kom
 
 HWAD..................24
Hwad hielper om Jag daglig’n skulle gråta? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mången troor wunnit hwad Endlycktan tafft. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hwad hielper at man daglig låter/ gråter; IV KOm kiäre Broder kom
(Jag såfwer/ wakar/ lijka hwad Jag giör/) VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
I hwad för ynckligheet Jag måste lifwa/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Hwad hielper mig o Skiönhetens Gudinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock tåla hwad iagh intet hindra må: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Hwad skall Jag om din Stadigheet då dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Hwad Iag haer swurit thet skall stå/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ja hwad mehr! X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
I alt hwad Jag sijr och höör/ XV Iris aldrabäste Wänn
Uti alt hwad som Jag giör XV Iris aldrabäste Wänn
Ty hwad ingen ändra kan XV Iris aldrabäste Wänn
Som/ hwad wärst/ bäst tyder. XV Iris aldrabäste Wänn
Hwad tänker nu du? XVI LÄt hwem som will gå
HWad begär du Hierta lilla? XVII HWad begär du Hierta lilla?
Alt/ hwad här på Jorden leer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ty han såg alt hwad hon hade; XIX Nys när Frigga satt i bade
Syntes alt hwad qwinfolck haar. XIX Nys när Frigga satt i bade
Weta hwad slijk ting betyda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Alt hwad qwinfolck så fördålt XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section