Next Section

Previous Section

 
 HATA..................1
Fast Jungfrur hata mig/ thet må the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HATAS/................1
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HATT..................1
Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HAUCH.................1
Soll ein so linder Hauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 HEBEN.................1
Und all mein Betrübnüß heben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 HEEL..................2
Har han ey Ehr offta heel XIX Nys när Frigga satt i bade
Skembdes lell och blef heel blyg/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HEELA.................1
Nei intet fins i heela Wärlden wida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 HEELA/................1
Kan det ey Adonis heela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HEELT.................1
Qwälj mig intet heelt i hiäl! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HEET..................1
Än lijda heet Kärleeks Brand/ III I Männ af höga Sinnen
 
 HEETA.................1
Ehr medh heeta iärnet brände? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HEETA/................1
Frigga tändz af wredes heeta/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HEETER................1
Till theß man blier heeter om Pannan. III I Männ af höga Sinnen
 
 HEIß’T................1
Heiß’t das beständig? Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 HELLER................3
Deiner Augen heller Schein XIV SOll denn lieblichste Climene
Ej heller mig kwijda/ XVI LÄt hwem som will gå
Men heller will bija XVI LÄt hwem som will gå
 
 HELSAN................1
Ifall at Himmlen helsan min behagar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 HEMPTEN...............1
Dy hempten ett fullt Stoop op III I Männ af höga Sinnen
 
 HENNE.................4
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Lär henne strax Kaas: XVI LÄt hwem som will gå
Som en Träl för henne neer. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HENNES................4
Hennes silkis lena Hår/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Till at witna hennes Makt. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Effter han snart hennes arm XIX Nys när Frigga satt i bade
Trädde mellan hennes been. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HER/..................1
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 HERDINNOR.............1
Att Herdinnor närr och fiärr XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HERRE.................1
Öhl min Herre! gå i Säng; IV KOm kiäre Broder kom
 
 HERTZ.................7
Und frag dies mein Hertze Denn das Hertz ist dein. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Mein Hertz bleibt stets in deine Hand/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Die mir mein Hertz enthertzen/ XIII ICh liebe dich
Mein Hertz verzehret/ XIII ICh liebe dich
Der mein kranck Hertz gesund XIII ICh liebe dich
Wie mein Hertz in Angst und Zagen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Daß mein Hertz nicht gar erstick/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 HERTZ/................1
Auch dein selbst-eigen Hertz/ wann’s mir nicht feind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 HERTZE................2
Und frag dies mein Hertze Denn das Hertz ist dein. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ein Hertze das getreulich liebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 HERZ..................1
So mein Herz und Seel besiegt/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 HICKAN/...............1
Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 HICKAR................1
Till theß Jagh bå hickar ock nickar. III I Männ af höga Sinnen
 
 HIELPA................1
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 HIELPER...............3
Hwad hielper om Jag daglig’n skulle gråta? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Hwad hielper at man daglig låter/ gråter; IV KOm kiäre Broder kom
Hwad hielper mig o Skiönhetens Gudinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 HIER/.................1
Bleibstu gleich nach mir hier/ XIII ICh liebe dich
 
 HIERNLÖSA.............1
Förachten then hiernlösa Hopen III I Männ af höga Sinnen
 
 HIERT-................1
Bekyßa/ min Hiert- Siähl- ock Ängla-Moor. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 HIERT-TWINGAND’.......1
Dit Hiert-twingand’ Ook) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HIERTA................13
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mit Hierta darrar/ tunger är min Tunga/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Jempt Hierta stå. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
SÅ är dit Hierta från mig wändt IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Et Hierta som En älskar rätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
När man halfwa Hierta mist XV Iris aldrabäste Wänn
Så draer du ock Hierta mit XV Iris aldrabäste Wänn
Som/ mit hierta! dig/ lijk Trähl XV Iris aldrabäste Wänn
HWad begär du Hierta lilla? XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 HIERTANS..............4
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Kan man wäll finna större Hiertans jemmer? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Så skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 HIERTAT...............4
Ock Hiertat sit then andra giwer slätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ty sielfwa Hiertat dit som Jag tror mit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Tappar du Hiertat mit/ Jag ok så dit. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Uthaf hiertat hon då log/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HIERTAT/..............1
Siälen/ Hiertat/ Sinn ok Hug XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HIERTE................1
Större Qwal och Hierte styng XV Iris aldrabäste Wänn
 
 HIERTE-GNAGH/.........1
Drifwa bårt Hierte-Gnagh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 HIERTEBAND............1
Wårt Hierteband skull’ aldrig onöt slijtas: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HIERTLIG..............1
Ock önskar hiertlig intil denna Dag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 HIJA..................1
At kunna mig hija XVI LÄt hwem som will gå
 
 HIJT..................3
Wärd gifwen hijt Tobak/ IV KOm kiäre Broder kom
Snart hijt igen. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Skådde hijt och skådde tijt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HILFFT................2
Was hilfft dichs schönste Zier XIII ICh liebe dich
Ach! was hilfft mein Seuffz und Klagen? XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 HILFFTS...............1
Was hilffts daß man sich selbst verdirbt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 HIMLEN................2
Ok Himlen fäller/ lika som Jag/ tårar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Dok så seer man Himlen gråta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section