Next Section

Previous Section

 
 GÅNGER................1
Den Eed som du mång tusend gånger swurit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 GÅR...................2
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hon går eii dermedh i Skall/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 GÖMER.................1
När sig Solen gömer. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 GÖMMEN/...............1
Fast om I Pengar gömmen/ III I Männ af höga Sinnen
 
 GÖR...................1
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 GÖRA..................1
Will iagh digh till Wilies göra XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 HAA...................1
Haa medh kiorteln öfwerhålt. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAAR..................1
Syntes alt hwad qwinfolck haar. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAAT/.................2
Lasse rädz hwarken haat/ Afwund ell Twång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 HADD’.................1
Lijk som du hadd’ eij Måhl? IV KOm kiäre Broder kom
 
 HADE..................1
Ty han såg alt hwad hon hade; XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAD’..................1
Had’ hon Astrild i sitt skiöt/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAER..................18
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Samma/ när Yxen ens haer inte Skafft? II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Hwad Iag haer swurit thet skall stå/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Tänder Eelden som Jag haer X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ock haer giort mig snart til Aska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At Jag haer för din skuld lijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Haer eij Ostadigheet/ men tit Förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Jag haer det eij så illa meent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Om Jag haer feelat med min Mund/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Segelsteen och Jernet haer XV Iris aldrabäste Wänn
Som Jag haer ok kan förmå/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Skreek han/ hwem haer i ehr been XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAFFT.................1
Giort/ när J hafft sådant feel? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAFWA.................3
Rätt måst (troß Orätten) hafwa sin Gång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hand ok Fötter skall then hafwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Hafwa nu föreenat sig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 HAFWER................6
Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som hafwer then bästa Smaak: III I Männ af höga Sinnen
När Jagh hafwer fylt mig full III I Männ af höga Sinnen
Seen/ han glaset hafwer kyst: IV KOm kiäre Broder kom
Jag hafwer dig ährat/ XVI LÄt hwem som will gå
Hafwer medh sin långa plijt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAFWET................1
Reser utur Hafwet op XV Iris aldrabäste Wänn
 
 HAKT..................1
Hakt halt ein Augenblick XIII ICh liebe dich
 
 HALFT.................1
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 HALFWA................1
När man halfwa Hierta mist XV Iris aldrabäste Wänn
 
 HALT..................1
Hakt halt ein Augenblick XIII ICh liebe dich
 
 HAN...................24
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Then Dygden adlar Han är rättlig Adel I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Tröttar du honom/ förtreeter han deij; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Han må fritt gå/ ok trå IV KOm kiäre Broder kom
Han som med Then blijr Wän/ IV KOm kiäre Broder kom
Seen/ han glaset hafwer kyst: IV KOm kiäre Broder kom
Han löper oförhindrat med sin Hind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag fruchtar at han eij lär återwända VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Förtröstar Jagh at han min resa lagar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Så skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Enär som han drifwes XVI LÄt hwem som will gå
Han weta rätt bör. XVI LÄt hwem som will gå
Han är swart-siuk öfwer Jorden/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hwar han liufste frögd åthnöt XIX Nys när Frigga satt i bade
Ty han såg alt hwad hon hade; XIX Nys när Frigga satt i bade
Han tog som han sielfwer lyste XIX Nys när Frigga satt i bade
Han tog som han sielfwer lyste XIX Nys när Frigga satt i bade
Sedan sått han lenge spaker XIX Nys när Frigga satt i bade
Effter han snart hennes arm XIX Nys när Frigga satt i bade
Han lär reeda bättre baad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Har han ey Ehr offta heel XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAN/..................2
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
Skreek han/ hwem haer i ehr been XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAND..................6
Ock mäd ett Glaaß i hwar Hand III I Männ af höga Sinnen
Und deine Hand mein außerwehltes Pfandt/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Deine Lillien Hand zu küssen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Hand ok Fötter skall then hafwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Trinda brösten i sin hand XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAND/.................1
Mein Hertz bleibt stets in deine Hand/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 HANS..................1
Hwilcket all hans lust förstörde: XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HAR...................3
Dit Purpur-Läppars Paar (Som jag mig har XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Som har tusend andra Håfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Har han ey Ehr offta heel XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 HARM..................1
Tross Harm Förtreet. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 HARM/.................1
ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 HAT...................2
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Hat mein vermeßner Mund gefehlt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind

Next Section

Top of Section