Next Section

Previous Section

 
 GIÖR/.................1
(Jag såfwer/ wakar/ lijka hwad Jag giör/) VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 GIÖRA.................2
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Som iagh åt sigh giöra will/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 GIÖRA/................2
Fast Jungfrur hata mig/ thet må the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Et liufligt Ögnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 GIÖRS.................2
Alt Mynt giörs ju till at förtära? III I Männ af höga Sinnen
Ty tig giörs ey än behoof XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 GLAAß.................2
Ock mäd ett Glaaß i hwar Hand III I Männ af höga Sinnen
Dreng fort/ fort skölj’ et Glaaß IV KOm kiäre Broder kom
 
 GLAAß/................1
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 GLAD/.................1
Swarad’ Astrild kiäck och glad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 GLAM..................1
Hwilom oß från wårt glam IV KOm kiäre Broder kom
 
 GLAS..................1
Stöt Glas ok Stoop i hoop/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 GLAS/.................1
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 GLASEN................2
Sa/ lät Glasen gå rundom: IV KOm kiäre Broder kom
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha/ rutha IV KOm kiäre Broder kom
 
 GLASET................1
Seen/ han glaset hafwer kyst: IV KOm kiäre Broder kom
 
 GLDER.................1
Lijkwäl glder i min Pust XV Iris aldrabäste Wänn
 
 GLEICH................6
Ist Juno reich/ ist gleich Minerva weiß/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Obs gleich vor deinen Augen böse scheint/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Bleibstu gleich nach mir hier/ XIII ICh liebe dich
Die Ihr gleich Sternen scheint/ XIII ICh liebe dich
Wird mirs gleich noch so schwer XIII ICh liebe dich
Solt ich gleich mein Leben schliessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 GLEICHER..............1
Brennt stets in gleicher Gluht/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GLOOP.................1
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
 
 GLUHT/................1
Brennt stets in gleicher Gluht/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GLUTH.................1
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GLÄDIE................1
Hwar Glädie står op i taak/ III I Männ af höga Sinnen
 
 GLÄDIEN...............1
Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 GLÖMMER...............1
Du Sanningen glömmer XVI LÄt hwem som will gå
 
 GNUGGA/...............1
Mask-stungne kan man med Fingerna gnugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 GOD...................1
Men blifwer god Wän. XVI LÄt hwem som will gå
 
 GODH..................1
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
 
 GODTROON..............1
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 GODZ..................1
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 GOLD/.................1
Sich mühen umb der Juno schnödes Gold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 GRAB..................1
So geh ich in mein Grab. XIII ICh liebe dich
 
 GRAFWEN...............1
Lel i grafwen blij förnögd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 GRAFWEN/..............1
I mörka Grafwen/ i Tystheet at blifwa/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 GRAN/.................1
Uthan är Jungfru gran/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 GRIMME................1
Nimmer nichtes scheiden Als der grimme Todt. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 GRUND.................1
Så skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 GRYMMA................1
Kanskee Mars den kämpen grymma XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 GRYMME................1
Grymme Tartar/ stygge Took/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GRÅT..................3
Gråt kan mig intet mehr än Löije båta. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lust föllier Gråten/ Gråt ändas i Sång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mäd Suck ok gråt! VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 GRÅT-ÖGD..............1
At Jagh gråt-ögd afsked tog/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 GRÅT/.................1
ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 GRÅTA.................2
Hwad hielper om Jag daglig’n skulle gråta? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Dok så seer man Himlen gråta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GRÅTEN/...............1
Lust föllier Gråten/ Gråt ändas i Sång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 GRÅTER................3
Hwad hielper at man daglig låter/ gråter; IV KOm kiäre Broder kom
Jag suckar/ klagar/ gråter ok Jag dör; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Gråter altså Dag ok Natt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GUDAR.................1
Alla Gudar ok Gudinnor/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GUDARS-HÄR............1
Alla Gudars-Här sin Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GUDINNA...............4
Hwad hielper mig o Skiönhetens Gudinna VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dyrckar/ min Gudinna! XV Iris aldrabäste Wänn
At Hon Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som dig Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GUDINNOR..............1
Men gudinnor mycket tåhl! XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 GUDINNOR/.............1
Alla Gudar ok Gudinnor/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GUDLIG................1
Ok en gudlig Tienst betee/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GULL..................1
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 GUNST.................2
Möcht Ich nur der Gunst geniessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Begiära din Gunst XVI LÄt hwem som will gå
 
 GUTTÅHR...............1
Hwip! thet är fullt/ guttåhr! IV KOm kiäre Broder kom
 
 GÅ....................8
Skull’/ om hwar toge sit igen/ naken? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lyckan min kan fulla synas krokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Wackta på Tijden hon lär full rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Sa/ lät Glasen rundom: IV KOm kiäre Broder kom
Rätt så tänd på lät IV KOm kiäre Broder kom
Öhl min Herre! i Säng; IV KOm kiäre Broder kom
Sedan med mig IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
LÄt hwem som will XVI LÄt hwem som will gå
 
 GÅ/...................1
Han må fritt gå/ ok trå IV KOm kiäre Broder kom
 
 GÅFWOR................1
Tycks dig Pilar wara Gåfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GÅHL/.................1
Som boor i nästan Gåhl/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 GÅHR/.................1
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 GÅN...................1
Gån ok gi’en Pijpor fram; IV KOm kiäre Broder kom
 
 GÅNG..................5
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Trooheet then Jag en gång swor XV Iris aldrabäste Wänn
Föga war du den gång klook; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GÅNG/.................1
Rätt måst (troß Orätten) hafwa sin Gång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot

Next Section

Top of Section