Next Section

Previous Section

 
 FÖRSTA................1
Sij jag är din första Träl XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÖRSTOG/..............1
At ey Astrild mehr förstog/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FÖRSTÖRDE.............1
Hwilcket all hans lust förstörde: XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FÖRSWINNA.............1
Ey från migh förswinna; XV Iris aldrabäste Wänn
 
 FÖRSWINNA/............1
Skall nu min Kiärleek ökas/ din förswinna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FÖRSÄLIA..............1
Min Frijheet försälia XVI LÄt hwem som will gå
 
 FÖRTAER...............1
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FÖRTREET..............1
Tross Harm Förtreet. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 FÖRTREET/.............4
ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Din Kiärleek man Förtreet/ Ostadigheet! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Haer eij Ostadigheet/ men tit Förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Pfui/ sin koos alt förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 FÖRTREETER............1
Tröttar du honom/ förtreeter han deij; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FÖRTRETLIG............1
Förtretlig ok lat. XVI LÄt hwem som will gå
 
 FÖRTRYTA/.............1
Troß them som thet förtryta/ III I Männ af höga Sinnen
 
 FÖRTRÖSTAR............1
Förtröstar Jagh at han min resa lagar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 FÖRTWIFLAN............1
Sen förtwiflan mit Lycks-Lopp X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 FÖRTÄRA...............1
Alt Mynt giörs ju till at förtära? III I Männ af höga Sinnen
 
 FÖRUNDRAR.............1
Effter hon förundrar sig/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FÖRUTAN...............2
Förutan Sloknan? Ok du wilt eij brinna! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skal Jag förutan Lust/ i Pust IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FÖRWIJTA..............1
Fritt lät them migh thet förwijta III I Männ af höga Sinnen
 
 FÖRÄHRA...............1
Skall förähra som sig böör/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÖRÄHRA/..............1
Ok med wärdig tienst förähra/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÖTTER................1
Hand ok Fötter skall then hafwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 FÖTTER/...............1
Neerlagt för Lisettens Fötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÜGT..................1
Das mein Schicksel es so fügt XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 FÜHLSTU...............1
Wie? fühlstu Schönstes Licht VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 GAHLA.................1
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 GANTZ.................2
Und dem geliebten sich gantz eigen giebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Dir gantz ergeben. XIII ICh liebe dich
 
 GAR...................2
Sonst muß ich gar ein Raub XIII ICh liebe dich
Daß mein Hertz nicht gar erstick/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 GEBEN.................1
Doch kanstu mir Rettung geben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 GEBRICHT..............1
Lieb den der dir gebricht. XIII ICh liebe dich
 
 GEDRÜCKT..............1
Alß Ich mein’n Mund auff dein’n gedrückt; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 GEER..................1
Them man öfwerwunnin geer XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GEFEHLT/..............1
Hat mein vermeßner Mund gefehlt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GEFÄLLT...............1
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 GEFÄLT................1
Gefält es dir :||: XIII ICh liebe dich
 
 GEH...................1
So geh ich in mein Grab. XIII ICh liebe dich
 
 GEIST.................1
Wornach mein Geist nur wachet/ XIII ICh liebe dich
 
 GELIEBTEN.............1
Und dem geliebten sich gantz eigen giebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GELÄCHTER/............1
Kein hönisches Gelächter/ XIII ICh liebe dich
 
 GEMEINT...............1
Es war so böß ja nicht gemeint XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GEMEYT................1
Offt wird ein Feldt gemeyt XIII ICh liebe dich
 
 GENIESSEN/............1
Möcht Ich nur der Gunst geniessen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 GENOM.................1
Genom detta långa wåta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GEQWÄLT...............1
Wie lang Ich bin geqwält XIII ICh liebe dich
 
 GERNE.................1
So leyd Ich gerne mehr/ XIII ICh liebe dich
 
 GESCHAH...............1
Sagt’ es geschah in Schertz. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GESCHWIND.............1
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GESTORBEN.............1
Daß ich vor Liebe nicht gestorben bin. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 GESUND................1
Der mein kranck Hertz gesund XIII ICh liebe dich
 
 GETREULICH............1
Ein Hertze das getreulich liebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GETÖNE................1
Soll mein Ächzend Traur Getöne XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 GIEB..................1
Doch gieb mir Liebstes Licht/ XIII ICh liebe dich
 
 GIEBT.................4
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Waß bey dem Lieben giebt vor süsse Lust: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und dem geliebten sich gantz eigen giebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 GIER..................3
At drikken gier största Lust; III I Männ af höga Sinnen
Hwem gier en större Kup? IV KOm kiäre Broder kom
Färgan gier. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 GIERNA................1
Nu wille Jag wähl gierna mehra siunga VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 GIFWA.................3
At gifwa den Roos XVI LÄt hwem som will gå
Jagh will digh een sådan gifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Gifwa digh en lagom lång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 GIFWEN................1
Wärd gifwen hijt Tobak/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 GIFWER................1
Aldrig gifwer någon Ting XV Iris aldrabäste Wänn
 
 GIFWIT................1
Thet Pant som du mit liufste Hierta gifwit VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 GIFW’.................1
Skrifw’ (och gifw’ till een an) IV KOm kiäre Broder kom
 
 GILLIA/...............1
Jag låter ju gilliare gillia/ III I Männ af höga Sinnen
 
 GILLIARE..............1
Jag låter ju gilliare gillia/ III I Männ af höga Sinnen
 
 GINGE.................1
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 GIORT.................2
Ock haer giort mig snart til Aska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Sedan hon sig swettig giort XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 GIORT/................3
At rätt blier giort/ war fort IV KOm kiäre Broder kom
At Jag åt digh något giort/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Giort/ när J hafft sådant feel? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 GIWER.................1
Ock Hiertat sit then andra giwer slätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 GI’EN.................1
Gån ok gi’en Pijpor fram; IV KOm kiäre Broder kom
 
 GI’ET.................1
Män så snart Jorden haer gi’et them nog Safft II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 GIÄRNA................1
Jag giärna kan sij XVI LÄt hwem som will gå
 
 GIÄRNA/...............1
At de samnas giärna/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 GIÖR..................4
Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Uti alt hwad som Jag giör XV Iris aldrabäste Wänn
När du sielf det giör. XVI LÄt hwem som will gå
Wisor? Wisor giör hwar Man/ XVII HWad begär du Hierta lilla?

Next Section

Top of Section