Next Section

Previous Section

 
 FRÖGD.................5
Och sök som Jag Frögd uti Stopen. III I Männ af höga Sinnen
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Då skall Jag med sorglig Frögd X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ej niuta den Frögd. XVI LÄt hwem som will gå
Hwar han liufste frögd åthnöt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FRÖLICH...............1
Solt’ Sie so frölich seyn XIII ICh liebe dich
 
 FULL..................2
Wackta på Tijden hon lär full gå rätt; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
När Jagh hafwer fylt mig full III I Männ af höga Sinnen
 
 FULLA.................1
Lyckan min kan fulla synas gå krokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FULLT.................1
Dy hempten ett fullt Stoop op III I Männ af höga Sinnen
 
 FULLT/................1
Hwip! thet är fullt/ guttåhr! IV KOm kiäre Broder kom
 
 FURCHT................1
Zwischen Furcht und Hoffnungs-Lust/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 FYLT..................1
När Jagh hafwer fylt mig full III I Männ af höga Sinnen
 
 FÄLLER/...............1
Ok Himlen fäller/ lika som Jag/ tårar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 FÄLTE.................1
Mit Blek förbleknar af min fälte Tår VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FÄNGSEL...............2
Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FÄRGAN................1
Färgan gier. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 FÅ....................4
Sin Willja strax : XVI LÄt hwem som will gå
Till Hustro dig XVI LÄt hwem som will gå
Som Hustro will : XVI LÄt hwem som will gå
När skall Jag tocka saker/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FÅ/...................1
Så lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FÅFENG/...............1
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FÅFÄNGH-GLAD..........1
At Jagh/ fåfängh-glad! sijr digh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 FÅFÄNGT...............1
Är fåfängt Omak: XVI LÄt hwem som will gå
 
 FÅHR..................1
Ock fåhr mäd dig Tala? XV Iris aldrabäste Wänn
 
 FÅR...................3
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Poike/ snart ell du får Baaß/ IV KOm kiäre Broder kom
får Ölet bättre Smak IV KOm kiäre Broder kom
 
 FÖGA..................1
Föga war du den gång klook; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÖHRA.................1
Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FÖLGDT................1
Målne kappan/ Månen fölgdt XV Iris aldrabäste Wänn
 
 FÖLLIE-SWÄNNER........1
Äre mina föllie-Swänner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 FÖLLIER...............2
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Lust föllier Gråten/ Gråt ändas i Sång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FÖR...................19
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Intil Jag seer/ Hoo som winner för meij/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ingen mått Skiuß-Hästen alt för hårt rijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
Skenk i för Trij/ hwar sij IV KOm kiäre Broder kom
Altijd för Ögon/ i mit Sinn’ ok Minne/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
I hwad för ynckligheet Jag måste lifwa/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
För än som Döden mig förmordar jemmerlig. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
För hwilket Sinnen mehr behöfwe lida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
At Jag haer för din skuld lijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
At Jagh för digh qwider. XV Iris aldrabäste Wänn
För sådant et Raas: XVI LÄt hwem som will gå
Säg för ingen annan Piga XVII HWad begär du Hierta lilla?
Som en Träl för henne neer. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Neerlagt för Lisettens Fötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Alla buga sig för dig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At man dig för andra alla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
För en rädd dok snäller Hiort. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÖRACHTEN.............1
Förachten then hiernlösa Hopen III I Männ af höga Sinnen
 
 FÖRBLEKNAR............1
Mit Blek förbleknar af min fälte Tår VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FÖRDENSKULD...........1
Hwij fördenskuld klagar Jag XV Iris aldrabäste Wänn
 
 FÖRDENSKULL...........1
Tänck min Wänn at Man fördenskull måt’ liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FÖRDRAG/..............1
Jag önskad dit Fördrag/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 FÖRDÅLT...............1
Alt hwad qwinfolck så fördålt XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FÖREENAT..............1
Hafwa nu föreenat sig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÖRFÖLLIELSE..........1
Fast om een måste Förföllielse lijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FÖRGLÖMMA.............2
At Jag dig aldrig at förglömma weet: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Kan du så lättlig dit Löffte förglömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FÖRGÅ.................1
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 FÖRGÅR................1
Klippor/ hwarens Hopp förgår; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FÖRGÅR/...............2
Min Krafft förloras och min Syn förgår/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ock som hän snart förgår/ lijk så består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 FÖRLIJKNING...........1
En Kyss som ingen weet/ Förlijkning skedt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 FÖRLORAS..............1
Min Krafft förloras och min Syn förgår/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FÖRLUST...............1
Med Frijhets Förlust. XVI LÄt hwem som will gå
 
 FÖRLÄTTER.............1
Sin Rumpa förlätter XVI LÄt hwem som will gå
 
 FÖRLÅTA...............1
SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 FÖRLÅTER..............1
Ock med Wän’n förlåter. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 FÖRMORDAR.............1
För än som Döden mig förmordar jemmerlig. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FÖRMÄTTER/............1
Man blifwer förmätter/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 FÖRMÅ.................1
Jag ej kan förmå: XVI LÄt hwem som will gå
 
 FÖRMÅ/................1
Som Jag haer ok kan förmå/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 FÖRNÖGD...............2
Så kan Jag lell förnögd som andra wara/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Jempt androm äst förnögd. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FÖRNÖGD/..............1
Lel i grafwen blij förnögd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 FÖRR..................1
Den dig förr war kiär! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FÖRST.................4
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
När wij först twå/ tree pipor röka/ smöka IV KOm kiäre Broder kom
(Seen Jag först burit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt

Next Section

Top of Section