Next Section

Previous Section

 
 FASTA.................1
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FATT..................1
Är såleds fatt och satt IV KOm kiäre Broder kom
 
 FEBUS.................1
Oden Brynian/ Febus Rötter/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FECK..................1
Då J feck ett sådant håhl? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FECKTAR/..............1
Ok uti dit Land med fecktar/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FEEL..................1
Giort/ när J hafft sådant feel? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FEELAT................1
Om Jag haer feelat med min Mund/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 FEGER.................1
Dy Hon weet at Astrild feger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FEHL..................1
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 FEIND/................1
Auch dein selbst-eigen Hertz/ wann’s mir nicht feind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 FELDT.................1
Offt wird ein Feldt gemeyt XIII ICh liebe dich
 
 FEUR..................1
Mein brennend Feur ernehret. XIII ICh liebe dich
 
 FIERRA................1
Sedan från så fierra Länder XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FIJKON/...............1
Ty kattost ok Fijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 FILLIS................2
Lät bli FillisXVI LÄt hwem som will gå
Det är Fillis sant XVI LÄt hwem som will gå
 
 FINDET................1
Findet man nichts schöners nicht/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 FINGERNA..............1
Mask-stungne kan man med Fingerna gnugga/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FINNA.................2
Kan man wäll finna större Hiertans jemmer? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Tillbeer/ lät mig ynnest finna! XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 FINNER................2
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Man finner stoora Träen som litet bähra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FINNES................1
Mången Skönheet finnes här XV Iris aldrabäste Wänn
 
 FINS..................1
Nei intet fins i heela Wärlden wida VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 FISK..................1
Så leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FIÄDER................1
Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FIÄRR.................1
Att Herdinnor närr och fiärr XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FLEER/................1
5. 6. 7. eller fleer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 FLEHE.................1
Und flehe stätiglich/ XIII ICh liebe dich
 
 FLICKAN...............1
När Flickan hon söner XVI LÄt hwem som will gå
 
 FLIJT.................1
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FLIKKANS..............1
Drikk hin lilla Flikkans Skåhl IV KOm kiäre Broder kom
 
 FLIT/.................1
Frägde så sin Mor med flit/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FLOD..................1
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FLUß..................1
Da dieser nasse Fluß XIII ICh liebe dich
 
 FLY...................1
Fly mäd Flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FLÄMTAR...............1
När Klädet det flämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 FNAS/.................1
Är fåfeng/ intet/ Glas/ Fnas/ As ok Tokhet; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FOGL..................1
Så leeker Fisk i Siön/ Fogl upå qwistar; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FOLTER................1
Meiner Seelen Folter sein? XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 FORDOM................2
Min fordom Ögna-Tröst/ min Lust ock Ära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FORT..................9
Dreng fort/ fort skölj’ et Glaaß IV KOm kiäre Broder kom
At rätt blier giort/ war fort IV KOm kiäre Broder kom
Der sich dem Trauren fort und fort ergiebt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Der sich dem Trauren fort und fort ergiebt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich lebe fort und fort in dir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich lebe fort und fort in dir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FORT/.................2
Dreng fort/ fort skölj’ et Glaaß IV KOm kiäre Broder kom
Skall Jag i daglig Längsel lifwa fort ock fort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FORTGÅ................1
Lät andra fortgå XVI LÄt hwem som will gå
 
 FRAG..................1
Und frag dies mein Hertze Denn das Hertz ist dein. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 FRAM..................2
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Gån ok gi’en Pijpor fram; IV KOm kiäre Broder kom
 
 FRANTZOSER............1
I Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FRELSA................1
At frelsa mig aff thenna hårda Nödh/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FRIGGA................7
Efter Frigga sielf ståk till/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok then Skiöna Frigga kalla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Nys när Frigga satt i bade/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Frigga när hon detta hörde XIX Nys när Frigga satt i bade
Men som bäst som Frigga bada/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Frigga wred bad Astrild bijda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Frigga tändz af wredes heeta/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FRIJ..................1
Men frij till at wara: XVI LÄt hwem som will gå
 
 FRIJA.................1
Eij frija jag må XVI LÄt hwem som will gå
 
 FRIJA/................1
Begynna till frija/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 FRIJAR................1
Jag får min lijke wäl när jag först frijar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FRIJD.................1
At resa i Frijd: XVI LÄt hwem som will gå
 
 FRIJHEET..............1
Min Frijheet försälia XVI LÄt hwem som will gå
 
 FRIJHETS..............1
Med Frijhets Förlust. XVI LÄt hwem som will gå
 
 FRISKT................1
Dricka friskt i detta Lagh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 FRITT.................3
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fritt lät them migh thet förwijta III I Männ af höga Sinnen
Han må fritt gå/ ok trå IV KOm kiäre Broder kom
 
 FROMMER...............1
Då Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FRUCHTAR..............1
Jag fruchtar at han eij lär återwända VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 FRÄGDE................1
Frägde så sin Mor med flit/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 FRÅ...................1
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FRÅN..................9
Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. III I Männ af höga Sinnen
Hwilom oß från wårt glam IV KOm kiäre Broder kom
SÅ är dit Hierta från mig wändt IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
At du så lättelig kan från mig wijka/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Mins när Jag sidst från dig drog XV Iris aldrabäste Wänn
Ey från migh förswinna; XV Iris aldrabäste Wänn
Du din Prijß är från dig röfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Sedan från så fierra Länder XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Tartarn ok från Astracan. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section