Next Section

Previous Section

 
 ENDEN/................1
Sich ändern oder enden/ XIII ICh liebe dich
 
 ENDLYCKTAN............1
Mången troor wunnit hwad Endlycktan tafft. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 ENS...................2
Samma/ när Yxen ens haer inte Skafft? II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 ENTHERTZEN/...........1
Die mir mein Hertz enthertzen/ XIII ICh liebe dich
 
 ENTSEELT/.............1
Und nunmehr fast entseelt/ XIII ICh liebe dich
 
 ENTSTEHT/.............1
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ENTZÜCKT..............1
Du weist ja wie Ich war entzückt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 ENÄR..................1
Enär som han drifwes XVI LÄt hwem som will gå
 
 ER....................1
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ERBLICK...............1
Denn wenn ich dich nur erblick XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ERDEN.................2
Daß du mich bringst zur Erden? XIII ICh liebe dich
Sagt mein Sinn auff dieser Erden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ERGEBEN...............1
Dir gantz ergeben. XIII ICh liebe dich
 
 ERGIEBT...............1
Der sich dem Trauren fort und fort ergiebt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 ERGRIMMT/.............1
SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ERNEHRET..............1
Mein brennend Feur ernehret. XIII ICh liebe dich
 
 ERSTE.................1
Das sey auff meine Buß der Erste Kuß. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ERSTICK/..............1
Daß mein Hertz nicht gar erstick/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ERWEHLT...............1
Dein schönes Lippen Paar/ Das Ich erwehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 ERWERBEN/.............1
Ich werd ja dies erwerben/ XIII ICh liebe dich
 
 ES....................9
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Mit der es nichts bewand/ blos Unbestand. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Es war so böß ja nicht gemeint XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sagt’ es geschah in Schertz. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Gefält es dir :||: XIII ICh liebe dich
Es kan sich wenden/ XIII ICh liebe dich
Es muß doch mit der Zeit XIII ICh liebe dich
Weil es dir nicht ist bewust XIV SOll denn lieblichste Climene
Das mein Schicksel es so fügt XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 ET....................13
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Af Öhl ok Wijn/ et Swijn IV KOm kiäre Broder kom
Dreng fort/ fort skölj’ et Glaaß IV KOm kiäre Broder kom
Hwi stå I som et Lam/ IV KOm kiäre Broder kom
Et liufligt Ögnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Skall thet lijkwäll uti et stadigt minne VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Et Ord är Wind som ingen slår i hiähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Et Hierta som En älskar rätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
För sådant et Raas: XVI LÄt hwem som will gå
Ej äre som et: XVI LÄt hwem som will gå
Et Äktenskap kwälia XVI LÄt hwem som will gå
 
 ETC...................1
etc. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ETT...................5
Dy hempten ett fullt Stoop op III I Männ af höga Sinnen
Ock mäd ett Glaaß i hwar Hand III I Männ af höga Sinnen
När under ett Wijnfaat uthsträkka III I Männ af höga Sinnen
Hon sa: qwinfolck ett på dey/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Då J feck ett sådant håhl? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 EWIG..................1
Skull’ ewig hållas; eij falskas/ eij brytas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 EY....................9
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Nei/ Skiönste! Nei/ Jag troor ey boor IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ey från migh förswinna; XV Iris aldrabäste Wänn
At ey Astrild mehr förstog/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Ja den lilla war ey seen/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Ty tig giörs ey än behoof XIX Nys när Frigga satt i bade
Mins du ey att iag mig sidst XIX Nys när Frigga satt i bade
Kan det ey Adonis heela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Har han ey Ehr offta heel XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 EYLEN.................1
Die eylen immer mit uns nach der Bahr; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 EÅ....................1
Lät hwem som will XVI LÄt hwem som will gå
 
 FAER..................1
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 FAHRA.................1
Jag låter dem fahra XVI LÄt hwem som will gå
 
 FALLA.................1
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 FALSCHER..............1
Offt kan ein falscher Schein XIII ICh liebe dich
 
 FALSKAS/..............1
Skull’ ewig hållas; eij falskas/ eij brytas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 FALSKHEET.............3
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om din Falskheet kädian kunde rifwa IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ty at du älskar Mäi med Falskheet! Säij? XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 FAR...................2
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Far wäll min Hiertans Barn ock bästa Wänn: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 FAST..................21
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast Jungfrur hata mig/ thet må the giöra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast om een måste Förföllielse lijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Lustig/ fast om thet är mot ens Behag/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast om I Pengar gömmen/ III I Männ af höga Sinnen
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
Min Kiärleek minskas eij fast Kroppen wijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Fast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om din Falskheet kädian kunde rifwa IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
(Fast Jag tröstlöös utan Tig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Fast än min uhrsäkt synes komma seent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Und nunmehr fast entseelt/ XIII ICh liebe dich
(Fast andra behaga) XVI LÄt hwem som will gå
Fast en mehr än Tartar slug. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Fast hon åt din Tokheet log/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section