Next Section

Previous Section

 
 EHRE..................1
Such Ehre wer nur immer will/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 EI....................1
At mit Lijf ei längre så X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 EIGEN.................1
Und dem geliebten sich gantz eigen giebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 EII...................1
Hon går eii dermedh i Skall/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 EIJ...................34
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
The Tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Mången mått liwa som eij äter skrätt. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Wij kasta them eij i Strömmen/ III I Männ af höga Sinnen
Lijk som du hadd’ eij Måhl? IV KOm kiäre Broder kom
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
Ok then eij swara kan IV KOm kiäre Broder kom
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
Min Siäl wil i min Krop eij länger wista/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag fruchtar at han eij lär återwända VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Kiärleek minskas eij fast Kroppen wijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Förutan Sloknan? Ok du wilt eij brinna! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skull’ ewig hållas; eij falskas/ eij brytas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skull’ ewig hållas; eij falskas/ eij brytas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Du brööt/ eij Jag/ wår Eed. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
WAr eij så wreed min kiäre Siähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Haer eij Ostadigheet/ men tit Förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Din Kiärleek är eij så/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Jag haer det eij så illa meent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Skall Jag eij wara kwit! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Dy min Sårg eij nedergår XV Iris aldrabäste Wänn
Eij frija jag må XVI LÄt hwem som will gå
Men om du migh eij will höra XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 EIN...................13
Darumb muß der ein Un-Mensch seyn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Soll ein so linder Hauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
So ist dein Lieb’ ein Tand/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Ein Hertze das getreulich liebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sonst muß ich gar ein Raub XIII ICh liebe dich
Hakt halt ein Augenblick XIII ICh liebe dich
Ein Augenblick zurück/ XIII ICh liebe dich
Offt kan ein falscher Schein XIII ICh liebe dich
Offt wird ein Feldt gemeyt XIII ICh liebe dich
 
 EINMAHL...............1
Sich rächen will einmahl. XIII ICh liebe dich
 
 EINS..................1
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 EINS/.................1
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 EJ....................10
Ej Suckan belöner XVI LÄt hwem som will gå
Det tager ej lag XVI LÄt hwem som will gå
Som ej blifwer hoos XVI LÄt hwem som will gå
Ej heller mig kwijda/ XVI LÄt hwem som will gå
Jag ej kan förmå: XVI LÄt hwem som will gå
Ej äre som et: XVI LÄt hwem som will gå
Dem håller ej ringa/ XVI LÄt hwem som will gå
Ej niuta den Frögd. XVI LÄt hwem som will gå
Är ej thesse Wapen nog XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hwem will nu dig ej tillbee XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 EKELS-WIJK............1
I Ekels-wijk widh Nereus salta Stranden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 ELD...................2
Rädz hwarken Tiuf/ Eld eller Watn-Fahra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Äre Kädior/ Eld som tänder/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ELDAR.................1
Slekken Paphos eldar uth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ELDEN.................1
Skall Elden bränna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 ELL...................3
Lasse rädz hwarken haat/ Afwund ell Twång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Poike/ snart ell du får Baaß/ IV KOm kiäre Broder kom
Ell Troll-Bär ok Krijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 ELLER.................6
Rädz hwarken Tiuf/ Eld eller Watn-Fahra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
5. 6. 7. eller fleer/ IV KOm kiäre Broder kom
Jag sitter/ ligger/ wandlar eller står VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Tross Olycks-Fall/ tross Afwund eller Nöden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Eller när hon sig plä löija/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Eller ock kanskee det hände XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ELL’..................2
Haer Jagh eij Godz ell’ Gull ok många Pengar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Weet I hwarken Huth ell’ Skam? IV KOm kiäre Broder kom
 
 EMEDAN................1
Emedan du drömmer XVI LÄt hwem som will gå
 
 EMOOT/................1
Dy Wäder-Guden blåser strängt emoot/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 EMOT..................1
Så nögdas Jagh (emot min Willia) willia VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 EN....................23
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
En liten Bonde-pilt twå Oxar tämar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Hwem gier en större Kup? IV KOm kiäre Broder kom
En Hiort som uti mörka Skogar wistar VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Skall ock tiggia med en Wijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Et Hierta som En älskar rätt/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
En Kyss som ingen weet/ Förlijkning skedt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Än en Wänn som såther/ XV Iris aldrabäste Wänn
Trooheet then Jag en gång swor XV Iris aldrabäste Wänn
En twinga med Böner XVI LÄt hwem som will gå
Alt uti en Skahra XVI LÄt hwem som will gå
Gifwa digh en lagom lång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok en skänk åt sådan Mö XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Fast en mehr än Tartar slug. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som en Träl för henne neer. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Åt Lisetten til en Seger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
en räddfull Leionjagt/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
För en rädd dok snäller Hiort. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Ok en gudlig Tienst betee/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Riste moot en rosen qwist? XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section