Next Section

Previous Section

 
 DU/...................1
Du/ migh skalt hugswala. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 DUBBLADE..............1
Jagh älskar mäst dubblade drickar III I Männ af höga Sinnen
 
 DUGA/.................1
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 DULL/.................1
At Jagh är med dricken dull/ III I Männ af höga Sinnen
 
 DUNNER-KIJL/..........1
Sedan Thor sin Dunner-Kijl/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DURCH.................1
So die Seel durch Tausend Plagen XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 DUSIN.................1
Fast mig eij föllier et halft dusin Drängar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 DWÄRG/................1
Kung/ Bond/ Dwärg/ Rees/ stygg/ snygg/took/ klook/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 DY....................13
Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy hempten ett fullt Stoop op III I Männ af höga Sinnen
Dy drick hwar Stund ock Timma/ III I Männ af höga Sinnen
Dy om så skiähl at du wilt troo ok höra/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Dy Wäder-Guden blåser strängt emoot/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Dy min Sårg eij nedergår XV Iris aldrabäste Wänn
Dy Jag/ lijk Sool-bloman Sigh XV Iris aldrabäste Wänn
Dy slut mig uti din Siähl XV Iris aldrabäste Wänn
Dy the binda/ bränna bräkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Dy Hon weet at Astrild feger XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DYGD..................2
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Slijk Falskheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom bar IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 DYGDEN................1
Then Dygden adlar Han är rättlig Adel I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 DYRCKAR/..............1
Dyrckar/ min Gudinna! XV Iris aldrabäste Wänn
 
 DYRCKWÄRDIG...........1
Som med Skiäl dyrckwärdig är/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 DYRT..................1
Med Böner dyrt kiöpa XVI LÄt hwem som will gå
 
 DÅ....................9
Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
SKulle Jag sörja wore Jag tokot II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Skull intet mit bröst i sönder brista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Hwad skall Jag om din Stadigheet dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
skall Jag med sorglig Frögd X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
är som hwar Man weet XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Lät bli Fillis XVI LÄt hwem som will gå
Uthaf hiertat hon log/ XIX Nys när Frigga satt i bade
J feck ett sådant håhl? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DÖ....................1
Till at komma dig til . XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DÖD...................1
Ty min Lust/ mit Lifw/ min Död X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 DÖDEN.................2
För än som Döden mig förmordar jemmerlig. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ända wil i Döden raska/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 DÖDEN/................1
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 DÖDER/................1
Blier Jagh af dricka döder/ III I Männ af höga Sinnen
 
 DÖDH..................3
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At utan dig Jag långseen wore dödh; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så wil Jag lel i Nödh ok Dödh IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 DÖDLIGT...............1
Dödligt är ju Såre wist XV Iris aldrabäste Wänn
 
 DÖDZ..................1
Min Dödz Stund X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 DÖDZ-GUDINNAN.........1
Dödz-Gudinnan skall snart klyfwa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 DÖDZSTUND.............1
Ok intil min Dödzstund kwijdit X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 DÖLGS.................1
I Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 DÖMMA.................1
Hwad skall Jag om din Stadigheet då dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 DÖR...................1
Jag suckar/ klagar/ gråter ok Jag dör; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 EDH...................1
Uppå min Edh tål wedh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 EED...................2
Den Eed som du mång tusend gånger swurit IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Du brööt/ eij Jag/ wår Eed. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 EELDEN................1
Tänder Eelden som Jag haer X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 EEN...................16
Fast om een måste Förföllielse lijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Dy haer Jag hoppet I lär een gång skriwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan III I Männ af höga Sinnen
Alt är uthe till een tåhr IV KOm kiäre Broder kom
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
Du dricker som een Drängh/ IV KOm kiäre Broder kom
Som een ährlig swänsker Man/ IV KOm kiäre Broder kom
Skrifw’ (och gifw’ till een an) IV KOm kiäre Broder kom
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som lijk een Flod utur min Ögon rinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ok ingen baak kan rycka Hwad som een gång skedt: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Måst Een lijda lijk een Man XV Iris aldrabäste Wänn
Måst Een lijda lijk een Man XV Iris aldrabäste Wänn
Jagh will digh een sådan gifwa XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ok begiär lijkwäl een Sång/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 EENDA.................1
Som mit eenda Nöije. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 EFFTER................6
Effter Soolen wänder/ migh XV Iris aldrabäste Wänn
At thet rättas effter dit/ XV Iris aldrabäste Wänn
Effter hon war naken/ baar/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Effter kättians skalkerij XIX Nys när Frigga satt i bade
Effter han snart hennes arm XIX Nys när Frigga satt i bade
Effter hon förundrar sig/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 EFTER.................2
Men efter Himmlen Siälf oss will åthskillia/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Efter Frigga sielf ståk till/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 EGEN/.................1
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 EGIT..................1
Moot egit Behag. XVI LÄt hwem som will gå
 
 EHR...................4
Mig som Ehr må hålla kär? XIX Nys när Frigga satt i bade
Skreek han/ hwem haer i ehr been XIX Nys när Frigga satt i bade
Ehr medh heeta iärnet brände? XIX Nys när Frigga satt i bade
Har han ey Ehr offta heel XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section