The Concordance

Next Section

 
 5.....................1
5. 6. 7. eller fleer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 6.....................1
5. 6. 7. eller fleer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 7.....................1
5. 6. 7. eller fleer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 AB/...................1
Sprich doch mein Urtheil ab/ XIII ICh liebe dich
 
 ACH...................11
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Nu Jagh Then most´/ Ach weh! Ach plåga! mista VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ach! liufste Belikinne/ Huru kan Jag troo/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Jag trodde/ Ach! mit arme Took! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Ach; leyder/ Ach! so muß XIII ICh liebe dich
Ach; leyder/ Ach! so muß XIII ICh liebe dich
Ach! was hilfft mein Seuffz und Klagen? XIV SOll denn lieblichste Climene
Ach! wie stürb ich so vergnügt. XIV SOll denn lieblichste Climene
Ach! när sijr Jag dig igän/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ADEL..................1
Then Dygden adlar Han är rättlig Adel I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ADELT.................1
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ADLAR.................1
Then Dygden adlar Han är rättlig Adel I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ADONIS................1
Kan det ey Adonis heela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 AF....................14
Är Jag eij af hög Ätt ok adelt Stånde/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Är af Natur Jag tyst/ kan litet tahla/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
I Männ af höga Sinnen III I Männ af höga Sinnen
Blier Jagh af dricka döder/ III I Männ af höga Sinnen
Af Öhl ok Wijn/ et Swijn IV KOm kiäre Broder kom
At Jag af alle Medel är beröfwat VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mit Blek förbleknar af min fälte Tår VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Som hielpa kan af Nödh ock ifrå thenna Dödh. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Är/ at Jag af tijden känner X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Så skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Af ymnoger Maat XVI LÄt hwem som will gå
Oförmodligt af Vulcan/ XIX Nys när Frigga satt i bade
Frigga tändz af wredes heeta/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 AFDÖDDE...............1
Att the min afdödde Krop III I Männ af höga Sinnen
 
 AFF...................5
At frelsa mig aff thenna hårda Nödh/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Mädömksam aff then Sorgen som mig sårar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Siuk aff min Soot. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 AFGRUND...............1
Fast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 AFHÄMTAR..............1
Man lättlig afhämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 AFSKED................1
At Jagh gråt-ögd afsked tog/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 AFUNDAS...............1
Ok afundas hårt at Norden XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 AFWUND................2
Lasse rädz hwarken haat/ Afwund ell Twång/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Tross Olycks-Fall/ tross Afwund eller Nöden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 ALDRABÄSTE............1
Iris aldrabäste Wänn XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ALDRIG................5
Fast än thet ginge mig aldrig så slätt/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At Jag dig aldrig at förglömma weet: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Wårt Hierteband skull’ aldrig onöt slijtas: IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Aldrig gifwer någon Ting XV Iris aldrabäste Wänn
 
 ALL...................6
All Werlden älskar Ju hwad som är brokot/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Fast om Jagh hatas/ älska; Tråß all din Haat/ min Siähl! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Und all mein Betrübnüß heben XIV SOll denn lieblichste Climene
Wärden all at segerwinna? XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hwilcket all hans lust förstörde: XIX Nys när Frigga satt i bade
Bäär all Qwinfolck slijke såår XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 ALLA..................6
Så beer Jagh alla drickz-Bröder III I Männ af höga Sinnen
Alla Gudars-Här sin Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Alla buga sig för dig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Alla Gudar ok Gudinnor/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Alla Swänner/ Mör ok Qwinnor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At man dig för andra alla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ALLE..................2
At Jag af alle Medel är beröfwat VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Öfwer alle Kinner rinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 ALLENA................2
Thet allena tröstar mig X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Allena dig wälia/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 ALLENAST..............1
Allenast när som iagh uppå Digh tänker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 ALLER.................2
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Trotz aller Neyden/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 ALLESAMMANS/..........1
Wij warda allesammans/ Arm ock Rijke/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 ALLESTÄDZ.............1
Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 ALS...................3
Als Venus Spiel und Bacchus Reeben Safft/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Viel härter noch als Stahl und Stein/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Nimmer nichtes scheiden Als der grimme Todt. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 ALT...................16
Alt hwad Begynsel haer ändas en gång; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Ingen mått Skiuß-Hästen alt för hårt rijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Alt Mynt giörs ju till at förtära? III I Männ af höga Sinnen
Intil alt är drukkit up. IV KOm kiäre Broder kom
Alt är uthe till een tåhr IV KOm kiäre Broder kom
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Så skall han ock så af alt Hiertans Grund XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Pfui/ sin koos alt förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
I alt hwad Jag sijr och höör/ XV Iris aldrabäste Wänn
Uti alt hwad som Jag giör XV Iris aldrabäste Wänn
Alt uti en Skahra XVI LÄt hwem som will gå
Mit skall alt till din tienst stå. XVII HWad begär du Hierta lilla?
Ty han såg alt hwad hon hade; XIX Nys när Frigga satt i bade
Syntes alt hwad qwinfolck haar. XIX Nys när Frigga satt i bade
Ällska mehr än alt på mey. XIX Nys när Frigga satt i bade
Alt hwad qwinfolck så fördålt XIX Nys när Frigga satt i bade

Next Section

Top of Section