Next Section

Previous Section

 
 INGENS..............2
Ty så är man ingens trähl, VII Contre L’amour
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 INGENTING...........2
Ett ynckligt ingenting, som ödet sielf förföllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
J måste Bårgers Män Er ingenting beswära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 INKRÄCKTAT..........1
är stedz med list inkräcktat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 INN.................2
kom för lagen aldrig inn; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Den ute är, will inn, den inne är will ut. E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 INNAN...............3
bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och det innan några dar, S.II Kårf-giästbod
innan som iag läggs i kista, S.V En Suputhz förswar
 
 INNE................6
Nå du är där redan inne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vtj din Egendomb får ingen blifwa inne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
då boor glädien hoos mig inne, S.V En Suputhz förswar
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Den ute är, will inn, den inne är will ut. E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 INNOM...............1
Föras innom theras port, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 INRE................1
uthi mitt inre giömma III. O Nechtergaal
 
 INSINUERA...........1
insinuera migh, B.IX Klagedicht
 
 INSKRÄNCKIAS........1
Eij inskränckias skall des wandell XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 INSTÄNGER...........1
Hwad sällsamt Kreatur wäl denna graf instänger: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 INTE................4
Läkdomb will Jag inte haa. I Mer än wackra min herdinna
Dig ewigt ära men dig älska får iag inte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och den inte nän’s te’ bruka, E.VIII Den som ligger på sin skatt
ty huru mången finnes inte där E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 INTET...............116
Och intet plågar deij, II Herdinna säij
du intet meij? II Herdinna säij
Der töör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der tör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der töhr intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Will han intet längre wara, VII Contre L’amour
Doch hielper intet hwad iagh ber, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och intet Astrils trähl, förgifwes längre blifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Doch är det intet nog, min Ögon från mig röfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Kan tåhla mod och böön hoos dig då intet båtha, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon är för mig rätt intet liufwelig, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad båtar längta effter det som intet händer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Den Jag wähl kienner, men doch intet nämbna kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Du måst bekienna sielf at det mig intet båtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
J intet rääs i lyckan intet yfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
J intet rääs i lyckan intet yfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som skyller mig för det iag intet ändra kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ach iag kan intet mehr. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag kan intet mehra iag årkar eij qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Sohlen måste intet skina, XIX Ödemark i willa Skougar
Den iag intet älska töör, XIX Ödemark i willa Skougar
Derföre får Jag intet klaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Vtan Kierleek intet gådt. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hållen intet för beswär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will J intet sända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jntet höra intet see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
intet täncka intet sij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
intet täncka intet sij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
intet hölt och tugga dem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre intet fagert see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
nästan intet motstås kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tar och treskas intet lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at det intet blijr förbrändt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du lär sielf där intet trifwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men när iag nämbre kom så war det intet du, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt liufsta sälskap är slätt intet sälskap haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jntet rijfz hon intet slijtz hon, XXVIII Vppå ett Conterfait
intet spåttar hon kring seij, XXVIII Vppå ett Conterfait
En Butter bonde-dräng som intet krusa kan, XXIX A la plus aimable Bergere
Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord, XXIX A la plus aimable Bergere
Och intet dig så kiert, som sielfwa dygden är, XXIX A la plus aimable Bergere
Med annan bonde maat som intet mycket kåsta, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta intet dem de komma från din herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Den litet hafwer Lärdt han tahlar intet stort, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag mister all min frögd och får doch intet döö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Moth en så stoor förlust kan intet mig hugswahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ett intet utan alt, en fogel utan näste XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Din lija fruchtar du kant intet genom skiära XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
intet kan här stadigt blij F.I Contre La Fortune
Dock det intet hoos digh båtar, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will intet haa än lust; F.III En Krigsmans wijsa
ty iag achtar intet wijn, F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet illa fahra, F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet läsa mehr, F.III En Krigsmans wijsa
iag weeth intet hwad iag giohle, F.III En Krigsmans wijsa
lefwer med intet i godh roo. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Och kunna Oß intet båta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
med intet wara Gladh. F.V Lustig frisk opp
Den intet har, F.V Lustig frisk opp
Den intet har, F.V Lustig frisk opp
En Tiuf det intet taar, F.V Lustig frisk opp
Ty han kan intet mista, F.V Lustig frisk opp
Der intet war, F.V Lustig frisk opp
han hinner intet mehr än bara see och höra. S.I En sulten swarter mager kar
Fast man tåf honom intet hörer S.I En sulten swarter mager kar
fast han så mycket intet pratar, S.I En sulten swarter mager kar
hwars lijke intet många har S.I En sulten swarter mager kar
en kåstlig färg man intet finner S.I En sulten swarter mager kar
kårfwen, måst’ man intet kiöra S.II Kårf-giästbod
at iag intet kan beskrifwa, S.II Kårf-giästbod
men dhe swara intet annat S.II Kårf-giästbod
Tobak hielper intet tig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
som det intet war det första S.V En Suputhz förswar
der om will iag intet röra, S.V En Suputhz förswar
lijk’som honom intet fattas, S.V En Suputhz förswar
intet willia att man, mer skall wäija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
anten intet eller wähl att tahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
intet Skiähl och kroppen hålla fahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada D.III Ängelska Schique
Mente intet att hon kom B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Där i intet pluttrar, skrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att dee intet töras kny, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Eij nå’n är som intet önskar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kan man intet säkert spöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Från Kongsör slett intet höres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hantwärks-Män är intet tröga B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Jag fick den intet fatt. B.IX Klagedicht
så tycktz migh min Lycka war intet så stoor. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fast de intet ha’ att föra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alldrig hwijla intet såfwa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dig äter intet skade diur; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Som intet har med deße krig! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Och intet betar hundra mijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
Men gier du intet i min hand som är utsträckt SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Acktar det han intet nyttia kan. E.VIII Den som ligger på sin skatt
ty emedan intet här E.XVI Will du hetas wara klook
lät den tredie intet höra E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
den intet frijar får eij korgen. E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
Men intet fins der minnes ja, E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Den du intet älska kan E.LV Tar du dig en gammal Man
Som gier sig ut för det han intet är. E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
Men jag som intet godt fådt niuta, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
Behöfwer intet heller tiuta E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
När jag dra’r bårt: den intet har, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section