Next Section

Previous Section

 
 INBILLA.............3
Doch må du dig eij inbilla, I Mer än wackra min herdinna
Om du kundhe digh inbilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Som jag mig inbilla kan. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 INBILLAT............1
wijd återresan mig inbillat galna Tingh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 INBRUTIT............1
Som ett hår med dem inbrutit XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 INDIENS.............1
wore Indiens skatt och håfwor, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 INFORMERA...........1
förstår informera mig, F.III En Krigsmans wijsa
 
 INFÖR...............1
iag hafwer tient tappert min konung inför reductionen, D.III Ängelska Schique
 
 INGA................2
Mitt hierta har nu inga wingar, XXVI A L’aimable Bergere
Har du inga, Gud nåd’ deij! E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 INGALUND............3
olijk är hon ingalund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att Jagh wähl säija kan dock liuga ingalund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 INGALUNDA...........1
Lagen wille ingalunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 INGEN...............103
Älska dig är ingen plåga, I Mer än wackra min herdinna
lätt ingen ting förstööra III. O Nechtergaal
Af kierleken blinde slätt ingen då seer, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Och ingen skada giöra, V J går blef iag mäd spee
Reddas ingen ting för busen, V J går blef iag mäd spee
Skall mig doch ingen kunna twinga, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Doch måste ingen täncka, XI Jag swor en gång
Att ingen älskoug kan förutan plåga wara, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och ingen Stierna mer på klara himlen syns, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jag har då andra hwila, ingen roo, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som tränchtan gier men ingen båthnad haar. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Der ingen mothgång grijper honom an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ingen wijßheet har, och helt enfaldig ähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som plågar hwar det är och ingen båthnad gier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty ingen wijser kan dens enwett nånsin prijsa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoos ingen som iag seer, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
ingen wor bedröfwat här, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ingen stierna törs beskåda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har hoos deße ingen mackt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ingen kloker sig förundrar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ingen regla är så håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ingen mig förtäncka lär XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
På det ingen må bespeija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ingen nogsambt rosa hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Henne ingen troohet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch det är dig ingen nytta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Dhen ingen lijka har och skapat uthan maka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Neij det är lijksom du, som ingen lijka weet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jagh hörde mig och ingen annan tee, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och till min nöd är ingen läkedomb, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ja Cloris will mig ingen bättring låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
blef deraf ingen siuka qwar. XXVI A L’aimable Bergere
Slätt ingen hielp af sparkas har, XXVI A L’aimable Bergere
Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och ingen hielper meij det swåra Oket dra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Vtj din Egendomb får ingen blifwa inne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag älskar endast digh och skiöter ingen an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min aldrastörsta roo är ingen roo att niuta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting, XXIX A la plus aimable Bergere
Den ingen galenskap förblindar ell’ förfalskar, XXIX A la plus aimable Bergere
för ingen Smärta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Men ingen utaf dig så hårdt är plågat worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan ingen dig så högdt som iag har kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En som behöfwer alt, men har doch ingen ting. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Haar du så offta giordt dhet digh ingen omba XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Man Solen ofta seer, doch ingen henne Nåhr, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
ingen kalle mig se’en kahler, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
ingen ungkarl i wårt land XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
iag will ingen suckan föra, F.III En Krigsmans wijsa
Med ingen tingh, F.V Lustig frisk opp
ingen nytta har och gagn; S.II Kårf-giästbod
ingen plumper håhlhänd pijga S.II Kårf-giästbod
skräma ingen modig man, S.II Kårf-giästbod
det är ingen bränwijns kosa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
får tu ingen toback mehr. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at han ingen mootgång har S.V En Suputhz förswar
Jngen, ingen kan mig skillia S.V En Suputhz förswar
Wänligh moth war man, och ingen till förtret S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
så säg då att ingen må höra’t D.III Ängelska Schique
uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Medan ingen anstäns är, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
ingen skräddare mehr stiähl, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen kärng mehr sqwaller föör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen mångelska mehr swär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen amma hoora ähr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen fattig tigger mehr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen swarter smeed man seer, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen Korfw bland stadsens wackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen tiggiare haa löß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen Jungfru will haa man, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Knifwar har nu ingen ägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
den ingen speijel har, B.IX Klagedicht
Ta ingen kierng för Pengar, B.IX Klagedicht
War ingen i Werlden så lycklig som iagh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
som ingen ahn paß på. B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch ingen hug iag fattar B.XIII Sidst om en mårgon goo
ingen slapp derutan lyte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Påcka, yfwas, ingen wäija, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
På dig står ingen warg på lur, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
at ingen smed som släggan för G.IV Hwem är som detta gißa kan
At ingen den med betzel styr: G.IX En blinder häst förutan fötter
Den som ingen ting fått åga E.VII Den som ingen ting fått åga
Den har ingen ting till wåga E.VII Den som ingen ting fått åga
Men håller seij wed ingen ting. E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
Att ingen ting beständigt är E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section