Next Section

Previous Section

 
 IEMBNA..............1
Din Rosenrödhe Mundh, och pärle tänder iembna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 IEMBNER.............1
iembner war deß tand och reen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 IEMMER..............3
när du åth min iemmer leer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Om icke iagh dhermed min iemmer skull beskåda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 IERN................1
en Magnet som iern smälter XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 IFRIG...............1
Börjar och där af bli ifrig i Sinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 IFRÅ................3
Men om i ällsken frögd så wijker här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hwem den kårfwen kom ifrå, S.II Kårf-giästbod
 
 IFRÅN...............21
Stiel sig uth ifrån wår mohr, VI Jag weet En liten Pijga
De måst Jagas här ifrån, XIX Ödemark i willa Skougar
frija hiertat ifrån den XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag dig nu ifrån mig drifwer, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så stötte Jag’n ifrån mit bröst. XXVI A L’aimable Bergere
Och frija mig ifrån min dödh. XXVI A L’aimable Bergere
Att det dig tillsändt är ifrån dens trogna händer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Att detta kommit är ifrån din trogna herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty effter hon nu taar ifrån mig all min frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ifrån wåre Skånske länder, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Men den ifrån godt hopp F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Den det ifrån mig skiähl, F.V Lustig frisk opp
ifrån munnen natt och dag S.V En Suputhz förswar
ifrån wijnetz söta smaak, S.V En Suputhz förswar
Eij heller skall Jag ifrån källaren wijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Kastar ifrån sig sin skommare Söm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ther ifrån så wil förliudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Här ifrån på’n annan ort B.VII Blir det krig så måst wij fort
Och när han ifrån dig dör E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 IFRÅÅ...............1
Mycket nytt hörs här ifråå B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 IGEN................11
Och gifwa mig med gunst mitt hierta mig igen, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Taa hiertat mitt igen, och dig ditt återsänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Kom iag nå’t igen till modz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
aller kom där en igen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som reser bort, kan skee och kommer eij igen, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
doch tar iag skadan min igen, S.I En sulten swarter mager kar
Uthan wij slå wår Källar igen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
at Stockholm fruchtsam är och hafwer fler igen: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 IGENOM..............1
har mäst igenom strupen gått, S.I En sulten swarter mager kar
 
 IGÄN................1
kom sedan igän, D.III Ängelska Schique
 
 IHJÄL...............1
som föll genom en glugg och slog ihjäl sig. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 IHOOP...............2
men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst S.I En sulten swarter mager kar
De paßa sig så wäl ihoop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 IJ..................1
taar förändring aldrig ij, F.I Contre La Fortune
 
 IJDKA...............1
Ty togh iagh och så på ödmiukheet att ijdka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 IJS.................1
ä kalla som en ijs, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 IJSEN...............1
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
 
 IJß.................1
är iag hwarken ijß ell’ steen, F.III En Krigsmans wijsa
 
 ILLA................21
Mächtig blef att giöra illa, I Mer än wackra min herdinna
Blij skrämde illa wee, V J går blef iag mäd spee
Men illa ty du med dig taar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och altijd giör illa X Farwähl med din plåga
effter dhe så fohre illa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men wille Astrild giöra illa, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos Phillis war iag illa siuker, XXVI A L’aimable Bergere
Den mycket rees far mycket illa, XXVI A L’aimable Bergere
Det iag så slätt begynt och illa lycktat har, XXIX A la plus aimable Bergere
Måst iag altijd illa fahra, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will intet illa fahra, F.III En Krigsmans wijsa
Lät hwem som will illa låta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
måst’ mången illa klädd doch mit i Solen frysa S.I En sulten swarter mager kar
nyckter ä iag illa wuhlen S.V En Suputhz förswar
Giöra illa hwar du fählas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
och giör illa immer fort, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Låth illa altijd skarra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Okarsker illa wuhlin, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Wara näßwijs giöra illa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wackert lära illa lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
satt, blef illa Brutet. E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 ILLRÖD..............1
illröd lijk som drakeblod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 IMMER...............1
och giör illa immer fort, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 IMMERFORTH..........1
Med denne Öfwerskrifft[:] bör älskas immerforth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 IN..................28
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och gullrengn slaggar eij i wåra fönster in, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att hon af ynkian med mig stämmer in, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Kom iag in der glädie wanka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
med sin skiönheet eij där in XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tar eij in min hiertans skantz. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in till hiertat mehr och mehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in i döden till min graf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och som mig tykz in till min dödz-stund fängzlat. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Will iag in till grafwen gråta, F.III En Krigsmans wijsa
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh F.VI Contre le Mariage
fasthier in der gantzen weldt. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
der ska öhl ock winet in, S.V En Suputhz förswar
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
kalla’n man in, D.III Ängelska Schique
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Reser hijt in til Stockholm från Lande D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Keine Hure in der nackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
der med in på mig hasta, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Som måst mellan benen in, G.VI Jbland tomer, ibland stinner
Men stiäl han något in, han lämnas otilltalter, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
så at min finger som der in E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger

Next Section

Top of Section