Next Section

Previous Section

 
 IAGH................71
Doch hielper intet hwad iagh ber, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Een sedig Siähl har iagh i minne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag skall doch älska den iagh wil. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Och älskar den iagh älska wil, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
aldt dhet ondt som iagh har giordt XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Dock omsunst ähr att iagh beer XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
skall iagh digh till wilies giöra XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Nämbner iagh ehr billigdt alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
iagh går ner uthj min graf XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
som iagh wähl må trogna kalla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Får iagh tahla än ett Ordh; XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Som älskar dig som iagh, doch mera lyklig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ach ach hwar får iagh booth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Skiönste iagh ber deij war eij så snar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
hwadh iagh uthstår hwadh iag lijder XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när iagh dina ögon seer XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hur iagh suckar hur iagh qwijdher XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hur iagh suckar hur iagh qwijdher XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
och sielf älska lijk som iagh. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Så får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
som iagh lell hoos mången annor, XXVIII Vppå ett Conterfait
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Om icke iagh dhermed min iemmer skull beskåda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty togh iagh och så på ödmiukheet att ijdka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och menthe iagh då att, een tåhligh ödmiukheet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Till dhes iagh druncknar sidst uthj min tåresiö XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh öpnar digh mitt bröst iagh räcker digh mitt hierta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att Olycka iagh i grafwen för med migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Se hur ymkeligt iagh gråter, F.II Wreda lycka och Oblijda
är lyklig, tröst iagh eij prijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Så springer iagh om kringh, F.V Lustig frisk opp
NU är iagh frij och frij skall iag wara F.VI Contre le Mariage
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara F.VI Contre le Mariage
Då skal iagh också siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Min hustru och iagh törs ey mera sällia D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Nån fyrk iagh arma wåp. B.IX Klagedicht
WJßerlig war iagh då Galen i Pannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh buga buxera, iagh skrapa iagh båcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh buga buxera, iagh skrapa iagh båcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
iagh blinka iagh wincka iagh håppa på Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
iagh blinka iagh wincka iagh håppa på Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
iagh blinka iagh wincka iagh håppa på Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
så strök iagh Toppseglet och kröp så i Wråå. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
War ingen i Werlden så lycklig som iagh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Men när som iagh märckte at hennes Sybilla B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Det Famtag iagh fick det nögde mitt Sinne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Skall iagh min Hugnadh medh Pijgor och Hundar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
NU är iagh frij och frij skall iag wara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Alla qwinfolcks gunst iagh winner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där. E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 IAG’N...............1
Men sen giömbd iag’n i min Peruqwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 IAG’NA..............1
så stöter iag’na sunder, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 IBLAN...............1
Naturens underwärck iblan skiönheether alla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 IBLAND..............10
D’är sant att han ibland, V J går blef iag mäd spee
Skiönste ibland alla Skiöna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
ibland undren största under, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men tänk ibland mitt galna hierta, XXVI A L’aimable Bergere
Oförskiemder och ibland; XXVIII Vppå ett Conterfait
ibland wår liufwaste skara. D.II En nylustig och begärlig WISA
Altijdh skryta ibland gåßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jbland tomer, ibland stinner G.VI Jbland tomer, ibland stinner
Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter: E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 IBLANDH.............1
Men näßlor der iblandh, VII Contre L’amour
 
 ICKE................23
Doch det förswär iag eij att icke Ödmiukt ähra, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Det skall som säijes fram, men icke återgå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
icke heller någon giästning XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om din fromheet icke will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att icke tijden skull min säkra läkdom blij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att icke frånwaru sku nöta bandet upp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch kan iag icke dig det sidsta afskiedh gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Om icke iagh dhermed min iemmer skull beskåda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som Skiönste ögon din, så härligt icke Pråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Men bordt förmätenheet, iag är det icke wärd, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
at hon icke budin war, S.III Madammoiselle
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
att pigorna icke må härma D.III Ängelska Schique
doch honom du icke bedröfwa, D.III Ängelska Schique
Min kära Hustru j mig icke banna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Men war iag icke willer B.IX Klagedicht
Att man icke stäncker sig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
och icke fängslans laag B.XIII Sidst om en mårgon goo
fins som icke narrij är E.XVI Will du hetas wara klook
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl

Next Section

Top of Section