Next Section

Previous Section

 
 IA..................7
ia min glädiefulla kropp S.V En Suputhz förswar
dricka ska ia, drucki ha ia; S.V En Suputhz förswar
dricka ska ia, drucki ha ia; S.V En Suputhz förswar
drucken blj ia, drucken wa ia, S.V En Suputhz förswar
drucken blj ia, drucken wa ia, S.V En Suputhz förswar
ia: blir hon litet gahlen B.XIII Sidst om en mårgon goo
ia, brackan will hon haa B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 IAG.................581
Att iag måst din fånge blij I Mer än wackra min herdinna
Du har giort att iag måst lijda, I Mer än wackra min herdinna
Som iag eij sku gierna willa, I Mer än wackra min herdinna
Ska iag wördnad för tig bära, I Mer än wackra min herdinna
thes iag nehr i grafwen går. I Mer än wackra min herdinna
Då när iag dijt stiger neder, I Mer än wackra min herdinna
hwad är iag hoos digh finner? II Herdinna säij
Doch kan iag sielf wähl swara II Herdinna säij
Swär iag dig till II Herdinna säij
deij skall iag stedz berömma III. O Nechtergaal
så lenge som iag haar III. O Nechtergaal
J går blef iag mäd spee, V J går blef iag mäd spee
Ja iag hette man en kryckia, V J går blef iag mäd spee
Will iag för min regla hålla, VII Contre L’amour
Och iag i grafwen läggas skall. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Måst iag et ymkligdt afskeedh taa, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men kan iag eij min kiärlek bringa, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som iag har lust och wiljan til, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Så låter iag mitt Öde fahra, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Dett tåhl iag eij mehra, X Farwähl med din plåga
tror iag wähl, X Farwähl med din plåga
Doch har iag än större X Farwähl med din plåga
Tro fritt iag giöre; X Farwähl med din plåga
Ty will iag och sträfwa, X Farwähl med din plåga
Alt men iag får lefwa, X Farwähl med din plåga
det will iag förmoda, X Farwähl med din plåga
Att bryta Eden som iag så, XI Jag swor en gång
Wist iag eij att i Swärie XI Jag swor en gång
Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Med skada har iag lärt, att det omöijligt är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Därföre will iag och all älskoug öfwergifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Doch det förswär iag eij att icke Ödmiukt ähra, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och wijd skiönheeten sielf att iag eij älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som många håller kier, iag älskar aldrig mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men altijd ängzle full, iag älskar aldrig meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swär iag till ett sluth, Trå den som älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så måst man och min böön och hwad iag önskar höra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Fördenskull undrens eij, at iag eij dickta kan, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Med tåhligt sin iag himblens börda bär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag är doch war iag är, så är Jag oförnögdh. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Har då iag säker war, mig listeligen bracht, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men himblens hårdheet iag förgifwes städze beer, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Fast iag skiönt älskar den, som mig kan skie eij hatar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad tyst är spöries då, iag törs eij tala mera, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men skier det eij så troo, att iag doch som mig böör, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
will iag wärlden öfwergifwa XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch hielper eij iag beer, ty neij är all min tröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så will iag som du beer dig från din nödh förloßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty måste iag mig och som lyckan will förnöija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himmelen hwars bud iag trogen effterföllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som skyller mig för det iag intet ändra kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
at ändtlig öfwergie, den iag doch eij kan glömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Derföre skall iag och olyckan till förtreet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dig ewigt ära men dig älska får iag inte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så mycket Godt iag dig af höga himblen önskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwar får iag förswar emoth olyckans hooth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hwar får iag tröst eller lindring och lijsa XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hoos ingen som iag seer, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ach iag kan intet mehr. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag kan intet mehra iag årkar eij qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Men iag måste sucka och wara bedröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Frågar om iag är dömder till blifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag låter iag gråter och beder om nåd, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och hwart skall iag då min suckan nu sända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
fölliande will iag på Grifften min hafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
till des iag i mina tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
Doch iag får mig eij beklaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty Jag lijder hwad iag böör, XIX Ödemark i willa Skougar
Den iag intet älska töör, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty Jag lijder hwad iag böör. XIX Ödemark i willa Skougar
Nu iag will i stillheet lijda, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty får iag i roo förblifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
Som iag aldrig warit till. XIX Ödemark i willa Skougar
Tijdh nog får iag gå sörria och qwijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hwad iag hälst Önskar och säger meij neij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hon reser iag måst allena förtöfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Att iag all min tijd måst blij oförnögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Wäll an då iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
hwadh iagh uthstår hwadh iag lijder XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ty iag har et wärk för hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag will med et suddogt Kohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
men kan iag den rätt eij rijta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Kom iag in der glädie wanka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag fick see dem dansa, rasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg iag här, med fängsligt mod XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som iag har betrakta wähl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag såg deras ängsligheet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har du afwund tänckt’ iag ängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at iag snart haa låßa dem XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
men iag tohls int’ tolas hem, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag steeg bak om bohle spaker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
thes iag så i tankan låg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg och wist eij hwad iag såg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag wardt bleek, och iag wart röder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
bäst iag såg på deße skattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag satt kaller som en steen; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
aldrig wist’ iag hwad iag giohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
aldrig wist’ iag hwad iag giohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Entlig tog iag på at qweckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see’n iag rånnat har och bleckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Kom iag nå’t igen till modz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
älskog tohr’ iag då eij öfwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utan den kund’ iag eij lefwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Summan iag war i min kropp XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad iag skulle, iag eij giohle, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad iag skulle, iag eij giohle, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad iag wille, iag eij tohle; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad iag wille, iag eij tohle; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag toog wid kärlekens lära XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men när iag mig rätt besinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
will iag sielf förswara mig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty iag mahnar dig uhr Tälte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Tusend har iag seen min flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will iag nu utsända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu iag seer dem återkomma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har naturen tror iag ämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mehr än det iag kan förtällja XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will iag sammankalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru iag nu mota skall XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så, iag måst, will iag ha free XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så, iag måst, will iag ha free XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach nu Lefwer iag i wånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru kan iag längre stånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om iag mehr skall tiena dig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Andra flere som iag älska XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
förr will iag eij mehra fallska, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men iag seer eij nån af alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
komma, som iag nu påkalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men olycklig ach iag arma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst iag mig nu wunnen sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt för usell må iag kallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När iag mina ögon skickar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sij iag faller för dig neder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at iag segern prijsa må. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den iag aldrig släcka hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at iag uproor skall begynna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skall iag blij din trogna Slaaf. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att altidh iag min fulla frijheet nöth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ty på ett dygn så war iag siuk och sunder. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag lider mer än iag det säija weet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Hoos Phillis war iag illa siuker, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos qwicka qwinfolk kund’ iag rasa, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos stilla stintor höll iag frijd, XXVI A L’aimable Bergere
Som andra giohle giohl iag med, XXVI A L’aimable Bergere
Som Astrill iag förr har tillbracht, XXVI A L’aimable Bergere
Sij Sij iag ligger nederstötter, XXVI A L’aimable Bergere
Derföre iag mig undergifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Den snaran iag eij sönderrifwer, XXVI A L’aimable Bergere
När iag minst tänckte uppå digh, XXVI A L’aimable Bergere
På nåd och Onåd iag mig gifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Så tåhl och att iag nu min lutha stämmer an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Glädie iag har mist kan iag eij återfå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Glädie iag har mist kan iag eij återfå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag älskar och är skild från den iag håller kiär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har iag då eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men när iag nämbre kom så war det intet du, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ehwad iag företar, ehwad iag nånsin täncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ehwad iag företar, ehwad iag nånsin täncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag för ängzligheet mig måtte rådlöös sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch iag får eij så förstöta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men med wyrdnadt måst iag möta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Aldrig kan iag heller Röhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Aldrig såg iag hennes Kinner XXVIII Vppå ett Conterfait
Aldrig fick iag heller bannor, XXVIII Vppå ett Conterfait
När iag råka litet ählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sij så råka iag först hem: XXVIII Vppå ett Conterfait
Framfoos Näswijs må iag heta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Alt de nöije iag will åga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hwar iag will så får Jag taa. XXVIII Vppå ett Conterfait
Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty är och iag till dig af wördnat sänder worden, XXIX A la plus aimable Bergere
Den iag för detta tient och roligt wachtat har. XXIX A la plus aimable Bergere
Är det som iag dig nu i Ödmiukheet förähr, XXIX A la plus aimable Bergere
Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår. XXIX A la plus aimable Bergere
Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran, XXIX A la plus aimable Bergere
Giästbudin och gick dijt, iag skynda mig och bort, XXIX A la plus aimable Bergere
Det iag så slätt begynt och illa lycktat har, XXIX A la plus aimable Bergere
Se hur iag ängzlas nu i plågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hör hur iag låter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
se hur iag gråter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så wattnar gräset iag med grååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ehr har iag Glädt med liufwa lekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast iag nu lefwer oförnögd, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
att iag må klaga, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Säg hwad iag lijder, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
säg hur iag qwider, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hwad wördnad iag för henne bähr, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Än att iag altijd trogen är, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast än iag har mist min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sidst när iag döör och då man giömmer XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Är nånsin nå’n som iag olycklig uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag betäncker mig så må mit hierta spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den iag erkienna kan, doch eij beskrifwa wet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty öfwergier och iag hermed all frögd och lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ju mera andra iag förnögde glade sij, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som iag har tårar fält på detta papperstycke, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan ingen dig så högdt som iag har kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch kan iag icke dig det sidsta afskiedh gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kanskie min ädla wän iag ser dig aldrig mehr XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall iag till min dödh lell älska dig och lijda, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ock iag som dricker gråt och äter tårebröd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så stämmer öfwer den iag sielf en sårgSång ann. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men bordt förmätenheet, iag är det icke wärd, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Mig är det endast nog, iag ällskar utan flärd. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Så önskar iag och dijt, dijt iag kan aldrig hinna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Så önskar iag och dijt, dijt iag kan aldrig hinna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Så önskar iag och det, som iag doch aldrig fåhr. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Så önskar iag och det, som iag doch aldrig fåhr. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Klippings hanskar har iag låfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Klippings hanskar iag Er geer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwar med iag mig för Er teer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at iag är en fattig Kar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kunde iag min gåfwa laga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
kund’ iag sådan gåfwa gee XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hahn i korgen iag wist blef, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
men i pennan är iag rijker, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
derför’ beer iag om pardon, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at iag Ehr nu öfwersänder XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Ja, iag kan mig reedan frögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när iag nogsamt tänker på XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
doch iag menar dhe som bära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwad will iag då mehr begära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
för min gåfwa iag Ehr geer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när iag märker hwad en ähra XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
derför’ måste iag iu gråta F.I Contre La Fortune
iag får aldrig glädias meer, F.I Contre La Fortune
Jag må wrijda, iag må wända, F.I Contre La Fortune
hwart skal iag min suckan sända F.I Contre La Fortune
Huru länge måst iag lijda F.II Wreda lycka och Oblijda
Hur’ iag qwider, hur iag låter, F.II Wreda lycka och Oblijda
Hur’ iag qwider, hur iag låter, F.II Wreda lycka och Oblijda
Fast iag faller för dig neder, F.II Wreda lycka och Oblijda
Måst iag altijd illa fahra, F.II Wreda lycka och Oblijda
Men ändå iag skall nu lefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Fast iag måste mycket lijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
Att iag helt Oskyldigh är, F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall iag mig nu sielf förlåta F.III En Krigsmans wijsa
Will iag in till grafwen gråta, F.III En Krigsmans wijsa
Neij alt me’n iag mig kan röra F.III En Krigsmans wijsa
är iag hwarken ijß ell’ steen, F.III En Krigsmans wijsa
iag will ingen suckan föra, F.III En Krigsmans wijsa
iag är lustig, eij ogeen. F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet haa än lust; F.III En Krigsmans wijsa
och iag blir altijdh förnögd. F.III En Krigsmans wijsa
iag blir doch en stadig man, F.III En Krigsmans wijsa
iag will kämpa, iag will strijda, F.III En Krigsmans wijsa
iag will kämpa, iag will strijda, F.III En Krigsmans wijsa
iag will altijdh lijka stå, F.III En Krigsmans wijsa
iag will Ehr wähl alla bijda, F.III En Krigsmans wijsa
iag skall genom eelden gå. F.III En Krigsmans wijsa
iag will altijdh lijka gåå. F.III En Krigsmans wijsa
iag will nyckter lustig wara, F.III En Krigsmans wijsa
ty iag achtar intet wijn, F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet illa fahra, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig blij et swijn. F.III En Krigsmans wijsa
och iag håller dem ogill. F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet läsa mehr, F.III En Krigsmans wijsa
iag mig henne egin gier, F.III En Krigsmans wijsa
iag är uhr Matriclen strukin F.III En Krigsmans wijsa
derföre iag eij läsa kan, F.III En Krigsmans wijsa
iag wardt från Scholan skutin F.III En Krigsmans wijsa
iag weeth intet hwad iag giohle, F.III En Krigsmans wijsa
iag weeth intet hwad iag giohle, F.III En Krigsmans wijsa
när iag war en sådan grijn. F.III En Krigsmans wijsa
At iag aldtijdh sått och weeta F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig i Ehr leeta F.III En Krigsmans wijsa
iag är en Soldat i dag. F.III En Krigsmans wijsa
iag är af Ehrt skråål heel trötter F.III En Krigsmans wijsa
Lustig will iag altijdh lefwa, F.III En Krigsmans wijsa
lustig will iag äntlig döö, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig Kärleek öfwa, F.III En Krigsmans wijsa
lustigheet will iag eij spara, F.III En Krigsmans wijsa
lustig, lustig, måst iag döö. F.III En Krigsmans wijsa
iag håller det ogill, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty iag wil aldrig mer gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty änn såg aldrig iag F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Hwarföre skall iag söria, F.V Lustig frisk opp
ty iag eij annat hafwer, F.V Lustig frisk opp
NU är iagh frij och frij skall iag wara F.VI Contre le Mariage
Derföre will iag blifwa F.VI Contre le Mariage
i frijhet me’n iag kan, F.VI Contre le Mariage
hwad fritt ähr iag högt skattar, F.VI Contre le Mariage
frijheten iag omfattar F.VI Contre le Mariage
hwad här tills iag förwerfwa fått S.I En sulten swarter mager kar
iag samma wägen hafwa will; S.I En sulten swarter mager kar
tree ting ä som iag håller tåf, S.I En sulten swarter mager kar
dem will iag nembna får iag låf: S.I En sulten swarter mager kar
dem will iag nembna får iag låf: S.I En sulten swarter mager kar
iag sörrier eij för mårron daan, S.I En sulten swarter mager kar
taar tijden såsom iag kan haan, S.I En sulten swarter mager kar
fast iag eij alt får som iag will, S.I En sulten swarter mager kar
fast iag eij alt får som iag will, S.I En sulten swarter mager kar
så får iag mången söter puß, S.I En sulten swarter mager kar
dem iag bär heem till kära Moor, S.I En sulten swarter mager kar
Jag ligger giärna när iag får S.I En sulten swarter mager kar
ty fast iag mycket giärna bijda S.I En sulten swarter mager kar
så måst’ iag arma stackars dräng S.I En sulten swarter mager kar
doch tar iag skadan min igen, S.I En sulten swarter mager kar
iag hwijlar middag med min wän. S.I En sulten swarter mager kar
doch tror iag wist at dit beswär S.I En sulten swarter mager kar
det iag försöckt, ty troo man meij, S.I En sulten swarter mager kar
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
i sängen har och iag en sådan maka fått S.I En sulten swarter mager kar
som mången önskat sig, men iag allena nått. S.I En sulten swarter mager kar
iag kan om henne eij stort skrifwa, S.I En sulten swarter mager kar
doch tycks meij at iag wähl kan spå S.I En sulten swarter mager kar
lell’ weeth iag den eij honom hatar, S.I En sulten swarter mager kar
iag sa wor’ Jag eij rädd för hugg S.I En sulten swarter mager kar
En iag eij berömma får S.I En sulten swarter mager kar
sittia, ty iag det eij tår S.I En sulten swarter mager kar
fast iag det rät giärna giohle, S.I En sulten swarter mager kar
doch kan med skääl iag henne kalla S.I En sulten swarter mager kar
Med denna versen iag förstår S.I En sulten swarter mager kar
för än iag ha hitta på S.II Kårf-giästbod
till deß iag tog på besinna S.II Kårf-giästbod
derför’ kyßer iag dhe händer S.II Kårf-giästbod
doch iag feelar gräseliga S.II Kårf-giästbod
har giort kårfwen som iag fick S.II Kårf-giästbod
när iag uth i mårgons gick, S.II Kårf-giästbod
derför’ iag och wärdelig S.II Kårf-giästbod
när iag men’t till slåtet gå, S.II Kårf-giästbod
huru häpen iag måst’ blifwa S.II Kårf-giästbod
at iag intet kan beskrifwa, S.II Kårf-giästbod
när iag otänckt warse blef S.II Kårf-giästbod
rätt som bäst iag satt och skref S.II Kårf-giästbod
som iag mente, till at fråga S.II Kårf-giästbod
hwad dhe wille, iag lell’ wåga; S.II Kårf-giästbod
fråga iag dem så med flijt, S.II Kårf-giästbod
när iag hörde denne wijsa S.II Kårf-giästbod
nu så lär iag wähl förlijkas S.II Kårf-giästbod
i Corps d’ gardet, som iag har S.II Kårf-giästbod
wärdlig will iag Eder låfwa, S.II Kårf-giästbod
Skrifftlig will iag henne biuda S.III Madammoiselle
har iag tänckt i affton dricka, S.III Madammoiselle
at iag fahr och mohr har bedt S.III Madammoiselle
iag håppas Brita Maija S.III Madammoiselle
med paar finger geer iag lofw, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at utföra, iag dig lärer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at iag fuller der har blifwit S.V En Suputhz förswar
iag bekräfftar ochså detta S.V En Suputhz förswar
at iag ochså laga will; S.V En Suputhz förswar
som iag hafft i mina daar S.V En Suputhz förswar
see’n iag böria blifwa kaar; S.V En Suputhz förswar
innan som iag läggs i kista, S.V En Suputhz förswar
iag wähl sielf i glaset fore S.V En Suputhz förswar
när iag söta wijnet swällier S.V En Suputhz förswar
at iag såledz finge kiänna S.V En Suputhz förswar
huru ska iag roosa deij S.V En Suputhz förswar
der om will iag intet röra, S.V En Suputhz förswar
hwarför’ klagas iag då ahn S.V En Suputhz förswar
dricka ska iag dag och natt, S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag illa wuhlen S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag mode-stuhlen S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag full med pust, S.V En Suputhz förswar
nykter ä iag utan lust, S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med nöije S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med löije, S.V En Suputhz förswar
fuller är iag fult förnögd, S.V En Suputhz förswar
fuller ä iag full med frögd, S.V En Suputhz förswar
uth med tunnan will iag boo, S.V En Suputhz förswar
hwad iag äger skall iag sälgia S.V En Suputhz förswar
hwad iag äger skall iag sälgia S.V En Suputhz förswar
hwad iag någn’sin har förwärfwa, S.V En Suputhz förswar
det iag fåt ell’ får än Erfwa, S.V En Suputhz förswar
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
Då föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
Hur skulle iag bära Fontangen D.III Ängelska Schique
i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, D.III Ängelska Schique
på kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
han säger min liten iag kommer utur Revisionen D.III Ängelska Schique
iag hafwer tient tappert min konung inför reductionen, D.III Ängelska Schique
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Giff mig en Halför iag hafwer siungit trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ach kära Jungfru iag hafwer siungit trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
och iag måst achta båd Hus och Heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Din Barn och iag aff hungers nödh döö D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Ditt Hufwud iag medh Hornen skal kröna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Som iag tror, wist war du full B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att iag nampnet ditt hijt skrifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty iag har och här wijd håfwet B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om man iag, dem nämbna will B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Twå där till will iag eij glömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Så blijr iag, och är din wän. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
som iag hijsklig undrar påå, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
och iag deße daa’r fått fatt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Men war iag icke willer B.IX Klagedicht
jo willer war iag nog, B.IX Klagedicht
Som iag draas med hwar qwälle, B.IX Klagedicht
Om iag der uhr skull nappa, B.IX Klagedicht
Om iag det säija töör. B.IX Klagedicht
Då måst iag opp och krusa B.IX Klagedicht
Och Jag, iag arma fiolla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
har iag eij än fått see, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Deth måste iag alt Lija B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
För det iag Gubben togh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fast iag eij klaga töör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ach Gud gie iag fick see deij B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Så tror iag wist att äfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Än om iag sluppe deij. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
när som iag tänckte at älska war frögd B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fick iag en Tijma medh Phillis min språka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
NU är iagh frij och frij skall iag wara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Had iag arma stackars Masker, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Hade iag wähl tillstängt Lukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Derför iag mig och förklarar B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att iag dett helt gierna seer, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att iag Elin Om iag kunde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att iag Elin Om iag kunde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin älskar iag rätt mycke, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr än Elin iag förlåter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
så fick iag giffte tankar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag tänckte kasta ankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
då rymbde iag uhr hamn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Taar iag en som är ung B.XIII Sidst om en mårgon goo
När iag af wärket tung B.XIII Sidst om en mårgon goo
men iag ledz och wid smeeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo
den iag eij älska kan B.XIII Sidst om en mårgon goo
En lijten om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
så stupar iag på näsan, B.XIII Sidst om en mårgon goo
en stoor törs iag och eij B.XIII Sidst om en mårgon goo
En wacker om iagB.XIII Sidst om en mårgon goo
den had’ iag lust at åga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch torde iag horn få B.XIII Sidst om en mårgon goo
om iag det skulle wåga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
ty iag nu lärder ähr: B.XIII Sidst om en mårgon goo
En fuhler fick wähl iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
när iag kan bättre få, B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag är för delicater B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch bette iag en stund B.XIII Sidst om en mårgon goo
om iag hadd’ lagom stopp B.XIII Sidst om en mårgon goo
ty druncknar iag i fläske B.XIII Sidst om en mårgon goo
så står iag aldrig opp. B.XIII Sidst om en mårgon goo
En mager törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag skull’ min sidsta dag B.XIII Sidst om en mårgon goo
ty feet är iag och eij B.XIII Sidst om en mårgon goo
det iag eij höra må, B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch ingen hug iag fattar B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag sielf en fattig stackar B.XIII Sidst om en mårgon goo
En kloker törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
En tokot om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
så ä iag wärre brydder B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwad hielper iag blijr lydder: B.XIII Sidst om en mårgon goo
Derföre will och iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwad iag förwärfwa kan B.XIII Sidst om en mårgon goo
allena iag upäter B.XIII Sidst om en mårgon goo
fast iag eij kiersta heter, B.XIII Sidst om en mårgon goo
det unnar iag en ahn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Och sa det hade iag wäl wändt FA.I Det war en gång en unger katt
der du nu äst, får iag det spörja FA.II En räf en gång i Siönöd wa
ska iag betänckia mig hwad iag will giöra. FA.II En räf en gång i Siönöd wa
ska iag betänckia mig hwad iag will giöra. FA.II En räf en gång i Siönöd wa
När iag skull tända eld der på G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
iag bekänna blef iag flater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Må iag bekänna blef iag flater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Doch tror iag wäl at hwar skull wåga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Som iag i min hand kan packa[?] G.III Litet rödt, men der omkring
Men lell så giör iag stora ting G.IV Hwem är som detta gißa kan
doch giör iag lell så starcka band G.IV Hwem är som detta gißa kan
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Kom gif mig pängar iag skall spå SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Så seer du nu at iag lel kan SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
J din panna kan iag sij SP.V J din panna kan iag sij
Will du at iag dig nu skall spå SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Den önskar iag och säckert spår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
så ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Knapt troor iag då at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
så räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
emedan mer än nån iag altid warit kär, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
från det iag åtta åhr till denne åldren hinte E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Så har iag åtta daar eij warit kiärleks frij E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Du dricker bra kan iag och see E.XXVI Du äter giärna goda mål
En sa, iag beer er, säij mig då E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Af den iag i mitt Ook, doch eij kan lijsad blifwa? E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Om iag tör säijat meij förlåf E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
Will du at iag skall lära deij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
Sij så plä iag Catchesen lära. E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Å iag skull taga utet E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
Om iag mins rätt så tyks mig masquerad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad

Next Section

Top of Section