Next Section

Previous Section

 
 HÖRA’T..............1
så säg då att ingen må höra’t D.III Ängelska Schique
 
 HÖRDE...............5
Jagh hörde mig och ingen annan tee, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
när iag hörde denne wijsa S.II Kårf-giästbod
Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten D.III Ängelska Schique
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
 
 HÖRDES..............2
hördes der en ynklig lååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ja alldrigh hördes nån så ynklig sorgesång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HÖRDT...............2
Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
för dhet du hördt och sagdt, men eij förswara kan. E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 HÖRER...............2
Fast man tåf honom intet hörer S.I En sulten swarter mager kar
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
 
 HÖRES...............2
När som taptoo med Trummorna höres D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Från Kongsör slett intet höres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 HÖRN................2
Luppo kring i alla hörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Satt förfärat i ett hörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HÖRNEN..............1
Tistell, taggar i all hörnen, VII Contre L’amour
 
 HÖRS................1
Mycket nytt hörs här ifråå B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 HÖRSAM..............2
Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig med all sin Hiordh stedz huld och hörsam är. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HÖRSAMHET...........1
Befallning är hans macht, wår plicht är hörsamhet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 HÖRSAMME............1
hennes hörsamme S.III Madammoiselle
 
 HÖRSAMST............1
Så hoppas hörsamst Jag, den gunsten mig bewises XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 HÖRT................1
Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 HÖSA................1
Lefwa lustigh, hösa, plösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HÖST................1
Frijskt från höst till Juhlen lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HÖTER...............1
Mig med hugg och slag eij höter, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 HÖÖRA...............3
haar mig beweckt att hööraIII. O Nechtergaal
Ty lät dig och nu hööra III. O Nechtergaal
Effter du migh eij will hööra, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 I...................397
thes iag nehr i grafwen går. I Mer än wackra min herdinna
Öfwer alt i werden war. I Mer än wackra min herdinna
den har mig bracht i Snara, II Herdinna säij
dig från din sång i qwäll III. O Nechtergaal
J Fouglar små som siunga i Skougen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Men J, i roo liufft kuttra och kura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Och på hans troo der byggen i boo, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J Fouglar Små som siunga i Skougen IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Sig kringt i lufften swinger, V J går blef iag mäd spee
Och får Oß i sin snara, VII Contre L’amour
bränner näßlan i wår hand, VII Contre L’amour
Tistell, taggar i all hörnen, VII Contre L’amour
Faßnar man i Törne qwar. VII Contre L’amour
Och rijfwer hiertatt mit i tu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och iag i grafwen läggas skall. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Det är en frögd i sorgen döö, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Een sedig Siähl har iagh i minne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som har min Siähl i boijor fördt, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag skall i kiärlek stadig wara, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Skall Jag i alla mina dagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
i hierta, X Farwähl med din plåga
Är lefwa i nöije, X Farwähl med din plåga
Will nån i Kierleek wåga, X Farwähl med din plåga
Blij frij i all min daar, XI Jag swor en gång
Wist iag eij att i Swärie XI Jag swor en gång
Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Är doppatt wist i Mahlörts bittra safft, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och samka mothgång i min trogna fambn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall det dåch tänckia på dig i sin dödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den i sitt bröst ett redligt hierta bar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad som omöijeligt är i werlden aldrigh skier. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Dock i hafwen alla spordt, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Farer wähl i Herdar alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
J intet rääs i lyckan intet yfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och gullrengn slaggar eij i wåra fönster in, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty lyckan kan och Oß i hwarie måtto hugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En ända trå kan eij ett skepp i hafwet hålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och wända godt i ondt, på det hon hämbnas må, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Pijhlen som Astrild i Bröstet mit skutit, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Har han i Onskan af torndöön wist länt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och städz i oroo boo. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Här hwijhlar den i tystheetens Borgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Som tröstelöös måste här lefwa i Möda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ödemark i willa Skougar, XIX Ödemark i willa Skougar
Okiendt blij hoß Ehr i Roo, XIX Ödemark i willa Skougar
till des iag i mina tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
Nu iag will i stillheet lijda, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty får iag i roo förblifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
J ängzlan och i qwahl, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Eekar och linder i blomstrande dälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och sättia mig här att sörria i frijd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
och wähl än i dhenne dagh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hielp meij någ’t i deße stycker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mit i glädiens egit huus, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
alla roligt i en ring, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Luppo kring i alla hörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
qwäljer meij diupt i min Siähl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
brust’ så uth i deße ord: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
för wår skiönheet i förackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när han togs i himblen ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
thes iag så i tankan låg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hierta klämte i mit bröst XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har blesserat diupt i Siählen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Summan iag war i min kropp XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tijga älska i sit sinn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Blijr förtrodd i denne fästning, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at där syns i Fiends läger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i hwad ängzlan i hwad fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i hwad ängzlan i hwad fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon i min hiertans port XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i des sköna kärleekz häär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som berätta i hwad wåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ebenholtz i Elfwenbeen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty där har sig alt i sänder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
att dhe wore i sitt slag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i ett krigzråd till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach nu Lefwer iag i wånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som mig reen i fängzlan bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
rädder, Bußar i gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldramäst i denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i min hog och i mitt sinne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i min hog och i mitt sinne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i mitt tycke, barm ock bröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som i liusan låga brinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som du i mitt hierta tändt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och i Träldoms ook är bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
underkastar mig i dag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in i döden till min graf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Mitt hierta är i tusend stycken rembnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Att någon digh i nåder Öfwergår, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Fast Glädie bodde i min hogh, XXVI A L’aimable Bergere
Men sen giömbd iag’n i min Peruqwer, XXVI A L’aimable Bergere
Jag fnaska wähl men i min maga, XXVI A L’aimable Bergere
Den fisken som i nätit fångas, XXVI A L’aimable Bergere
Han har mer nöije i sin smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Men Nu då den det mist, i ängzlan sitter qwar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När mig i hogen ran de förre liufwa daar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der som dit Conterfey lifachtigt är i slagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Snart rinner mig i hug ditt makalösa kynne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hon i skiönheet grymheet hyser, XXVIII Vppå ett Conterfait
Vtan rätt i samma stunden, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
Men ett nöijachtigt Sinn i alla tijder teer. XXIX A la plus aimable Bergere
Är det som iag dig nu i Ödmiukheet förähr, XXIX A la plus aimable Bergere
Som är mitt föllie när min Jord i bete går, XXIX A la plus aimable Bergere
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
Se hur iag ängzlas nu i plågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och hur min lust är wänd i pust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Mitt trogna bröst i Swarta Jord, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och springer lustigt kring i liufwe Ekelund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den trösten att det är behållit i ens minne, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En Yncklig herde som der satt i ensligheet, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hör på min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men om i ällsken frögd så wijker här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett sådant stannar wist i en olycklig hampn. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och see migh ynkligdt stå i största usellheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han går i Jorden neer eij uthan mycken fröijd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att Olycka iagh i grafwen för med migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Laa sigh på Jorden neer, den sedan ladz i mull. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han söfden sachtelig och läth en döö i Roo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den sorgseheerden som här lefde städz i pijna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Bedröfwelße och sorgh, dhe bodde i hwar buska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Förökte alles suck i dhenne sorge lundh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
i hwar ring en dyrbar skatt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hahn i korgen iag wist blef, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
men i pennan är iag rijker, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och i pungen Almos hion, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
ingen ungkarl i wårt land XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
snärde i Cupidos band, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hiertat picka i mitt lijf, F.I Contre La Fortune
opp och neer i böllian wippa F.I Contre La Fortune
lätt mig döö och blij i roo. F.I Contre La Fortune
Ty dee frögdas i sin dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Som här lefde stedz i Nödh. F.II Wreda lycka och Oblijda
Rätt i harmen stedz att strefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Skall Jag nu rätt i förtret, F.II Wreda lycka och Oblijda
och hwar i sit hierta bäär, F.III En Krigsmans wijsa
äta gräs i grönan beet, F.III En Krigsmans wijsa
giömma guld i Sölfwer sängar, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig i Ehr leeta F.III En Krigsmans wijsa
iag är en Soldat i dag. F.III En Krigsmans wijsa
och eij brinna i deß glödh, F.III En Krigsmans wijsa
i grafwen digh stielpa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty den i denna dag F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
stedz kittlar i sinnet, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
En Swahla i sitt boo F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
lefwer med intet i godh roo. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
han lefwer städz i frögdh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Men den i öfwerflödh F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Swälter i hiähl bland tusend brödh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
i mothgång eij wijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jag lefwer i godt hopp, F.V Lustig frisk opp
Och dantzar i ringh, F.V Lustig frisk opp
det kitlar mäst i hogen F.VI Contre le Mariage
stedz i en brädd at doppa F.VI Contre le Mariage
det smakar wähl i mun. F.VI Contre le Mariage
i frijhet me’n iag kan, F.VI Contre le Mariage
lell’ bittijdh’ opp, och seent i säng, S.I En sulten swarter mager kar
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
i sängen har och iag en sådan maka fått S.I En sulten swarter mager kar
lär mången ungkarl stå i fahra, S.I En sulten swarter mager kar
måst’ mången illa klädd doch mit i Solen frysa S.I En sulten swarter mager kar
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
han i morgons blef betänckt, S.II Kårf-giästbod
gryn och krydder har i stoppat, S.II Kårf-giästbod
at han stußar i ett faat, S.II Kårf-giästbod
när iag uth i mårgons gick, S.II Kårf-giästbod
ha giordt en och en i sänder S.II Kårf-giästbod
femb stadzwackter i min Cammar S.II Kårf-giästbod
komma ta mig i arrest, S.II Kårf-giästbod
hafwer skiänckt oß i din mackt S.II Kårf-giästbod
i Corps d’ gardet, som iag har S.II Kårf-giästbod
wille än i denne qwäll S.III Madammoiselle
har iag tänckt i affton dricka, S.III Madammoiselle
än i affton denne daan S.III Madammoiselle
I: Hm: S.III Madammoiselle
i all Land och hwarie bygd. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
i chagrin, tag snuus-tobaak S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Har du mootgång i din lycka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
spring och dansa op i taak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
i en summa till at skrifwa: S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
och i Ehrenpryßes huus S.V En Suputhz förswar
som iag hafft i mina daar S.V En Suputhz förswar
innan som iag läggs i kista, S.V En Suputhz förswar
när min mun i wijn får simma, S.V En Suputhz förswar
iag wähl sielf i glaset fore S.V En Suputhz förswar
får han wijnet i sin kropp S.V En Suputhz förswar
stijger mood i hiertat opp, S.V En Suputhz förswar
i hans hierna, blijr han glad, S.V En Suputhz förswar
rinna i hans strupe-gång, S.V En Suputhz förswar
eller hafft i sina daar, S.V En Suputhz förswar
som föör glädien up i taak, S.V En Suputhz förswar
alt ska ösas i min kropp S.V En Suputhz förswar
alt i hoop ska drickas opp. S.V En Suputhz förswar
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
altijdh kan man eij i Träldom sijttia S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Ty Jag skall dantza i denna natt, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Tryckt i detta Åhr. D.II En nylustig och begärlig WISA
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
än at j så sittja i wrå D.II En nylustig och begärlig WISA
Brand Nicola går med i raa D.II En nylustig och begärlig WISA
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
det modige bandet som håller i nackan ballancen, D.III Ängelska Schique
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
så skolen i märka, D.III Ängelska Schique
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
du sätten i borgen, D.III Ängelska Schique
så märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen D.III Ängelska Schique
i wacker respect D.III Ängelska Schique
i boden och handlar, D.III Ängelska Schique
i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, D.III Ängelska Schique
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
i diupaste andacht, och säger att han eij blir trötter, D.III Ängelska Schique
Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka D.III Ängelska Schique
i sittien nu neer, D.III Ängelska Schique
rätt ända i topp, D.III Ängelska Schique
att hålla sig sielfwa i aga. D.III Ängelska Schique
Lustig är han i all sin åthäfwor D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
När han nu trägit har bitit i Skinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Blir han omsider i Tänderen öhm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Börjar och där af bli ifrig i Sinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bonden som har en Stake i Handen D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Lijk som det ginge alt för dem i Dans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
lägg händer i kors och wara stocklaat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Bonden som är så miuker i Ryggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
så snart som Solen är gången i skogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
löös i konungens Cammar. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att liggia i sitt stall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att trampa i wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du får gå i huus bons Cammar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Då du had’ spanskt wijn i kragen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Där i intet pluttrar, skrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att du upp i fönstret klef, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Satt förfärat i ett hörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jnt’ i Corps de Garde går, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han war i sinom tid af starka karska leder; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Än en Wexel i Paris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Holla henne eij i werde, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At man them i sorg har bracht, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kasta tiufgodz i sitt Öga, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
För det han i sängen stridt; B.VII Blir det krig så måst wij fort
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Bon kiör i Åkren sinn. B.IX Klagedicht
Tro fritt i ångren Ehr. B.IX Klagedicht
Af krampen i hwar lem. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Som kåhl i askan gråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
i stugan alla daar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Som spånråck i en wråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
med en Citron i Näfwen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
WJßerlig war iagh då Galen i Pannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
så strök iagh Toppseglet och kröp så i Wråå. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
War ingen i Werlden så lycklig som iagh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Thes Jag fick en lort i Mun, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Barnet Pißa måst i Sängen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Hwem som seer för stint i Sohlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Sällan man i wattnet plaskar, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Alt i hoop är Elin min. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
men när i mina tankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
i brechen som war klufwen B.XIII Sidst om en mårgon goo
och blijr i lorten qwar B.XIII Sidst om en mårgon goo
men det giör ondt i magen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
ty druncknar iag i fläske B.XIII Sidst om en mårgon goo
för alt i werlden fästa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
i ensligheet förblifwa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
och sin mat i Marken leta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hur han hwar i lärdom troßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Sättia händren i sin sijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Stå och Sqwaldra i hwar Gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
All sin wälfärd ha’ i kista, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och att wara stor i munn: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wända Natt i dagen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Aldrig see i kiöket om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ränn’ i by och föra Skqwaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kring om sta’n i hwar gård löpa. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och hwar an i Synen Skiähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Näsan sin i watten snyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ståppa lakan ligg i fönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Tiok i rumpan som en Qwarn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och i kimröök fingren miöhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wärjan knäpper slår i gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
En räf en gång i Siönöd wa FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Så går med oß i wåra da’r, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Det gaf sig straxt i tal och snack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Du, som en pil i luften far, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Så plä och mäst i werlden gå: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
och kasta elden i min krop. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Som brinner än i liusan låga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
mitt i hufwudh är ett håhl G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
Som iag i min hand kan packa[?] G.III Litet rödt, men der omkring
De see alt hwad i werlden är; G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
det är kårfwen i sitt skinn. G.VI Jbland tomer, ibland stinner
Seij hwad för huus i Stockholm fins G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
De andra husen stå der i. G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
allom står der fritt i nosa G.VIII En aflång book med twänne blar
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Jag spår, att mången som i qwäll SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Han klår sig i morgon bakom öra, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Stick den med en nål i swålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Men gier du intet i min hand som är utsträckt SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Här nedergräfwes dhen som stedz i Jorden gräfde E.II Vppå en Trägårdzmestare
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
Skiära hiertat mitt i kras, E.V Dina ögon ä Demanter
et slagz gull fins i wår Sta E.IX Många fara effter Gulle
då så kommer du i roope, E.XVI Will du hetas wara klook
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
Gudh gif frid i wåra dagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
så räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
War i qwäll eij kiärlecks dull E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
ty hon kan i en hast förutan stöd och stänger E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Mången ann hafft knijf i lijfwet E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
i Båten bara fanen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
i Werlden föda fått E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
i denna grafwen gått. E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Af den iag i mitt Ook, doch eij kan lijsad blifwa? E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar. E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
Eij will bli i wärlden qwar E.LV Tar du dig en gammal Man
Som i snusa eij har Make E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
Feck et been i sitt arßhål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
För det han hade bydt sin ko i wärre nöt. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
Den spelas i hwart land och i hwar stad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
Den spelas i hwart land och i hwar stad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
som blef död i Lägret för Thorn E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
Sof hwar natt i Herrens säng, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section