Next Section

Previous Section

 
 HÅRDAST.............1
när Jag hårdast qwällier migh. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 HÅRDHEET............10
Men hårdheet kan II Herdinna säij
Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Fins på din hårdheet aldrig någon booth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty det doch eij med hårdheet sin dens troheet nånsin fäller, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men himblens hårdheet iag förgifwes städze beer, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Aftorcka, som altijdh olyckans hårdheet sårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HÅRDT...............10
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En ängzlig plåga är, som mig hårdt sätter ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Man har mig hårdt med kiärlekz kedior ängzlat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Fast hon will hårdt moth mig förfara, XXVI A L’aimable Bergere
Men ingen utaf dig så hårdt är plågat worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty ängzlan trycker hårdt all min förtröstan nehr, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och trycker hårdt wårt hull. F.VI Contre le Mariage
Du som fast du hårdt om hulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HÅRET...............2
Där som swarta håret möter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
 
 HÅRT................1
Jagh twingas hårt, XI Jag swor en gång
 
 HÅÅR................4
beck-swart håår och snöö-hwijt panna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ditt mörcka krusa håår och höga hwita panna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jblandh och så mitt håår uthryckia faseligh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sweda håår och sällia Pähron, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HÖFLIGHEET..........1
Ditt skiöna bröst upfylt med dygd och höfligheet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 HÖFLIGHETEN.........1
doch at sådant tahl, är höfligheten nämst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 HÖFLIGT.............2
sig höfligt uhrsächta och niga. D.III Ängelska Schique
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
 
 HÖFWLIG.............1
När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
 
 HÖG.................1
Då föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 HÖGA................5
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så mycket Godt iag dig af höga himblen önskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ditt mörcka krusa håår och höga hwita panna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jungfrun som bär den höga Fontangen, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HÖGBEENT............1
som en högbeent tupper yfwes S.V En Suputhz förswar
 
 HÖGDEN..............1
Jfrån högden med en örn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HÖGDT...............2
Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Emedan ingen dig så högdt som iag har kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HÖGELIG.............1
som denna Jungfruus död så högelig beklaga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 HÖGER...............1
Fast han är färdig til höger och wänster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HÖGFÄRDIG...........1
Besnärde den som kan med Skiähl högfärdig wara, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 HÖGFÄRDZ............1
Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 HÖGRE...............5
Som mycket högre är doch hwem skall kunna troo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Det är en frijheet som mig mycket högre qwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hollas vthi högre pris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Trät eij med den som högre är E.XV Om du will frias från beswär
 
 HÖGST...............1
Högst uppå Skorsten står han och siunger trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HÖGSTA..............5
Åtanckan din min högsta roo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag har mist min högsta Lust, XIX Ödemark i willa Skougar
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den högsta gifwe digh, så mycken frögd och lycka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
som högsta goda är. F.VI Contre le Mariage
 
 HÖGSTE..............1
Den högste kröne dig med hugnad, Lust och frögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 HÖGSTES.............1
Elin ist mein högstes Guth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 HÖGT................2
hwad fritt ähr iag högt skattar, F.VI Contre le Mariage
Lucretia är fast högt berömd E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 HÖIJSTA.............1
at han stedz höijsta rösten förer S.I En sulten swarter mager kar
 
 HÖK.................2
Om warg eller Hök oß äter opp; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Är bättre änn en Hök och warg? FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 HÖKEN...............1
Änn Höken då, som tar oß fast; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 HÖLJT...............1
höljt och giordt den läckre maat, S.II Kårf-giästbod
 
 HÖLL................2
Hoos stilla stintor höll iag frijd, XXVI A L’aimable Bergere
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 HÖLLO...............1
höllo här et bröllops ting; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 HÖLT................2
intet hölt och tugga dem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den ena saa han hölt mäst utaf dina händer S.I En sulten swarter mager kar
 
 HÖNS................2
Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
at hennes höns sku wärpa Gull SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 HÖR.................5
När du hör dit hiertta picka, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Hör hur iag låter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hör på min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Säijer han hör hwad skiön Melodij? D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HÖRA................18
Ty de Oß så gierna höra, V J går blef iag mäd spee
Så måst man och min böön och hwad iag önskar höra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jntet höra intet see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nå goo herrar lät mig höra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag suckar, men för öhron som eij höra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Haa fått höra mången stund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men den som utan gråt min klagan höra kan XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
så at den hennes röst man lijtet höra får S.I En sulten swarter mager kar
han hinner intet mehr än bara see och höra. S.I En sulten swarter mager kar
war wählkommen ska’an få höra, S.III Madammoiselle
är wacker att höra och kunna fransöska parlera D.III Ängelska Schique
Än höra henne kielta, B.IX Klagedicht
det iag eij höra må, B.XIII Sidst om en mårgon goo
lät den tredie intet höra E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
Då får man höra gråt för skratt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section