Next Section

Previous Section

 
 HÄREN...............1
huru starcker hären är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HÄRLIG..............1
Hwad är prackt och härlig sorter? F.III En Krigsmans wijsa
 
 HÄRLIGT.............2
du som så härligt speelar III. O Nechtergaal
Som Skiönste ögon din, så härligt icke Pråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 HÄRMA...............3
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
att pigorna icke må härma D.III Ängelska Schique
Rätt som en Biörn men wil härma Folck D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HÄST................3
När Jag med min häst på Platzen tumblar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
En blinder häst förutan fötter G.IX En blinder häst förutan fötter
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 HÄSTAR..............1
att hästar och hundar, D.III Ängelska Schique
 
 HÄSTEN..............1
Fast betzle på hästen, X Farwähl med din plåga
 
 HÄSTLORT............1
som een hästlort wid wår knut. E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 HÄTTA...............1
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 HÄÄR................3
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
avancerar med sin häär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i des sköna kärleekz häär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HÅF.................2
Till att trampa i wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till blij lijden wid wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HÅFF................1
Som ther förr ha hollit håff; B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 HÅFWET..............1
Ty iag har och här wijd håfwet B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HÅFWOR..............1
wore Indiens skatt och håfwor, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 HÅHL................4
och moot kärleck alt för håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ingen regla är så håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
mitt i hufwudh är ett håhl G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 HÅHLE...............2
Men trå wahle hin håhle B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha håhle, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 HÅHLHÄND............1
ingen plumper håhlhänd pijga S.II Kårf-giästbod
 
 HÅHLÖGDER...........1
Håhlögder som en skuta B.IX Klagedicht
 
 HÅLL................5
Små håll der de säkre sittia, V J går blef iag mäd spee
håll edra saker så kjäcka så styfwa som flintor; D.II En nylustig och begärlig WISA
Håll ehr man snäll, D.III Ängelska Schique
men håll du för öra, D.III Ängelska Schique
Håll ditt hufwud öfwer skålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 HÅLLA...............16
Ty wij hålla Oß wijd husen, V J går blef iag mäd spee
Will iag för min regla hålla, VII Contre L’amour
Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En ända trå kan eij ett skepp i hafwet hålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Kan då min Böön eij hålla tig qwar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Sku hålla himblens hand och lindra mitt förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
mig at hålla löfftet mitt, S.II Kårf-giästbod
Will din pung och hålla Luncken S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
intet Skiähl och kroppen hålla fahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
få wij ey då hålla uppå D.II En nylustig och begärlig WISA
att hålla sig sielfwa i aga. D.III Ängelska Schique
Som eij will hålla fredh. B.IX Klagedicht
Och dem till sin syßlor hålla. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alldrig kunna hålla Mun, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet hålla, all ting låfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HÅLLAS..............3
at med strijd skall hållas stilla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
kan hållas tien fast, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 HÅLLEN..............3
J fouglar små som hållen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
hållen intet för beswär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 HÅLLER..............18
Som många håller kier, iag älskar aldrig mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som Öfwer alt Lysinde håller kiär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag älskar och är skild från den iag håller kiär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
och iag håller dem ogill. F.III En Krigsmans wijsa
iag håller det ogill, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Han håller alt sitt qwar, F.V Lustig frisk opp
Som långsamt håller kiär, F.VI Contre le Mariage
tree ting ä som iag håller tåf, S.I En sulten swarter mager kar
det modige bandet som håller i nackan ballancen, D.III Ängelska Schique
Håller wid Bron en grufwelig Låt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ty han håller sig för goo B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hon håller hufwud stilla B.IX Klagedicht
hon håller eij uth reesan, B.XIII Sidst om en mårgon goo
slås och håller tåf hwar an. E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
Men håller seij wed ingen ting. E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
Som du och den tu håller ’tåf. E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 HÅLLES..............2
älska när hon hålles kier XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
och det hålles dock för raart. E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 HÅLLIT..............3
Som lell är helt och hållit ditt. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och Saaklöst Öfwergiee den man förr hållit kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HÅLLOM..............1
doch hållom oß wackert D.III Ängelska Schique
 
 HÅLS................3
men af alla håls och skattas S.V En Suputhz förswar
håls der under näsan B.IX Klagedicht
altid håls du då för took. E.XVI Will du hetas wara klook
 
 HÅPPA...............1
iagh blinka iagh wincka iagh håppa på Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 HÅPPAS..............1
Nå iag håppas Brita Maija S.III Madammoiselle
 
 HÅR.................2
Som ett hår med dem inbrutit XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
består utj et kåhlswart hår, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HÅRDA...............11
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hiertelösa, hårda, kalla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Eij kunde nån mit hårda sinne dåra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ett drypand dropp kan hårda stenar wäckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men ränner ymkeligt Moth olyckans hårda strand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hårda slag och Kiecka stöter; XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hör på min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När Ödetz hårda handh, förhårdt förtrycker migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Liufligt glammas wedh, fly hårda orden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden

Next Section

Top of Section