Next Section

Previous Section

 
 HÄNDE...............1
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 HÄNDER..............19
Hwad båtar längta effter det som intet händer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hopetals på hennes händer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att det dig tillsändt är ifrån dens trogna händer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att tänckia önska det, som aldrig händer sigh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
Så är då äntlig nu den wrede tijd för händer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Måst’ Jag städz’ min’ händer wrijda, F.I Contre La Fortune
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
den ena saa han hölt mäst utaf dina händer S.I En sulten swarter mager kar
derför’ kyßer iag dhe händer S.II Kårf-giästbod
utan Era hwijta händer S.II Kårf-giästbod
En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, D.III Ängelska Schique
lägg händer i kors och wara stocklaat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hans Näsa fötter händer B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
kalla händer wåta fötter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
drög eij för länge, ty då händer wißerliga E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 HÄNDERNA............2
men will han då händerna slicka D.III Ängelska Schique
Lätt honom spändera på händerna edra poumada, D.III Ängelska Schique
 
 HÄNDERS.............1
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HÄNDREN.............2
Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Sättia händren i sin sijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HÄNGER..............1
Som Fot och benelös rätt som en sloker hänger. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 HÄNGS...............1
Han döms till döden, hängs, förutan något krus; E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 HÄNN................1
Men ach hwart fahr mit sinne hänn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 HÄNNER..............1
grijpen till med alla hänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HÄPEN...............1
huru häpen iag måst’ blifwa S.II Kårf-giästbod
 
 HÄR.................89
Här har ändat lijf och pina, I Mer än wackra min herdinna
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper aldrig någon trogen böön, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hwilar den som altijdh älska måst och lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Här hwijhlar den i tystheetens Borgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Som tröstelöös måste här lefwa i Möda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Gråta här med sorgse moodh, XIX Ödemark i willa Skougar
Dagen får eij lysa här, XIX Ödemark i willa Skougar
Fouglarna få här eij sittia, XIX Ödemark i willa Skougar
De måst Jagas här ifrån, XIX Ödemark i willa Skougar
Och sättia mig här att sörria i frijd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Jbland aldt hwad här på Johlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
at den eij kan lyckas här XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ingen wor bedröfwat här, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
höllo här et bröllops ting; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see och älska fölgs här åth; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har beskådat här på iohlen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg iag här, med fängsligt mod XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lag och älskog stridde här; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hufwudwachten här besätta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
arma hiärtat mitt nu här XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
see ock älska fölgz här åth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at den här Brunetta sköna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har beskådat här på Johlen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Deße Brecher som här synnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och de rämnor som här finnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men smakar här Ståndachtigheetz förtreet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag faller här af Suckan matt och trötter, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Rätt som en fattig fånge här, XXVI A L’aimable Bergere
En liten macht förslår eij här, XXVI A L’aimable Bergere
Skall lijsa här min tunga börda, XXVI A L’aimable Bergere
Jag will här effter ensligdt boo, XXVI A L’aimable Bergere
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch hwad behöfwes här mitt lijdande förtällia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här, XXIX A la plus aimable Bergere
Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde, XXIX A la plus aimable Bergere
Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till, XXIX A la plus aimable Bergere
Sij! så kan här wår hiord Oß arma herdar föda, XXIX A la plus aimable Bergere
Men glöm min ädla Wän eij bort besinna här, XXIX A la plus aimable Bergere
Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men mig han endast här will plåga uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men om i ällsken frögd så wijker här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så obeständigdt ähr all ting här uppå Jorden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den sorgseheerden som här lefde städz i pijna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
intet kan här stadigt blij F.I Contre La Fortune
Som här lefde stedz i Nödh. F.II Wreda lycka och Oblijda
som man estimerar här? F.III En Krigsmans wijsa
men här och där en dråppa F.VI Contre le Mariage
hwad här tills iag förwerfwa fått S.I En sulten swarter mager kar
utaf dem som här wed bohle S.I En sulten swarter mager kar
så dantzas här fritt stubbe stätta D.II En nylustig och begärlig WISA
Ty rätt så här kan man henne siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Till att gå här upp och neder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som du giorde här om dagen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty iag har och här wijd håfwet B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Mycket nytt hörs här ifråå B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Ja de gå här alla trinda B.V Swar uppå de Nya Tidningar
det wår tröst mäst här tils warit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Här ifrån på’n annan ort B.VII Blir det krig så måst wij fort
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Begråten måttlig här J 5 bestörta männ, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Här nedergräfwes dhen som stedz i Jorden gräfde E.II Vppå en Trägårdzmestare
så länge som han war och här på Jorden lefdhe E.II Vppå en Trägårdzmestare
lär läsare här af, eij giöra någon ondt, E.II Vppå en Trägårdzmestare
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
Doch mißun Hwijlan eij, den wj nu här begrafwa E.II Vppå en Trägårdzmestare
Så länge som här brinner liuus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
ty emedan intet här E.XVI Will du hetas wara klook
har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka

Next Section

Top of Section