Next Section

Previous Section

 
 HWEMS...............2
Hwems är detta proprium? B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwems är detta proprium? B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HWERF...............1
Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HWIJ................1
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 HWIJHLAN............1
Då första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 HWIJHLAR............1
Här hwijhlar den i tystheetens Borgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 HWIJLA..............6
Ty man det hwijla wåldsamt twingar, XXVI A L’aimable Bergere
Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Alldrig hwijla intet såfwa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Taar sielf hoos Matkar nu sin Hwijla och sin roo E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 HWIJLAN.............1
Doch mißun Hwijlan eij, den wj nu här begrafwa E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 HWIJLAR.............4
som hwijlar på een reen och rund Albaster Stodh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
iag hwijlar middag med min wän. S.I En sulten swarter mager kar
Kroppen min sig roligt hwijlar, SP.X SpåGubbens grafweskrifft
har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 HWIJLORUM...........1
Mitt hwijlorum är nu en sörie-Sängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 HWIJT...............4
beck-swart håår och snöö-hwijt panna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes hals war hwijt och runder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
blijr hennes Grönska all, hon sielf blå hwijt och kaller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kålande hwijt som en Morian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HWIJTA..............12
et paar hwijta snöberg skiöna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hennes tänder wore hwijta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Din Marmor hwijta handh, som man med skiähl kan kalla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
om J på Ehr hwijta hand XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
swarta, hwijta, lööshårs Låckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kyßa Nunnans hwijta barm. F.III En Krigsmans wijsa
En rosenröder mund och krijte hwijta tänder S.I En sulten swarter mager kar
utan Edra hwijta näfwar S.II Kårf-giästbod
utan Era hwijta händer S.II Kårf-giästbod
är halßens hwijta skinn. B.IX Klagedicht
ä hwijta tänck man på, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 HWIJTAR’............1
hwijtar’ än som Elphenbeen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 HWIJTER.............4
hwijter, wacker, jämbn och rund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwijter som en Marmorsteen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
en marmor hwijter hals, et alabaster bröst S.I En sulten swarter mager kar
hwijter som en drifwa snöö S.I En sulten swarter mager kar
 
 HWILA...............1
Jag har då andra hwila, ingen roo, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 HWILAR..............1
Här hwilar den som altijdh älska måst och lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 HWILKA..............1
utaf hwilka man har spordt F.III En Krigsmans wijsa
 
 HWILKAS.............1
Hwilkas alt för waßa kanter E.V Dina ögon ä Demanter
 
 HWILKEN.............2
utaf hwilken mången fälter, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
för hwilken mig seen pengar gifs, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HWILKET.............2
hwilket, all wår lust förkleenar, F.III En Krigsmans wijsa
om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HWILORUM............1
Han giör mitt hwilorum, rätt till ett plågetorgh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HWITA...............2
Ditt mörcka krusa håår och höga hwita panna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 HWITER..............2
hwiter som ett Slißingzstycke, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
hwiter som en bakungs raka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 HWÄSSER.............2
Jänckar sin Bårst och hwässer sin Trå D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Sylen och Knifwen han hwässer också D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HY..................2
som på hennes hy är lagdt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Min Hy dhen bleknar bordt, min kinder dhe förfallna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HYCKLA..............2
Och med det trålle hyckla, B.IX Klagedicht
ha ha hyckla, B.IX Klagedicht
 
 HYDDA...............1
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HYGLIGT.............1
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
 
 HYLLA...............1
hylla, och ditt Ook städz bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HYRA................2
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
så kunnom wij en hyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HYSA................1
hysa som det synes bäst. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HYSER...............3
hyser sig hoos meij? II Herdinna säij
När hafwetz diupa brunn eij mera watten hyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hon i skiönheet grymheet hyser, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 HYSES...............3
Pijnar och plågar den du hyses hoos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Suckar och Sorjer de hyses hoos meij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 HYTTA...............1
at nu denne trogne hytta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HYY.................1
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HYßA................1
som slijk Stadzwackt på mig hyßa, S.II Kårf-giästbod
 
 HÄDAN...............3
Diuren måste hädan flyttia, XIX Ödemark i willa Skougar
wåra Knecktar hädan flytt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hafwa alla hädan fahrit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 HÄFFZ...............1
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HÄHR................1
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 HÄLFFTEN............1
Du får wäl den som det till hälfften brucka will E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 HÄLLRE..............1
Jag will Fast hällre swälta B.IX Klagedicht
 
 HÄLST...............7
Hwad iag hälst Önskar och säger meij neij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
som det hade hälst till wän. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar, D.III Ängelska Schique
Men aldra hälst giör du beskied E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 HÄLßAN..............1
Kan den som hälßan har eij kallas siukelig. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 HÄMBNAS.............1
Och wända godt i ondt, på det hon hämbnas må, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 HÄMBNAT.............1
Men swåra wardt min flychtigheet [nu] hämbnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 HÄMTA...............1
Därför will man kundskap hämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HÄNDA...............6
Men som det aldrig skier så lär eij heller hända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Doch himblen will så ha det måste nu så hända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Samma kan ännu wähl hända B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men Gud nås det kan eij hända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Kund hända mig din kryckia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman E.XVII Tagh digh till wara wähl

Next Section

Top of Section