Next Section

Previous Section

 
 ATT.................256
Att iag måst din fånge blij I Mer än wackra min herdinna
Du har giort att iag måst lijda, I Mer än wackra min herdinna
Mächtig blef att giöra illa, I Mer än wackra min herdinna
Att Förstånd och wackra Seder, I Mer än wackra min herdinna
Når man till att ynkad blifwa, I Mer än wackra min herdinna
Att hiertat mitt och will II Herdinna säij
haar mig beweckt att hööra på III. O Nechtergaal
förmåår att torra ögon måste giöras wååth. III. O Nechtergaal
Att prijsa Kierleken med ett gladt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Att lasta kierleken med ett wredt modh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Till att fånga deße små, V J går blef iag mäd spee
D’är sant att han ibland, V J går blef iag mäd spee
Till att qwittra, kuttra siunga, V J går blef iag mäd spee
Att han Oß eij fånga må, V J går blef iag mäd spee
En liuflig giäst att wara, VII Contre L’amour
Att du lijkwähl will unna meij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
En dehl der af att kalla mitt, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Farwähl men tro eij att din trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag önskar att din frögd och lust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Dig önska stedz att fara wähl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Att Philis blijr min enda Siähl IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Att det dig nå förtryter X Farwähl med din plåga
Att andra de taga, X Farwähl med din plåga
Att bryta Eden som iag så, XI Jag swor en gång
Att Jagh ostadig är, XI Jag swor en gång
Wist iag eij att i Swärie XI Jag swor en gång
Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Att ingen älskoug kan förutan plåga wara, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Med skada har iag lärt, att det omöijligt är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Då troor att nöije och hoos den som älskar fins. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Att den förliefdes qwahl lär nånsin återwända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Doch det förswär iag eij att icke Ödmiukt ähra, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och wijd skiönheeten sielf att iag eij älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och all ting hotar till att plåga meij, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Att det stedz war din enda trogna trähl, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Der weet att älska den som hwar och en begierar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men skier det eij så troo, att iag doch som mig böör, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
att dhen äntlig dödas måst XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Dock omsunst ähr att iagh beer XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men Lyckan giör att han fullkomblig liuflig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Att hon af ynkian med mig stämmer in, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Att eij någon hijt må hitta, XIX Ödemark i willa Skougar
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Att iag all min tijd måst blij oförnögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och sättia mig här att sörria i frijd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
gifwit digh att du med dhem XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
att du älskas af hwar man XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Att du giör naturen harm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
har ock ondt att få en maka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
att dhe wore i sitt slag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att J wijst Ehr mina wänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att Kierleek dem des hiertan sönderbröth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Att altidh iag min fulla frijheet nöth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men säijer att min suckan är fåfängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Att någon digh i nåder Öfwergår, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så unn att Jag doch för dig andas får, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Att jembwäl och min uprichtigheet dödas. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jagh låfwa titt att ewigt älska, XXVI A L’aimable Bergere
att hiertat fritt från kierleek war, XXVI A L’aimable Bergere
Jag hoppas att en stadig wyrdna, XXVI A L’aimable Bergere
Att du med wänligheet undfägnar deße raar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att det dig tillsändt är ifrån dens trogna händer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så tåhl och att iag nu min lutha stämmer an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sorg ängzlan säija mig att fasligt Skiepzbrått är, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och tillstätt att Jag dig wördsamblig wachtat Opp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af glädie till att få ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att tänckia önska det, som aldrig händer sigh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att man des Liufligheet så snart umbära måst, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett Ögnebleck från dig att tänckia på en an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att icke tijden skull min säkra läkdom blij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att icke frånwaru sku nöta bandet upp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min aldrastörsta roo är ingen roo att niuta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag för ängzligheet mig måtte rådlöös sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att de spåtska wijsar seij; XXVIII Vppå ett Conterfait
Nånsin tåhla att de blekna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Brukar hon der med att sticka, XXVIII Vppå ett Conterfait
att den som will Cortsera, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och will förwißa dig att all des herdeskara XXIX A la plus aimable Bergere
Des enda wettskap är att wara hull och trogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår. XXIX A la plus aimable Bergere
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
Att detta kommit är ifrån din trogna herde, XXIX A la plus aimable Bergere
att iag må klaga, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Än att iag altijd trogen är, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och att mitt hierta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då Träna börja på att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den trösten att det är behållit i ens minne, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag besinner att iag måste nu bortmista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mißunnar lyckan oß att längre sammanblifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att uthan farkost man dheröfwer reesa trygdt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att inthet ständigdt ähr än obeständigheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty togh iagh och så på ödmiukheet att ijdka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och menthe iagh då att, een tåhligh ödmiukheet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att Olycka iagh i grafwen för med migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att Jagh wähl säija kan dock liuga ingalund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att dhes tåreflodh kringh hela werden flöth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att ällska lastas eij, fast man det eij kan winna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
att hon kan sitt nöije nåå. F.I Contre La Fortune
Rätt i harmen stedz att strefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Att iag helt Oskyldigh är, F.II Wreda lycka och Oblijda
Att Jagh helt oskyldig är. F.II Wreda lycka och Oblijda
Kom Oskyldigheet att fächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
att någon wardt Rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jagh älskar frij att lefwa, F.VI Contre le Mariage
men doch, om så wore, att S.II Kårf-giästbod
att han grijper dristigt tell S.V En Suputhz förswar
Att modigheeten sielf hon bagzas wed gå fram, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
intet willia att man, mer skall wäija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
anten intet eller wähl att tahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Flickor gieer Jag mig eij tijd att skiöta, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty han weet, att jag der effter törstig blijr, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, D.III Ängelska Schique
nu tänker man till Ehr att frija; D.III Ängelska Schique
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka D.III Ängelska Schique
Så har du wäl något att wänta, D.III Ängelska Schique
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
att han dig eij alltijd kan skiöta D.III Ängelska Schique
och att en Madam D.III Ängelska Schique
Men tänck att han liuger, D.III Ängelska Schique
att bota frantzsoser D.III Ängelska Schique
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
att han oß flaterar med utländska orden allena, D.III Ängelska Schique
är wacker att höra och kunna fransöska parlera D.III Ängelska Schique
att pigorna icke må härma D.III Ängelska Schique
i diupaste andacht, och säger att han eij blir trötter, D.III Ängelska Schique
Men sannare tyckes att Nalle det ochså kongiöra D.III Ängelska Schique
att hästar och hundar, D.III Ängelska Schique
så säg då att ingen må höra’t D.III Ängelska Schique
Men är han så kiäcker att han kommer uhr Cantzeliet, D.III Ängelska Schique
du bed’n och sedan att sittia, D.III Ängelska Schique
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
Det wore fast bättre att laga, D.III Ängelska Schique
att hålla sig sielfwa i aga. D.III Ängelska Schique
Till att liggia i sitt stall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att gå här upp och neder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att trampa i wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
att det är rätt en skam B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
att hwem den bladrar om B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Mente intet att hon kom B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
att du ditt muhle barn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att iag nampnet ditt hijt skrifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att wähl betahla deij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att hwar hund, den hunden ährar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att dee intet töras kny, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att slåß med deij din koo; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att dee deij lär sööla neer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jag är wiß att du, dem känner, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att och deras minsta tand B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att du knapt töör röra dig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att du upp i fönstret klef, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att uhr rumpan din med hast B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att hielpa när du fäls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
som mig blef berättat, att: B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
d’är swårt sig så att nähra, B.IX Klagedicht
Att hon gemenlig städer, B.IX Klagedicht
Att grannen sig förundrar, B.IX Klagedicht
Att genast willa rygga, B.IX Klagedicht
Att en får träda tee. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att han eij spränger sigh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Så tror iag wist att äfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att man icke stäncker sig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att iag dett helt gierna seer, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att iag Elin Om iag kunde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
att ju honom något fattas, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är, sanningen att säija, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Fast de intet ha’ att föra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och att wara stor i munn: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Klaga seen att buken wärcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Att han förmår eij flyga bort FA.I Det war en gång en unger katt
Att hwar och en sin plåga har. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Att hwar har sitt, te’ blåsa på. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Att det är dina ögon skiöna: G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Jag spår, att mången som i qwäll SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Ty han wäl wet, att de då will’ SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Betalning ha’, för det att han, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Så skiön att hon kan skräma baren; SP.II Dig will jag önska nu och spå
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman E.XVII Tagh digh till wara wähl
Moor din hon har godt att seija E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
att hon knifwe-stucken blifwit, E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Och swar: att äckta stånd, det är en råttefälla, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
Att ingen ting beständigt är E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section