Next Section

Previous Section

 
 HWARANNAN...........3
Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Men tröst hwarannan doch eij see, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
När de hwarannan biu’ god natt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 HWARCKEN............2
kan du hwarcken see ell röna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 HWARDT..............2
Hwem weet, hwardt blinda lyckan fahr, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HWAREFFTER..........1
Hwareffter Kosan för tillställa mig hwar wär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 HWAREST.............1
Hwarest de blåsa [fl]asa och glamma D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HWARFÖRE............7
hwarföre skall Jag älska deij II Herdinna säij
raisoner hwarföre X Farwähl med din plåga
hwarföre plågar du din trähl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwarföre skall iag söria, F.V Lustig frisk opp
På den frågan hwarföre det altijdh S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Hwarföre har man då den frågan förestält S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 HWARFÖR’............2
Hwarför’ ästu migh emoth, F.II Wreda lycka och Oblijda
hwarför’ klagas iag då ahn S.V En Suputhz förswar
 
 HWARIE..............5
Ty lyckan kan och Oß i hwarie måtto hugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Alla daar och hwarie natt, XXVIII Vppå ett Conterfait
Som ty wärr hoos hwarie flicka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
i all Land och hwarie bygd. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 HWARKEN.............1
är iag hwarken ijß ell’ steen, F.III En Krigsmans wijsa
 
 HWARS...............14
Doch himmelen hwars bud iag trogen effterföllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
hwars fägring utan mycke anna S.I En sulten swarter mager kar
hwars lijke intet många har S.I En sulten swarter mager kar
hwars största beswär är at sittia stilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Den hwars lycka nu så grönskar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 HWART...............12
Men ach hwart fahr mit sinne hänn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och hwart skall iag då min suckan nu sända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och hwart Jag kom så fohr Jag wähl, XXVI A L’aimable Bergere
Än den som wißpar med hwart währ. XXVI A L’aimable Bergere
Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hwart skal iag min suckan sända F.I Contre La Fortune
Så lätt at och hwart barn kan G.IV Hwem är som detta gißa kan
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
Den spelas i hwart land och i hwar stad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
Är lika riker, hwart han far. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 HWARTIL.............1
Altså, o Wandringsman, hwartil du ej äst fallen, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 HWARTILL............1
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 HWAßA...............1
sku’ ha femton hwaßa kanter, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 HWEM................46
Ach hwem har mera sorg än Jagh? VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men hwem kan ödetz mening weta, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hwem weet, hwardt blinda lyckan fahr, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hwem kan fördolda ting uthleeta, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hwem weet hwad himlen slutet haar. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som mycket högre är doch hwem skall kunna troo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men ach hwem är så stark, som Astrils Pijhl kan bryta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwem naturen will förfalska, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Och hwem kan min sorg fördrifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwem är som sig will förbarma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och hwem dig seer den måst för machten din nedfalla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwem kan större Glädie haa? XXVIII Vppå ett Conterfait
Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden, XXIX A la plus aimable Bergere
hwem Werlden lijtet sett han lättlig säija weet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij då hwem du manar uth, F.I Contre La Fortune
hwem som gärna studsa må, F.III En Krigsmans wijsa
Läs nu hwem som läsa lyster F.III En Krigsmans wijsa
Lät hwem som will illa låta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Gråth då hwem will F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
hwem skulle den eij trösta låcka? S.I En sulten swarter mager kar
men för din ögon stedz hwem du dem kastar på S.I En sulten swarter mager kar
hwem den kårfwen kom ifrå, S.II Kårf-giästbod
Karar, hwem ha sändt Ehr hijt? S.II Kårf-giästbod
Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
och fråga hwem war det slok-öra. D.III Ängelska Schique
Så att hwem den bladrar om B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hwem som seer för stint i Sohlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
hwem är som will förmoda B.XIII Sidst om en mårgon goo
Hwem är som detta gißa kan G.IV Hwem är som detta gißa kan
Hwem utaf er först hittar på G.IV Hwem är som detta gißa kan
Hwem detta ur min spåpung får SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Hwem en gång dit goda får E.XIV Jnte wetstu hur det går

Next Section

Top of Section