Next Section

Previous Section

 
 HUSTRO..............1
Men när han sig hustro tog E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 HUSTRU..............11
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
Min kära Hustru j mig icke banna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Min hustru och iagh törs ey mera sällia D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Du ska’ en wacker hustru få: SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så wacker ska’ din Hustru bli. SP.II Dig will jag önska nu och spå
Hur’ du och din hustru blij SP.V J din panna kan iag sij
Hwad med din hustru du lär få SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Hwar skaffar sig det sielf, men som wij hustru ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Din Nästas hustru d’är hans ähra E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Förbud sin Nästas hustru ta E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 HUSTRUN.............2
Eij plågar hustrun Man, eij pina barnen Farn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Sen af Hustrun han förförd E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 HUSTRUS.............2
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Vnga hustrus proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HUT.................1
Knapt troor iag då at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 HUUS................6
mit i glädiens egit huus, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ett huus förutan tak, En herre utan fäste; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och i Ehrenpryßes huus S.V En Suputhz förswar
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Du får gå i huus bons Cammar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Seij hwad för huus i Stockholm fins G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
 
 HUUSHÅLD............1
Uti sitt huushåld natt och da SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 HWA.................1
Han wist eij hwa han skull’ der med FA.I Det war en gång en unger katt
 
 HWAD................157
Hwad till Klagan mig månd drifwa, I Mer än wackra min herdinna
hwad är iag hoos digh finner? II Herdinna säij
hwad är som ängzlar meij? II Herdinna säij
See hwad en frögd kierleken geer. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Men tro meij hwad det gäller, V J går blef iag mäd spee
Doch hielper intet hwad iagh ber, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jagh måste tåhla hwad som skier, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hwad wij till hindra eij förmå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hwem weet hwad himlen slutet haar. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag bryter hwad Jag swär; XI Jag swor en gång
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så måst man och min böön och hwad iag önskar höra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad båtar längta effter det som intet händer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och Önska sig hwad aldrig nånsin skier. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad som omöijeligt är i werlden aldrigh skier. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad tyst är spöries då, iag törs eij tala mera, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad godt kan lyckan dig förutan nöije gifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Eij ångra seen hwad för så wähl förrättat är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad nöije kan den ha som hennes ynnest mist? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad båtar Kiärleek dem som himlen will åtskillia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som fägnar hwad det får, som glömmer hwad eij skier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som fägnar hwad det får, som glömmer hwad eij skier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och lembna androm hwad det sielf eij äga kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty Jag lijder hwad iag böör, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty Jag lijder hwad iag böör. XIX Ödemark i willa Skougar
Endast hwad Jag hafwa will, XIX Ödemark i willa Skougar
Hwad iag hälst Önskar och säger meij neij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hwadh een glädie hwad een fröijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jbland aldt hwad här på Johlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Eller hwad som nånsin Sohlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
weth eij nå’n hwad det will heeta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg och wist eij hwad iag såg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
aldrig wist’ iag hwad iag giohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
fråga hwad mig stog till rådz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad iag skulle, iag eij giohle, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwad iag wille, iag eij tohle; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwad för anslag Fiend’ tager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i hwad ängzlan i hwad fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i hwad ängzlan i hwad fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
de berätta hwad de sedt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwad för prächtigheet där lyste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad där fans för slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fråga hwad hon hafwa will, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som berätta i hwad wåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tänk man hwad en skönhetz skatt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad för råd dhe kunna gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad J råå mig till at giöra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag giorde hwad Jag sielfwer wille, XXVI A L’aimable Bergere
Alt hwad som himblen hafwa will, XXVI A L’aimable Bergere
Doch hwad behöfwes här mitt lijdande förtällia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och kommit mig till troo hwad doch omöijligdt war; XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad mig lyckans gunst beskier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Älska, fägna hwad hon gier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa, XXIX A la plus aimable Bergere
Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här, XXIX A la plus aimable Bergere
Säg hwad iag lijder, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hwad wördnad iag för henne bähr, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hwad seer mitt Öga då när det eij mer kan see, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty hwad är större Quahl, än dig ogunstig See, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwad will iag då mehr begära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när iag märker hwad en ähra XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Hwad hon på mig will föröfwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Hwad är silfret, hwad är gullet F.III En Krigsmans wijsa
Hwad är silfret, hwad är gullet F.III En Krigsmans wijsa
Hwad är pärlor? salta tårar, F.III En Krigsmans wijsa
hwad är skatter? plågebåhrar, F.III En Krigsmans wijsa
Hwad är prackt och härlig sorter? F.III En Krigsmans wijsa
Hwad är kärleek? söta plågor, F.III En Krigsmans wijsa
Hwad är präster och Prælater, F.III En Krigsmans wijsa
hwad är Munckar och Abbater, F.III En Krigsmans wijsa
Hwad är wijn och starka dryker? F.III En Krigsmans wijsa
Hwad är böcker? pappers saker F.III En Krigsmans wijsa
hwad oß Plato hafwer skrifwit F.III En Krigsmans wijsa
iag weeth intet hwad iag giohle, F.III En Krigsmans wijsa
hwad man eij sielfwer har. F.VI Contre le Mariage
hwad fritt ähr iag högt skattar, F.VI Contre le Mariage
hwad här tills iag förwerfwa fått S.I En sulten swarter mager kar
hwad lyckan mig än sänder till S.I En sulten swarter mager kar
han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra, S.I En sulten swarter mager kar
hwad dhe wille, iag lell’ wåga; S.II Kårf-giästbod
det är sandt hwad man berätta, S.V En Suputhz förswar
dhe må seija hwad dhe willia S.V En Suputhz förswar
hwad iag äger skall iag sälgia S.V En Suputhz förswar
hwad iag någn’sin har förwärfwa, S.V En Suputhz förswar
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
hwad det kan utwärka, D.III Ängelska Schique
Hwad plägar oß lijka när hofbußen kommer och studsar D.III Ängelska Schique
hwad detta alt war D.III Ängelska Schique
han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka D.III Ängelska Schique
Säijer han hör hwad skiön Melodij? D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Förtära alt hwad de ha uthom Lands D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Wijsa hwad du äst för diur B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwad sällsamt Kreatur wäl denna graf instänger: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwad som nu Mannfolcken giöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwad ther drifwes eller giöres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Wet doch hwad Pehr Frestar’ giör, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwad som sidst från Stochholm skrefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
West du hwad min wähn för nytt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Fahn weet hwad fahr min tänkte B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hwad färg hans Ögon hafwa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
hwad båtar hon är wacker B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwad hielper iag blijr lydder: B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwad iag förwärfwa kan B.XIII Sidst om en mårgon goo
ska iag betänckia mig hwad iag will giöra. FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Hwad det för diur nu wara må G.IV Hwem är som detta gißa kan
De see alt hwad i werlden är; G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Hwad är då det? Man kan wäl röna, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Seij hwad för huus i Stockholm fins G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
Hwad är då det? det är ett skepp. G.IX En blinder häst förutan fötter
Spå, Hwad hon skulle få för Man? SP.III En fråga mig, om jag och kan
Hwad du en gång för man skall få SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Dig säija hwad du får för Man. SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Hwad med din hustru du lär få SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Hwad det då blir du säckert får. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
hwad som twenne sammangiöra. E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
Alt hwad dig een ungkarl låfwar E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
Hwad för åtskillnad wara må E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
West du hwad en Ungkarl will E.L West du hwad en Ungkarl will
Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar. E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende

Next Section

Top of Section