Next Section

Previous Section

 
 HUNDAR..............6
frääs bland hundar på wår gåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
att hästar och hundar, D.III Ängelska Schique
På dee största hundar morra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som wij den bland hundar sij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som bland hundar äre Resar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Skall iagh min Hugnadh medh Pijgor och Hundar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 HUNDEN..............1
Att hwar hund, den hunden ährar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HUNDRA..............2
Jbland hundra eller flera B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Och intet betar hundra mijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 HUNGER..............4
sielf döö utaf hunger, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
men din snåla hunger stilla, S.II Kårf-giästbod
Fast om han wore halffdödh aff hunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
när wij af hunger döö. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HUNGERS.............1
Din Barn och iag aff hungers nödh döö D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 HUNGRIG.............2
som der hungrig går med sorger, S.II Kårf-giästbod
när du macktlöös, hungrig ähr; S.II Kårf-giästbod
 
 HUR.................30
Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hur han måste mycket lijda XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hur iagh suckar hur iagh qwijdher XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hur iagh suckar hur iagh qwijdher XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hur han ofullkombligh ähr XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hur han sina Trouppar lager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hur hon Commendera wijste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur liufft och kiert för mig ditt söta sälskap war, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur Offta har doch eij mitt sinnelösa Sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
ästu tokut hur ää fatt, XXVIII Vppå ett Conterfait
Se hur iag ängzlas nu i plågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och hur min lust är wänd i pust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hör hur iag låter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
se hur iag gråter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
säg hur iag qwider, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Se hur ymkeligt iagh gråter, F.II Wreda lycka och Oblijda
Hur’ iag qwider, hur iag låter, F.II Wreda lycka och Oblijda
Hur Jag suckar sorgeligh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Doch hur länge skall det wara, F.II Wreda lycka och Oblijda
Hur skulle iag bära Fontangen D.III Ängelska Schique
Hur du lunsar fählas fram, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Doch weet Jag eij hur lifwet B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hur han hwar i lärdom troßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Så får du sij hur han måst skumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Jnte wetstu hur det går E.XIV Jnte wetstu hur det går
 
 HURE................1
Keine Hure in der nackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 HURTIGA.............2
J wackraste flickor som trotzen de hurtiga gåßar D.III Ängelska Schique
så märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen D.III Ängelska Schique
 
 HURTIGASTE..........1
Ditt wählbetänckte skiämt, ditt hurtigaste sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 HURU................19
Huru då små Foglar alla, V J går blef iag mäd spee
Men huru kan mitt sin och tanckar hoos mig blifwa XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
huru starcker hären är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Huru hon sitt pantzar prydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru alla henne lydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru iag nu mota skall XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru kan iag längre stånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru wij förswara oß XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
See huru Jag med påfund falska, XXVI A L’aimable Bergere
See skönste huru man doch offta nöije finner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
huru många kyßar nögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Huru länge måst iag lijda F.II Wreda lycka och Oblijda
huru häpen iag måst’ blifwa S.II Kårf-giästbod
huru ska iag roosa deij S.V En Suputhz förswar
tänck man doch huru tyst D.II En nylustig och begärlig WISA
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
Huru skräcklig rädd du blef B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
ty huru mången finnes inte där E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 HUR’................16
Hur’ du kan, X Farwähl med din plåga
hur’ han det måst lijda, X Farwähl med din plåga
Hur’ lilla Astrill falska, XI Jag swor en gång
Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
hur’ måst’ deße wara då XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt. XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
doch hur’ ringa dhe och ära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Hur’ iag qwider, hur iag låter, F.II Wreda lycka och Oblijda
hwar weeth hur’ wähl hon dansa kan, S.I En sulten swarter mager kar
Hur’ sku dhe wähl hinna mä B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hur’ du och din hustru blij SP.V J din panna kan iag sij
Will du see, hur’ den seer uth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
hur’ du Wänne-gnabb skal wäija, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
hur’ du eij nånsin skall få neij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
 
 HUS.................3
och iag måst achta båd Hus och Heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 HUSEN...............3
Ty wij hålla Oß wijd husen, V J går blef iag mäd spee
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
De andra husen stå der i. G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
 
 HUSTR...............2
af hustr Anna Päders dotter, S.II Kårf-giästbod
än men bara at hustr Anna S.II Kårf-giästbod

Next Section

Top of Section