Next Section

Previous Section

 
 HOOT................2
N.N. wåld och hoot. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
deras Wredhe, harm och Hoot. F.I Contre La Fortune
 
 HOOTH...............3
Hwar får iag förswar emoth olyckans hooth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och oförskräckt stå moth des hooth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Är då aldrig på ditt hooth, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 HOOß................1
Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 HOPETAHLS...........1
Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 HOPETALS............1
hopetals på hennes händer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HOPP................19
Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Min frijheet och mitt hopp de gifwa tapft. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
hopp och frucktan stog mig när, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Effter du slår kull mitt hopp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som nu skrifwes med gått hopp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och bracht mig utj hopp dig på de orter finna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så har mitt blinda hopp mig mången gång bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Ödett will mitt hopp kullstöta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
en kårt lust, för et långt hopp, F.III En Krigsmans wijsa
Men den ifrån godt hopp F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jag lefwer i godt hopp, F.V Lustig frisk opp
 
 HOPPAR..............2
hoppar utaf glädien opp. S.V En Suputhz förswar
Går hon från Torget hoppar och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HOPPAS..............4
Jag hoppas att en stadig wyrdna, XXVI A L’aimable Bergere
hoppas hörsamst Jag, den gunsten mig bewises XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår. XXIX A la plus aimable Bergere
Jag will hoppas och förmoda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HOPPET..............1
Hoppet är uthe och hiertat är rämbna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 HOPTAHLS............1
Lågo hoptahls om hwar ann, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 HOPTALS.............1
Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 HORA................3
lijk som en hora D.III Ängelska Schique
Amma, Hora, är likmyke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
een hora uppå land E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 HORN................2
doch torde iag hornB.XIII Sidst om en mårgon goo
giffter du dig får du horn. SP.V J din panna kan iag sij
 
 HORNEN..............1
Ditt Hufwud iag medh Hornen skal kröna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 HOS.................3
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Äter och dricker hos Bonden och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Hos oß finns en Prophetissa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 HOSTA...............1
Hosta harkla hwar förtreta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HOSTAR..............1
Han hostar, harsklar, raklar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 HOTAN...............1
Du måst’ eij deß hotan ackta; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 HOTAND..............1
Dhet hafwet som nu föör, fast himmels hotand bölior XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HOTAR...............4
Och all ting hotar till att plåga meij, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hotar nu mitt hierta med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den stundh som hotar regn, måst åffta solskin gifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Seen hotar mig den styggan B.IX Klagedicht
 
 HOß.................1
Okiendt blij hoß Ehr i Roo, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 HSTRM...............1
skrefne af Isr. HStrm E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 HUDEN...............1
huden slät som äggehinna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HUFWUD..............4
Miölk-pijgan bär på Hufwud en Bytta D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ditt Hufwud iag medh Hornen skal kröna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hon håller hufwud stilla B.IX Klagedicht
Håll ditt hufwud öfwer skålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 HUFWUDH.............1
mitt i hufwudh är ett håhl G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 HUFWUDSTUPA.........1
Hufwudstupa till arméen B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 HUFWUDWACHTEN.......1
hufwudwachten här besätta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HUG.................3
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Snart rinner mig i hug ditt makalösa kynne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
doch ingen hug iag fattar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HUGG................4
Mitt tåhlamod får dubbell hugg till Löhn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mig med hugg och slag eij höter, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mitt tåhlamodh dhet blijr med dubbelt hugg belönth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag sa wor’ Jag eij rädd för hugg S.I En sulten swarter mager kar
 
 HUGNA...............2
Ty lyckan kan och Oß i hwarie måtto hugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och fast mera hugna deij, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 HUGNAD..............3
Den högste kröne dig med hugnad, Lust och frögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
har deß hugnad uhr dem rifwit F.III En Krigsmans wijsa
 
 HUGNADH.............1
Skall iagh min Hugnadh medh Pijgor och Hundar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 HUGNADT.............1
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 HUGNAR..............1
Himmelen hugnar sig öfwer mit qwahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 HUGSWAHLA...........1
Moth en så stoor förlust kan intet mig hugswahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HULD................2
Doch Lyckan war mig aldrig än så huld, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som dig med all sin Hiordh stedz huld och hörsam är. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HULL................2
Des enda wettskap är att wara hull och trogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Och trycker hårdt wårt hull. F.VI Contre le Mariage
 
 HULLE...............1
Du som fast du hårdt om hulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HULLIT..............1
Som them hullit nål och twåhl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 HUMEUR..............2
et ogement humeur som altijdh lijka är S.I En sulten swarter mager kar
Titt humeur seer man der strax S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 HUND................8
Att hwar hund, den hunden ährar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som en hund med biörnar bijtas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hon älska migh fuller men mera sin hund. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Som älskar dig, som hund giör haren, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Jngen hund mig meera bijter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Som en hund den uti bann’, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Och som en stackars hund för andras portar liggia. E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section