Next Section

Previous Section

 
 HONOM...............30
Der ingen mothgång grijper honom an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och af honom all sin trefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
gif Eij honom der till låf, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
är med det honom gifz, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
har nog när honom alt tryter; F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Fast man tåf honom intet hörer S.I En sulten swarter mager kar
lell’ weeth iag den eij honom hatar, S.I En sulten swarter mager kar
och med honom sig nå’ roa, S.III Madammoiselle
lijk’som honom intet fattas, S.V En Suputhz förswar
Som mig brenner, om jag honom längre bäär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
båd’ honom och gyllende Frantzen. D.III Ängelska Schique
gif honom sen’ korgen, D.III Ängelska Schique
men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
för honom tu sielfwer får böta. D.III Ängelska Schique
åth honom förtro, D.III Ängelska Schique
så frampt du på honom eij wakar. D.III Ängelska Schique
Lätt honom spändera på händerna edra poumada, D.III Ängelska Schique
gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada D.III Ängelska Schique
så lät honom giörat, D.III Ängelska Schique
och se honom an för en apa. D.III Ängelska Schique
doch honom du icke bedröfwa, D.III Ängelska Schique
Derför små Barnen för honom de wäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Råkar då honom någon at möta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Och af honom måst’ ha lof B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den förr för honom war förfärad nog och rädd, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Den älskar honom sen fast mer än dunebädd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
att ju honom något fattas, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Om hon honom lida kan E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 HOOP................5
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
alt i hoop ska drickas opp. S.V En Suputhz förswar
Säljer en hoop med Fikanterij D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Alt i hoop är Elin min. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 HOOPEN..............1
Med den aldrastörsta hoopen E.XVI Will du hetas wara klook
 
 HOORA...............1
ingen amma hoora ähr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 HOOS................56
hwad är iag hoos digh finner? II Herdinna säij
då hyser sig hoos meij? II Herdinna säij
Pijnar och plågar den du hyses hoos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Eij sku hoos mig ha gång, XI Jag swor en gång
Då troor att nöije och hoos den som älskar fins. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men huru kan mitt sin och tanckar hoos mig blifwa XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
När mine Ögon eij få blifwa hoos mig qwar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Kan tåhla mod och böön hoos dig då intet båtha, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hoos den der oförnögdh stedz mera hafwa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoos den Olycklig är släkz Kiärleek lättlig uth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoos ingen som iag seer, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hoos henne utan roo, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Suckar och Sorjer de hyses hoos meij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
har hoos deße ingen mackt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see, hoos mig förbudit är XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Weet där hoos min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
togo genast tienst hoos dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag stod en stund hoos dem och kneka, XXVI A L’aimable Bergere
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos Phillis war iag illa siuker, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos qwicka qwinfolk kund’ iag rasa, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos stilla stintor höll iag frijd, XXVI A L’aimable Bergere
Det blir hoos dig en ewig trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos Cloris ewigt Jag förblifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hoos ett lijflöst Conterfeij, XXVIII Vppå ett Conterfait
Än hoos mången lefwand twär, XXVIII Vppå ett Conterfait
som iagh lell hoos mången annor, XXVIII Vppå ett Conterfait
Som ty wärr hoos hwarie flicka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dock det intet hoos digh båtar, F.II Wreda lycka och Oblijda
hoos den som ligger wid min sijda S.I En sulten swarter mager kar
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar
hoos sin festman gladelig, S.III Madammoiselle
då boor glädien hoos mig inne, S.V En Suputhz förswar
hoos Mathis då hoos Måns, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
då hoos Mathis då hoos Måns, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
som tiänte hoos Phillis och strök hennes Skor B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Eij sin nästa hoos sig lijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Taar sielf hoos Matkar nu sin Hwijla och sin roo E.II Vppå en Trägårdzmestare
Men hoos andra ta till låns E.VII Den som ingen ting fått åga
den behålls hoos alla qwar E.XVIII Gambla wahnan den är goder
Som fåfängt måst sen hoos dig träla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar

Next Section

Top of Section