Next Section

Previous Section

 
 HIERTAT.............43
Alt men hiertat årkar picka, I Mer än wackra min herdinna
När hiertat det brinner II Herdinna säij
Att hiertat mitt och will II Herdinna säij
Sen hiertat delt du med dig får, VIII Så skyndar du deij från meij nu
hiertat sitt X Farwähl med din plåga
Och hiertat öfwergee, som tänckte lefwa fritt. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Taa hiertat mitt igen, och dig ditt återsänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoppet är uthe och hiertat är rämbna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ty hiertat blir matt och liudet tar af, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Gudh Oß endast hiertat geer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
så är hiertat och uptändt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
frija hiertat ifrån den XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at tasta hiertat an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in till hiertat mehr och mehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som för wast för hiertat är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthur hiertat som där blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den frijheet hiertat hafft XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
slijka willkohr hiertat unna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hiertat mitt blijr eij mer löst. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wijsa hiertat eij är wahnt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När hiertat mitt af frögd och glädie loogh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Tröst hiertat ditt eij röras af min tåhr, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När hiertat mitt af Glädie logh, XXVI A L’aimable Bergere
att hiertat fritt från kierleek war, XXVI A L’aimable Bergere
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så länge Pulsen slår och hiertat picka kan, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hiertat picka i mitt lijf, F.I Contre La Fortune
Hiertat kan eij mehra qwijda F.I Contre La Fortune
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
friskar hiertat och giör lust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
wijnet skaffar hiertat mod, S.V En Suputhz förswar
stijger mood i hiertat opp, S.V En Suputhz förswar
der Naturen hiertat lade, S.V En Suputhz förswar
straxt tar hiertat hans på picka S.V En Suputhz förswar
Skiära hiertat mitt i kras, E.V Dina ögon ä Demanter
det är maat för hiertat mitt. E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
 
 HIERTATT............1
Och rijfwer hiertatt mit i tu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 HIERTBRYTANDE.......1
Hiertbrytande plågor X Farwähl med din plåga
 
 HIERTE..............1
All pinos ursprung och, en hierte tärand låga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 HIERTELAG...........1
Ett troget hiertelag en ärlig wänligheet, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HIERTELIG...........1
siunger hon om sin hiertelig Kiära trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 HIERTELIGEN.........2
Jag måste hierteligen gråta, XXVI A L’aimable Bergere
det mig hierteligen qwällier S.V En Suputhz förswar
 
 HIERTELÖSA..........1
hiertelösa, hårda, kalla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 HIERTETYF...........1
Du äst en liten hiertetyf E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 HIERTETYFWER........1
Men tro mig frit du hiertetyfwer E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 HIERTLIG............4
Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp, XXIX A la plus aimable Bergere
gifwa dem en hiertlig kyß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
som så hiertlig frögdar meij? S.V En Suputhz förswar
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 HIERTTA.............1
När du hör dit hiertta picka, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 HIJSKLIG............1
som iag hijsklig undrar påå, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 HIJT................12
Att eij någon hijt må hitta, XIX Ödemark i willa Skougar
hafwa sparckat oß hijt neder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men det sig hijt snart dijt bland hafßens böllior wänder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hijt skallmeijor, pukor trummor, F.III En Krigsmans wijsa
hijt Trummeter, lutor bort. F.III En Krigsmans wijsa
Karar, hwem ha sändt Ehr hijt? S.II Kårf-giästbod
Reser hijt in til Stockholm från Lande D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Att iag nampnet ditt hijt skrifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
de slincka hijt och dijt, B.IX Klagedicht
 
 HIJßLIG.............1
salta hijßlig för mig kåsten, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 HIMBLEN.............10
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om himblen mera Gunst mig nånsin will beskiära, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty troheet är en dygd som himblen sielf har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den himblen mera gunst mehr godt än mig förunner, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himblen will så ha det måste nu så hända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så mycket Godt iag dig af höga himblen önskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
när han togs i himblen ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Alt hwad som himblen hafwa will, XXVI A L’aimable Bergere
Är himblen då på mig allena wreder worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HIMBLENS............11
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Med tåhligt sin iag himblens börda bär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men himblens hårdheet iag förgifwes städze beer, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Moth hela himblens Rådh kan eij min trängtan gå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den wreda himblens Rådh, har strängelig beslute, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sku hålla himblens hand och lindra mitt förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död

Next Section

Top of Section