Next Section

Previous Section

 
 HIELTE..............3
som en modig kiärlekz hielte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at han med den största hielte S.V En Suputhz förswar
Uppå Swea Trohn, eij större hielte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 HIELTES.............1
Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 HIERNA..............1
i hans hierna, blijr han glad, S.V En Suputhz förswar
 
 HIERTA..............75
Och mit hierta har uptändt. I Mer än wackra min herdinna
Hierta mitt Ska stadigt brinna, I Mer än wackra min herdinna
Du må wäl et hierta åga, I Mer än wackra min herdinna
Mitt hierta sönder rämna, II Herdinna säij
Så är mitt hierta fatt. II Herdinna säij
Jaga hans plågor uhr hierta och blodh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Boo J de förliefdas hierta, VII Contre L’amour
och plågar mit hierta, X Farwähl med din plåga
i hierta, X Farwähl med din plåga
Min Frijheet är sin koos mitt hierta utj bann, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt hierta föllier dem, det tröst eij längre töfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och gifwa mig med gunst mitt hierta mig igen, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den pijhlen som hon har utj mit hierta skutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den i sitt bröst ett redligt hierta bar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mitt hierta oförnögd, städz effter något längtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
men betänck hon feck ett Hierta XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Gudarna sielf bedröfwa mitt hierta XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Mitt otambda hierta ynkelig tämbt XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Medan hans skåt mit hierta så kråßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Haar du wähl hierta mig lembna allena, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Ångest och jemmer mitt hierta belägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Mitt hierta är sårat, mine sinnen bedröfwa XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
effter han digh gaf ett Hierta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
förr än dhe mit hierta see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som had’ hierta förr af ståhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utj mit förkråßa hierta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hierta klämte i mit bröst XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hotar nu mitt hierta med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skall Ehr Trähl mitt hierta wara? XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skiönt mitt hierta kallat blifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Bort då Troheet uhr mit hierta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så står till utj mitt hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som mitt hierta giör beswär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mångens afwundzsiuka hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som du i mitt hierta tändt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har din skiönheet qwäft mit hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Cupido sielf kund eij mit hierta såhra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den kied war lätt som på mitt hierta lågh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Mitt hierta är i tusend stycken rembnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Hon är wähl Skiöhn, men har ett Jerne hierta, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Min klagan kan eij hennes hierta röra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men tänk ibland mitt galna hierta, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt hierta har nu inga wingar, XXVI A L’aimable Bergere
Har skiöhnheet då mit hierta sårat, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt hierta som förr wißput warit, XXVI A L’aimable Bergere
Den som rätt älskar utaf hierta, XXVI A L’aimable Bergere
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt hierta ska för dig ett trogit Ethna wara, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Alt för kierlekz fulla hierta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Sielf lyckans up och nehr den plågar eij wårt hierta, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig alt sitt, sig sielf och hierta gifwa will, XXIX A la plus aimable Bergere
Och att mitt hierta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När iag betäncker mig så må mit hierta spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh öpnar digh mitt bröst iagh räcker digh mitt hierta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
moot ett Hierta är för swårt, F.I Contre La Fortune
och hwar i sit hierta bäär, F.III En Krigsmans wijsa
Som moth gång med Gladt hierta bär. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
som dit hierta grämer mycke, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
wijnet frögdar menn’skians hierta, S.V En Suputhz förswar
den som ängslas utj hierta S.V En Suputhz förswar
Men den Sylvander will med Skiähl och hierta binda, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 HIERTAN.............5
Som äst tusend hiertan wärd. I Mer än wackra min herdinna
Ett kiöp och byte giordt twå trogne hiertan millan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Kierleek dem des hiertan sönderbröth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Han skillier med sin macht doch eij wår hiertan åth. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När du får andra hiertan stiäla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 HIERTANS............19
Kiärlekz korg med hiertans Sorg. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
all min hiertans ängzligheeth XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Tänck då på min hiertans Flicka XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
storma på min hiertans borg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tar eij in min hiertans skantz. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon i min hiertans port XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Onda hiertans afwigheet; XXVIII Vppå ett Conterfait
Ach! Den hiertans flickan lilla, XXVIII Vppå ett Conterfait
Så skall du lyster blij utaf min hiertans lågor, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
en hiertans lijten wacker flicka S.I En sulten swarter mager kar
Ty för din skull hiertans flicka S.III Madammoiselle
Wälkommen heem min hiertans ööltoker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
men min hiertans, några gubbar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
En hiertans wacker kaar. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Tro meij min hiertans såcker dåcka E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka

Next Section

Top of Section