Next Section

Previous Section

 
 HENS................1
hens bröst dhe ä’ heel leena B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HERDAR..............3
Farer wähl i Herdar alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Trogna Herdar alla. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Sij! så kan här wår hiord Oß arma herdar föda, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HERDARINNOR.........1
Herdarinnor alla. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 HERDE...............7
Berömbligt är det wähl en trogen herde heeta, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Din frånwaru tar din herde af daga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men har du lust din herde aflijfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Förachta intet dem de komma från din herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Att detta kommit är ifrån din trogna herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Och när hwar herde tar sin wän och herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En Yncklig herde som der satt i ensligheet, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HERDEHOOPEN.........1
herdehoopen all och dantzar friskt omkring, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HERDEN..............2
effter Herden dödas skall XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
När herden kommer sielf så lär han wähl uthföra, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HERDENS.............1
Att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HERDERINNA..........2
Och när hwar herde tar sin wän och herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så far då dermed wähl min skiöna herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HERDERINNOR.........1
Faar wähl små herderinnor alla, XXVI A L’aimable Bergere
 
 HERDES..............1
En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HERDESKAR...........2
Är från des herdeskar till dig min flicka sänder, XXIX A la plus aimable Bergere
Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HERDESKARA..........1
Och will förwißa dig att all des herdeskara XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HERDESKARAN.........1
Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HERDHE..............3
Fahr då wähl min Herdhe Staaf, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Som måst uthan Herdhe leefwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
uthan Herdhe lefwa. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 HERDINNA............6
Mer än wackra min herdinna, I Mer än wackra min herdinna
Den som älska sin herdinna, I Mer än wackra min herdinna
Herdinna säij II Herdinna säij
herdinna seij, II Herdinna säij
herdinna seij, II Herdinna säij
herdinna seij, II Herdinna säij
 
 HERGÅHLS............1
Ty till hergåhls törs eij han, V J går blef iag mäd spee
 
 HERMED..............1
Ty öfwergier och iag hermed all frögd och lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HERR................3
will Herr Swågr föllie giöra S.III Madammoiselle
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
säg herr Secreteer, D.III Ängelska Schique
 
 HERRAR..............2
Nå goo herrar lät mig höra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at dhe sina herrar stielpa, F.III En Krigsmans wijsa
 
 HERRE...............7
fast hon där Schütz herre blitt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och war min egen herre då, XXVI A L’aimable Bergere
Ett huus förutan tak, En herre utan fäste; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
mången stackot herre skoo XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
Jag tänckte herre blifwa B.IX Klagedicht
Had’ han, står där, herre dar E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 HERREGUNST..........1
Herregunst och Aprilwäder E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 HERREN..............1
Måste Herren wed en plog E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 HERRENS.............1
Sof hwar natt i Herrens säng, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 HERRES..............1
Swea Tappra Kungz och herres utj Pohlen, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 HERRGÅHLS...........1
Till herrgåhls wij wähl töra, V J går blef iag mäd spee
 
 HERRÖR’.............1
herrör’ deraf at du äst kiär, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HERUM...............1
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 HETA................4
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Framfoos Näswijs må iag heta, XXVIII Vppå ett Conterfait
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
Pompe plä den bußen heta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 HETAS...............1
Will du hetas wara klook E.XVI Will du hetas wara klook
 
 HETER...............2
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
fast iag eij kiersta heter, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HETTE...............2
Ja iag hette man en kryckia, V J går blef iag mäd spee
Hon hette Gudinna min endaste tröst. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 HICKA...............1
men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka D.III Ängelska Schique
 
 HIELP...............6
Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
hielp meij någ’t i deße stycker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hielp, tar troheet min en ända; XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Slätt ingen hielp af sparkas har, XXVI A L’aimable Bergere
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
offta måst’ taa hielp till låns B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 HIELPA..............6
Men om min swaga macht min willia hielpa hinte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hielpa bära wattn till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at dhe skada mehr än hielpa, F.III En Krigsmans wijsa
de kunna eij hielpa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Till att hielpa när du fäls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
hielpa till när wij förmå B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 HIELPER.............11
Doch hielper intet hwad iagh ber, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper aldrig någon trogen böön, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Doch hielper eij iag beer, ty neij är all min tröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och ingen hielper meij det swåra Oket dra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
den hielper lyckan ändtlig Opp. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Tobak hielper intet tig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
hwad hielper iag blijr lydder: B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HIELPT..............1
någon pijga ha hielpt giöra S.II Kårf-giästbod
 
 HIELTAR.............3
Alla hieltar pläga prijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Raska hieltar pläga kiämpa F.I Contre La Fortune
Tusend hieltar eftersträfwa E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 HIELTARS............1
det är tappre hieltars råd. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring

Next Section

Top of Section