Next Section

Previous Section

 
 ANNOR...............1
som iagh lell hoos mången annor, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 ANN’................3
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
älska det en ann’ har kiär; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Söök Ehr en ann’ som tij’n fördrijfwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ANSA................2
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
 
 ANSIGTE.............1
Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 ANSLAG..............1
Hwad för anslag Fiend’ tager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ANSTÄNS.............1
Medan ingen anstäns är, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 ANTASTER............1
när en mächtig den antaster XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ANTEN...............1
anten intet eller wähl att tahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 AN’S................1
på någon an’s bepändsla kinder S.I En sulten swarter mager kar
 
 APA.................1
och se honom an för en apa. D.III Ängelska Schique
 
 APOTEK..............1
Och min rumpa Apotek, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 APP’TITEN...........1
App’titen sig förtreter F.VI Contre le Mariage
 
 APRILWÄDER..........1
Herregunst och Aprilwäder E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 APROPOS.............1
ty alt hans taal skeer apropos S.I En sulten swarter mager kar
 
 AP’TIT..............3
Sku det eij gee ap’tit. B.IX Klagedicht
at det tröst gee Ap’tit? B.XIII Sidst om en mårgon goo
Kom samma gång, för slik ap’tit, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 ARBETA..............2
bör eij arbeta, men med undran stedz besees XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Trähla, plöija, styfft arbeta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ARBETAR.............1
arbetar både natt och daa S.I En sulten swarter mager kar
 
 ARBOGA..............1
Arboga och Köping d. 16. Jan. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 ARENDE..............1
Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 ARG.................2
Arg och Elak aldrig from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mån Giäddan, som är glupsk och arg, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 ARGA................1
Ty du med dina arga funder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 ARGER...............2
är tu arger utan blygden. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Så wänlig, som en arger tiur, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 ARM.................5
Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men sij dennes hand och arm, XXVIII Vppå ett Conterfait
klemma boken under arm, F.III En Krigsmans wijsa
Fast en Famn länger än som din Arm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Der man mister arm och been, B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 ARMA................11
Jag will arma bonde bängell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
arma hiärtat mitt nu här XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men olycklig ach iag arma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sij! så kan här wår hiord Oß arma herdar föda, XXIX A la plus aimable Bergere
Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
så måst’ iag arma stackars dräng S.I En sulten swarter mager kar
Jag arma stackars dränger, B.IX Klagedicht
Nån fyrk iagh arma wåp. B.IX Klagedicht
den arma pijgan fort, B.IX Klagedicht
Och Jag, iag arma fiolla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Had iag arma stackars Masker, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 ARMAR...............1
lätta fötter, friska armar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ARMEN...............1
Skrijker han doch som Armen wor’ åff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ARMOD...............2
eller armod sätter till S.V En Suputhz förswar
sedan utj armod swäfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ARMÉEN..............1
Hufwudstupa till arméen B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 ARREST..............2
uhr arrest ock slafwerij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
komma ta mig i arrest, S.II Kårf-giästbod
 
 ART.................1
för deß art och stora dygd S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 ARßHÅL..............1
Feck et been i sitt arßhål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 ASKA................1
skall till gruus och aska blij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ASKAN...............1
Som kåhl i askan gråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ASTRIL..............2
Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Tillät den som Astril plågar, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 ASTRILD.............9
Bort Astrild bort, uhr skougar och lunder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort Astrild bort, du måste nu fort, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Sij lyckan är mig moth och Astrild will mig plåga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men Astrild säijer neij, du får eij öfwergifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så säijer Astrild wähl, men lyckan säger anna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Pijhlen som Astrild i Bröstet mit skutit, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Astrild mig wid handen fattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men wille Astrild giöra illa, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ASTRILDZ............4
Som Astrildz Skiäckta sårar, VII Contre L’amour
Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Lilla Astrildz plågebandh, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Ja! Astrildz macht giord’ mig eij fahra, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ASTRILL.............3
Hur’ lilla Astrill falska, XI Jag swor en gång
Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Som Astrill iag förr har tillbracht, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ASTRILS.............6
Men altijdh lefwa frij, doch Astrils räncker falska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och intet Astrils trähl, förgifwes längre blifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men ach hwem är så stark, som Astrils Pijhl kan bryta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Snäll skiutand’ Astrils snälla båga, XXVI A L’aimable Bergere
 
 AT..................167
Som war wahn at lefwa frij. I Mer än wackra min herdinna
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fördenskull undrens eij, at iag eij dickta kan, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Du måst bekienna sielf at det mig intet båtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
at ändtlig öfwergie, den iag doch eij kan glömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
at den eij kan lyckas här XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at et ionlag, präst och ring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
den som acktar frij at lefwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at man dem så hade fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lijtet andhål, at des snöö XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at wij kumme deras prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
d’andra at dhe deße fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at iag snart haa låßa dem XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at eij bättre kunde fåås, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Entlig tog iag på at qweckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lagen at han bland oß dundrar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at han eij uhrsäcktan tåhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at den sig eij wunnen sijr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at stå ståndachtigt moot XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skola slutas at hon kommer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de där få storma på. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har du lust det nu at åga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at tasta hiertat an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tror läll at din skiönhetz glantz XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at där syns i Fiends läger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at dämpa denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
någre Suckar till at sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon Ehr eij blifwer war XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de dröija som ha hast XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mina ögon till at lända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de kundskap hafwa må XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon i min hiertans port XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon hwar och en behager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som är swartsiukt till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de blonda öfwergee XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at den här Brunetta sköna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon har en prächtig panna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at wijsa hwar ock en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at eij smink uppå dem fins. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at bära samma drächt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at den mig will gripa an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i ett krigzråd till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad J råå mig till at giöra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man söker sig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at med strijd skall hållas stilla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man skall begiära nåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu är tijd at låta see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at eij nån af Ehr är flater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon måste sig förundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
trås at hon oß giör nåt meen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at iag segern prijsa må. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
At man släcka må den plåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at det intet blijr förbrändt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at nu denne trogne hytta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at iag uproor skall begynna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När det den Glädie har, at lijknas få wid digh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Det hinner alldrig dijt, som det sig tänckt at ämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
at iag är en fattig Kar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at iag Ehr nu öfwersänder XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at Er hanske går eij tåf... XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at dhe skada mehr än hielpa, F.III En Krigsmans wijsa
at dhe sina herrar stielpa, F.III En Krigsmans wijsa
At iag aldtijdh sått och weeta F.III En Krigsmans wijsa
till at träta disputera, F.III En Krigsmans wijsa
at siunga och springa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
at blifwa stedz wid et, F.VI Contre le Mariage
stedz i en brädd at doppa F.VI Contre le Mariage
doch tror iag wist at dit beswär S.I En sulten swarter mager kar
herrör’ deraf at du äst kiär, S.I En sulten swarter mager kar
at den hennes röst man lijtet höra får S.I En sulten swarter mager kar
doch tycks meij at iag wähl kan spå S.I En sulten swarter mager kar
at han stedz höijsta rösten förer S.I En sulten swarter mager kar
at eij någon sylte qwinna S.II Kårf-giästbod
mig at hålla löfftet mitt, S.II Kårf-giästbod
at han stußar i ett faat, S.II Kårf-giästbod
harmsen at han af sit nampn S.II Kårf-giästbod
at iag intet kan beskrifwa, S.II Kårf-giästbod
som iag mente, till at fråga S.II Kårf-giästbod
än men bara at hustr Anna S.II Kårf-giästbod
eij at gifwa på dig wackt S.II Kårf-giästbod
till at äta Eder skåhl S.II Kårf-giästbod
at hon icke budin war, S.III Madammoiselle
at hon sielf eij såfwer bårt S.III Madammoiselle
at iag fahr och mohr har bedt S.III Madammoiselle
at han eij ska orka sij. S.III Madammoiselle
at tu får 2 gångor taga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at utföra, iag dig lärer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
i en summa till at skrifwa: S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at iag fuller der har blifwit S.V En Suputhz förswar
at iag ochså laga will; S.V En Suputhz förswar
at det eij skall blij det sidsta, S.V En Suputhz förswar
at min korta strupas gång S.V En Suputhz förswar
at iag såledz finge kiänna S.V En Suputhz förswar
at han med den största hielte S.V En Suputhz förswar
blijr han full, at wijnet spritter S.V En Suputhz förswar
at han frögdar sig och alla, S.V En Suputhz förswar
at han nyckter dåna will, S.V En Suputhz förswar
at han ingen mootgång har S.V En Suputhz förswar
doch at sådant tahl, är höfligheten nämst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
än at j så sittja i wrå D.II En nylustig och begärlig WISA
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
stickar och wirckar at tijden blijr kort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
hwars största beswär är at sittia stilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Råkar då honom någon at möta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
At digh då skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Så är jag wißer på at han blir älskad nog. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Som han så ofta skrämt, at det war synd och skam. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
At Skinnbrackor sku förbiudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At en sådan storm ther warit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Sig har dristat til at tåga, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Och på båt sitt lif at wåga B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At hwar skulle tädan gå, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
at både Auditores B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At man them i sorg har bracht, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Det, at HoffMän taga stut, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
at dhe sku gee noga ackt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
at wij mången näslöös see, B.VII Blir det krig så måst wij fort
at Stockholm fruchtsam är och hafwer fler igen: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
när som iag tänckte at älska war frögd B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Men när som iagh märckte at hennes Sybilla B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
at det tröst gee Ap’tit? B.XIII Sidst om en mårgon goo
den had’ iag lust at åga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
at dricka watnet kalla, B.XIII Sidst om en mårgon goo
at äta sådan mater B.XIII Sidst om en mårgon goo
At de eij mera årka hem, FA.I Det war en gång en unger katt
at hon sku med sin fiäder kropp FA.II En räf en gång i Siönöd wa
at alla räfwar komma Hit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Doch tror iag wäl at hwar skull wåga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Så lätt at och hwart barn kan G.IV Hwem är som detta gißa kan
at ingen smed som släggan för G.IV Hwem är som detta gißa kan
At ingen den med betzel styr: G.IX En blinder häst förutan fötter
Så seer du nu at iag lel kan SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
at bå hon och du lär brå SP.V J din panna kan iag sij
Will du at iag dig nu skall spå SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
dig lära det förut at see SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
at hennes kalfwar sku få koor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes grißar sku få Soor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes kattor sku få Fåår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes Miölckbyttor bli Såår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes skursand sku bli gryn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes råttor sku blij Swijn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes höns sku wärpa Gull SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at du ska säckert få en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
At du dig wäl frögda må. E.IV Ästu unger war man glaa’r
Ju mindre tid at lefwa på E.IV Ästu unger war man glaa’r
Knapt troor iag då at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
laga då at du äst took, E.XVI Will du hetas wara klook
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Will du at iag skall lära deij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
at du eij får ell skall begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
at du nappast årckar gåå. E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
Altför hastigt till at tan E.LV Tar du dig en gammal Man
at han öfwer åtta dar E.LV Tar du dig en gammal Man
at min finger som der in E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
At få så som Pompe dö. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section