Next Section

Previous Section

 
 HELDAGZ.............1
Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HELDRE..............2
Så gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Heldre Gud och himmel mista B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HELENA..............1
Haa’ Helena deße bägge XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HELFFTEN............1
till helfften låtit brukat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HELIGHEET...........1
som så skrymta heligheet, F.III En Krigsmans wijsa
 
 HELLER..............15
Jag will fast heller boo, VII Contre L’amour
Men som det aldrig skier så lär eij heller hända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
heller döö än lefwa. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
icke heller någon giästning XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig heller lär wij see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så måste du eij heller aldrig lijda, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Aldrig kan iag heller Röhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jcke heller kan des dygdh, XXVIII Vppå ett Conterfait
Aldrig fick iag heller bannor, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jntet heller någon nåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Ty döden budin will eij heller längre töfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
heller än som någon ahn, S.III Madammoiselle
Sin åker åkerman, så måst eij heller swälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Eij heller skall Jag ifrån källaren wijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Behöfwer intet heller tiuta E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 HELT................8
Som lell är helt och hållit ditt. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Som ingen wijßheet har, och helt enfaldig ähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
tillåtit sinne mitt helt styrlöst wandra kringh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att iag helt Oskyldigh är, F.II Wreda lycka och Oblijda
Att Jagh helt oskyldig är. F.II Wreda lycka och Oblijda
Att iag dett helt gierna seer, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 HEM.................8
men iag tohls int’ tolas hem, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sij så råka iag först hem: XXVIII Vppå ett Conterfait
då Jungfruna hem wij ledsaga D.II En nylustig och begärlig WISA
Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Så gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
surmulin altijdh hem, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
et ödes hem upplöija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
At de eij mera årka hem, FA.I Det war en gång en unger katt
 
 HEMBNAT.............1
Men ach nu är den harmen hembnat, XXVI A L’aimable Bergere
 
 HEMFOLCK............1
hemfolck, okiänd och hwar gäst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HEMKOMMEN...........1
nyß hemkommen från sin reesa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 HEMMA...............3
Såf hemma hela natten sött. XXVI A L’aimable Bergere
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Skryta borta hemma spara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HEMMAN..............2
af dhe hemman wij besittia B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
eij wårt hemman förestå, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 HEMMANS.............1
Lembnat wåra hemmans bruk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 HEMWIJST............1
Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 HEMWIST.............1
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 HENNE...............29
Hoos henne utan roo, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Lijka med henne Kring dahlarne drifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
måst’ man henne eij betrachta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see eij henne längre ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
huru alla henne lydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ja den henne man får sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst man henne eij betrakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
henne med den färg som prålar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Henne ingen troohet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De lär wijsa henne wägen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
henne den nu wijsa tee, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När Jag henne kyßa will, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hwad wördnad iag för henne bähr, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Man Solen ofta seer, doch ingen henne Nåhr, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
iag mig henne egin gier, F.III En Krigsmans wijsa
iag kan om henne eij stort skrifwa, S.I En sulten swarter mager kar
doch kan med skääl iag henne kalla S.I En sulten swarter mager kar
Skrifftlig will iag henne biuda S.III Madammoiselle
et Callas för henne giort, S.III Madammoiselle
men när han will frija så giör hon som henne behagar, D.III Ängelska Schique
Ty rätt så här kan man henne siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Henne aldrig rörer wijd B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Holla henne eij i werde, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Jag måste henne klappa B.IX Klagedicht
Än höra henne kielta, B.IX Klagedicht
Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
han märkt henne kläder och giorde så mä. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Henne lijkwähl åth sig ryckia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HENNES..............49
Till hennes Skien dijt han eij komma kan, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vtj Belides wåld och hennes liufwa macht. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad nöije kan den ha som hennes ynnest mist? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
måst’ för hennes oppsyn bäfwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes skiön och fagra tycke XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes skiöna ögon båda, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när dhe hennes kinder see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes hals war hwijt och runder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
uppå hennes lillie barm, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes andra stålte leeder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hennes skiöna hande klåfwor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
där som hennes troupper stå XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
de bland hennes Trouppar stådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hennes swarta låckar, swärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hennes Liufwa fagra Kinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som på hennes hy är lagdt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uppå hennes fagra kinn, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hennes tänder wore hwijta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hennes äppelrunda haka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uppå hennes lilliebarm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hennes aldraskiönste tycke XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hopetals på hennes händer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
emot hennes skiönheetz macht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Min klagan kan eij hennes hierta röra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Aldrig såg iag hennes Kinner XXVIII Vppå ett Conterfait
Hennes utaf fägring rijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
blijr hennes Grönska all, hon sielf blå hwijt och kaller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
min förtwiflan hennes moo F.I Contre La Fortune
Mina tårar Hennes löije F.I Contre La Fortune
och min ångest Hennes roo; F.I Contre La Fortune
så at den hennes röst man lijtet höra får S.I En sulten swarter mager kar
för hennes wackra ögon blå S.I En sulten swarter mager kar
lär blij hennes deputat. S.III Madammoiselle
hennes hörsamme S.III Madammoiselle
Men när som iagh märckte at hennes Sybilla B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
som tiänte hoos Phillis och strök hennes Skor B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
at hennes kalfwar sku få koor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes grißar sku få Soor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes kattor sku få Fåår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes Miölckbyttor bli Såår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes skursand sku bli gryn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes råttor sku blij Swijn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes höns sku wärpa Gull SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Flickan giör som hennes Moder E.XVIII Gambla wahnan den är goder
Och begiär blij hennes Man E.L West du hwad en Ungkarl will
På ärligt sätt ta hennes Muus. E.L West du hwad en Ungkarl will

Next Section

Top of Section