Next Section

Previous Section

 
 HAREN...............1
Som älskar dig, som hund giör haren, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 HARKLA..............1
Hosta harkla hwar förtreta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HARM................8
Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att du giör naturen harm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
sprungo opp och nehr af harm XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
springa up och ner af harm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
eller giör nån annan harm, XXVIII Vppå ett Conterfait
deras Wredhe, harm och Hoot. F.I Contre La Fortune
At digh då skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 HARMEFULL...........1
harmefull, X Farwähl med din plåga
 
 HARMEN..............3
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men ach nu är den harmen hembnat, XXVI A L’aimable Bergere
Rätt i harmen stedz att strefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 HARMER..............1
Ach! det wor’ för mig en harmer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 HARMFULL............1
harmfull. X Farwähl med din plåga
 
 HARMSEN.............2
Som harmsen måste See, V J går blef iag mäd spee
harmsen at han af sit nampn S.II Kårf-giästbod
 
 HARMSNE.............1
Han måst min macht med harmsne ögon see, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 HARNESK.............1
Dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HARSKLAR............1
Han hostar, harsklar, raklar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 HASPA...............1
Twij deij du gambla haspa, B.IX Klagedicht
 
 HAST................7
at de dröija som ha hast XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att uhr rumpan din med hast B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
J alt som största hast gjord ända på det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Som Bondwagn kiörs med hast. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Men foglen swara då med hast: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Löös sedan lappen löös med hast SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
ty hon kan i en hast förutan stöd och stänger E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 HASTA...............1
der med in på mig hasta, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HASTAR..............1
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 HASTIGDT............1
Jag får eij döö så hastigdt änn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 HASTIGT.............4
Kan hastigt förwända, X Farwähl med din plåga
Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
så snabber som et hastigt währ S.I En sulten swarter mager kar
Altför hastigt till at tan E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 HATA................1
De hata sielf hwar an och qwällia både migh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 HATAR...............4
Fast iag skiönt älskar den, som mig kan skie eij hatar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
lell’ weeth iag den eij honom hatar, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HATAT...............1
när du dock will hatat blifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 HATT................7
Lijten Hatt med silfwerrand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
lyffta på hatt och biuda god natt D.II En nylustig och begärlig WISA
Trehörnig Hatt och Wärjan wid Knä D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
En slokoter Hatt en krokoter Näsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sätter han styfft uppå sig sin Hatt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 HATTLÖS.............1
Han måste för migh hattlös ståå, XXVI A L’aimable Bergere
 
 HA’.................9
ha’ hon större fahra sidt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
All sin wälfärd ha’ i kista, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Fast de intet ha’ att föra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Betalning ha’, för det att han, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Den du will ha’ och dig will ta’. SP.III En fråga mig, om jag och kan
Han ha’ fådt en farlig siuka. E.VIII Den som ligger på sin skatt
När de komma, som will ha’, E.LIX iör dig lustig, war man glad
tilsammans liufligt lefwat ha’; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 HA’N................1
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 HEDER...............3
Skall och Skrifwas till min heder, I Mer än wackra min herdinna
Du får oförtient den heder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Lijka stånd, och lijka heder, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 HEDERLIG............1
lijk som det wore så hederlig saak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 HEDERN..............1
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HEEHL...............2
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HEEL................3
iag är af Ehrt skråål heel trötter F.III En Krigsmans wijsa
heel slaskut och osnygger, B.IX Klagedicht
hens bröst dhe ä’ heel leena B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HEELA...............4
Heela den som lyckan sårar F.I Contre La Fortune
Och heela kroppen lijka, B.IX Klagedicht
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Heela daan på wattnet fijka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HEELT...............1
ett heelt annat sinne fatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 HEEM................5
dem iag bär heem till kära Moor, S.I En sulten swarter mager kar
seen komma dhe heem brawera och studsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
och iag måst achta båd Hus och Heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
såsom ett swijn då raglar han heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Wälkommen heem min hiertans ööltoker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 HEERDAR.............1
Kommer skåder, Heerdar all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 HEETA...............5
Berömbligt är det wähl en trogen herde heeta, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
weth eij nå’n hwad det will heeta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
der är diefwuls heeta lågor, F.III En Krigsmans wijsa
utj heeta strupen min, S.V En Suputhz förswar
 
 HEETAN..............1
Som liuset altijdh daan, som heetan sohlen föllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 HEIJ................1
Seija heij bror, op och pumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HELA................10
Moth hela himblens Rådh kan eij min trängtan gå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Såf hemma hela natten sött. XXVI A L’aimable Bergere
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som glade passagers kring hela werlden fari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran, XXIX A la plus aimable Bergere
Så att dhes tåreflodh kringh hela werden flöth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
än som Bacchus hela bahn, F.III En Krigsmans wijsa
Dricka hela Natten om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Segla hela wählan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ja kallas det eij skryt, jag sa på hela Jorden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är

Next Section

Top of Section