Next Section

Previous Section

 
 HANSKAR.............7
Klippings hanskar har iag låfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Klippings hanskar iag Er geer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
någre klippings hanskar små XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
wålar deße hanskar bära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mina hanskar lära få; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och för mina hanskar buga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mina hanskar få för Ehr; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 HANSKE..............2
hanske lösa muffeband XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at Er hanske går eij tåf... XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 HANSKEN.............1
Står för en Spegel drager aff Hansken D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HANSKES.............1
på hwar hanskes miuka finger XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 HANTWÄRKS...........1
Hantwärks-Män är intet tröga B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 HAR.................239
Du har giort att iag måst lijda, I Mer än wackra min herdinna
Har Cupido Elden Länt, I Mer än wackra min herdinna
Och mit hierta har uptändt. I Mer än wackra min herdinna
Här har ändat lijf och pina, I Mer än wackra min herdinna
det har din fägring giort, II Herdinna säij
den har mig bracht i Snara, II Herdinna säij
Cupido har det lämna, II Herdinna säij
Lijte nogh har hon om åhret, VI Jag weet En liten Pijga
Ach hwem har mera sorg än Jagh? VIII Så skyndar du deij från meij nu
Een sedig Siähl har iagh i minne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som har min Siähl i boijor fördt, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som iag har lust och wiljan til, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
du har Skiähl, X Farwähl med din plåga
Doch har iag än större X Farwähl med din plåga
Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, XI Jag swor en gång
Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Med skada har iag lärt, att det omöijligt är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag har då andra hwila, ingen roo, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den pijhlen som hon har utj mit hierta skutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon har min frögd och all min glädie sönderbrutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Kan den som hälßan har eij kallas siukelig. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Har då iag säker war, mig listeligen bracht, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
aldt dhet ondt som iagh har giordt XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jagh har älskat dhen, som alla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som warit har din enda förre frögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty troheet är en dygd som himblen sielf har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ingen wijßheet har, och helt enfaldig ähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lyckan har nöije och lust af min qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Har han i Onskan af torndöön wist länt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Har nu eij tröst behof, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har mist mit Enda nöije, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag har mist min högsta Lust, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag har låtit migh behaga, XIX Ödemark i willa Skougar
allena du har meij behaga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Endast din när wist har warit mig Kier, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men har du lust din herde aflijfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Min frögd sig slutit har XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Har då himlen sådan gåfwor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
har af Kierleek lijf och lefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
ty iag har et wärk för hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har hoos deße ingen mackt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har beskådat här på iohlen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som iag har betrakta wähl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har du afwund tänckt’ iag ängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har blesserat diupt i Siählen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hon är gifft och har en man; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see’n iag rånnat har och bleckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
älska det en ann’ har kiär; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Har du lust det nu at åga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Tusend har iag seen min flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon har en prächtig panna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har naturen tror iag ämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har beskådat här på Johlen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har ock ondt att få en maka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty där har sig alt i sänder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har du wunnit, winn och så XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har din skiönheet qwäft mit hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När det den Glädie har, at lijknas få wid digh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Du har bå frögd och qwahl utj din Ögnesteen, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Dhen ingen lijka har och skapat uthan maka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hon är wähl Skiöhn, men har ett Jerne hierta, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den tijdh är lång som aldrig har nå’n ända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Man har mig hårdt med kiärlekz kedior ängzlat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Som Astrill iag förr har tillbracht, XXVI A L’aimable Bergere
Ty han har mig nu bunden lembnadt, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt hierta har nu inga wingar, XXVI A L’aimable Bergere
Slätt ingen hielp af sparkas har, XXVI A L’aimable Bergere
Din liufligheet den har mig dårat, XXVI A L’aimable Bergere
Har skiöhnheet då mit hierta sårat, XXVI A L’aimable Bergere
Det har med skadan sin erfarit, XXVI A L’aimable Bergere
Han har mer nöije i sin smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
För den som till sin dödh dig troheet swurit har, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Glädie iag har mist kan iag eij återfå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Den wreda himblens Rådh, har strängelig beslute, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som utj bitterheet eij nånsin har sin Maka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har iag då eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur Offta har doch eij mitt sinnelösa Sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
har mitt blinda hopp mig mången gång bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Den iag för detta tient och roligt wachtat har. XXIX A la plus aimable Bergere
Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka, XXIX A la plus aimable Bergere
Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat, XXIX A la plus aimable Bergere
Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh; XXIX A la plus aimable Bergere
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
Det iag så slätt begynt och illa lycktat har, XXIX A la plus aimable Bergere
Älen Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ehr har iag Glädt med liufwa lekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och har din fulla frijheet änn, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast än iag har mist min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Har mången Glader dag och mången rolig stund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som iag har tårar fält på detta papperstycke, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan ingen dig så högdt som iag har kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En som behöfwer alt, men har doch ingen ting. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
har och Siählen din, fått dygden sig till dehl. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Klippings hanskar har iag låfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
skelm som geer mehr än han har, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Har nu skrämt mitt förra moo F.I Contre La Fortune
Har hon präßat af mig tårar F.I Contre La Fortune
dem siön har till steenar giordt, F.III En Krigsmans wijsa
utaf hwilka man har spordt F.III En Krigsmans wijsa
har deß hugnad uhr dem rifwit F.III En Krigsmans wijsa
har nog när honom alt tryter; F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Fast Än han har, F.V Lustig frisk opp
Den intet har, F.V Lustig frisk opp
Den intet har, F.V Lustig frisk opp
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara F.VI Contre le Mariage
hwad man eij sielfwer har. F.VI Contre le Mariage
har slätta nätter goda daar S.I En sulten swarter mager kar
har mäst igenom strupen gått, S.I En sulten swarter mager kar
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
i sängen har och iag en sådan maka fått S.I En sulten swarter mager kar
en dam som har en snöhwijt panna S.I En sulten swarter mager kar
som har en swanehwijter bricka S.I En sulten swarter mager kar
hwars lijke intet många har S.I En sulten swarter mager kar
Naturen har sielf smincka deij. S.I En sulten swarter mager kar
gryn och krydder har i stoppat, S.II Kårf-giästbod
ingen nytta har och gagn; S.II Kårf-giästbod
har giort kårfwen som iag fick S.II Kårf-giästbod
i Corps d’ gardet, som iag har S.II Kårf-giästbod
som sig förr tilldragit har S.III Madammoiselle
har iag tänckt i affton dricka, S.III Madammoiselle
at iag fahr och mohr har bedt S.III Madammoiselle
Har du några Stats-affairer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Har du några älskos griller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Har du mootgång i din lycka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
har fahnen giort din siuka. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
ty min tobak har den dygden S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at iag fuller der har blifwit S.V En Suputhz förswar
till deß han en kyß har fått, S.V En Suputhz förswar
at han ingen mootgång har S.V En Suputhz förswar
hwad iag någn’sin har förwärfwa, S.V En Suputhz förswar
Hwarföre har man då den frågan förestält S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Suttit har än som wår Tappre Carol är S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
ånger blygd har den som spände bälte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
har du wäl något att wänta, D.III Ängelska Schique
När han nu trägit har bitit i Skinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bonden som har en Stake i Handen D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Som nu har fått frijheet till B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du har oförskylt fått låf B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Detta har mig orsak gifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty iag har och här wijd håfwet B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En Patron som mig har låfwat B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Sig har dristat til at tåga, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At man them i sorg har bracht, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Knifwar har nu ingen ägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
den ingen speijel har, B.IX Klagedicht
Dock har hon sådan seder B.IX Klagedicht
Har fått för långan tråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
lijk många fallor har, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
har iag eij än fått see, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Den Kärleks-löst lefwer har mången god stunder B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Det har lekt med eld en stund, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
har måßa mellan bena, B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch har och mången swans B.XIII Sidst om en mårgon goo
ty när han kommit har B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch har mång’ Enkia goo B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwar har fått sitt proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det har dig gådt som du förtient FA.I Det war en gång en unger katt
Att hwar och en sin plåga har. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Det sa’: Wäl dig som fiäder har! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Som intet har med deße krig! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Att hwar har sitt, te’ blåsa på. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
min Mohr har nästan samma färg G.IV Hwem är som detta gißa kan
Jag har eij finger eller hand G.IV Hwem är som detta gißa kan
J qwäll har warit nätt och grann. SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
spöö uhr handen har jag släpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Du har ännu många daa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Den har ingen ting till wåga E.VII Den som ingen ting fått åga
Har du någon trogen wän E.XII Har du någon trogen wän
Derför har du någe fådt E.XIV Jnte wetstu hur det går
Den mackten har, har altid rätt. E.XV Om du will frias från beswär
Den mackten har, har altid rätt. E.XV Om du will frias från beswär
har iag åtta daar eij warit kiärleks frij E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Ällska lär Jag, ällska har Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
Moor din hon har godt att seija E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
Som har dit största tidfördrif E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
som klocka Salomon berömligt skrifwit har E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Doch har för allihoop han eij den ringsta mödan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Som i snusa eij har Make E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där. E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
Har du inga, Gud nåd’ deij! E.LIX iör dig lustig, war man glad
Om hwar ock feck behålla den han har E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
När jag dra’r bårt: den intet har, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section