Next Section

Previous Section

 
 HAND................25
bränner näßlan i wår hand, VII Contre L’amour
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ty iag har et wärk för hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när Naturen giordt des hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som hon bär på hals och hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
När han giord des wackra hand XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som din hand mig lägger på, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af glädie till att få ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
uppå min trogna hand och dig till sällskapp taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fick af mången miuker hand, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men sij dennes hand och arm, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat, XXIX A la plus aimable Bergere
Sku hålla himblens hand och lindra mitt förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
om J på Ehr hwijta hand XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
af min handska på Ehr hand; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kyßa Eder bara hand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
seij Ehr hand den är så warmer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
utj Kirstins hand, för faat S.III Madammoiselle
Jag weet par skiöna Hand Granater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Som iag i min hand kan packa[?] G.III Litet rödt, men der omkring
Jag har eij finger eller hand G.IV Hwem är som detta gißa kan
Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Men gier du intet i min hand som är utsträckt SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
En Jungfru hand och yxeskafft E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 HANDE...............1
Hennes skiöna hande klåfwor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 HANDEL..............1
Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HANDELL.............1
ock des frija kiärlekz handell, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HANDEN..............7
Astrild mig wid handen fattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hon är och äfwen af den förr omtalde handen, XXIX A la plus aimable Bergere
Och had’ sin Galaté wijdh Handen, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
kyßa handen som der fritt S.II Kårf-giästbod
will den wackra handen kyßa S.II Kårf-giästbod
Bonden som har en Stake i Handen D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
spöö uhr handen har jag släpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 HANDH...............2
Din Marmor hwijta handh, som man med skiähl kan kalla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När Ödetz hårda handh, förhårdt förtrycker migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 HANDLAR.............1
i boden och handlar, D.III Ängelska Schique
 
 HANDLAT.............1
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HANDSKA.............1
af min handska på Ehr hand; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 HANDSÖÖL............1
När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 HANDUKZ.............1
Tal’ om duk- och handukz mönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HANS................70
Och på hans troo der byggen i boo, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Jaga hans plågor uhr hierta och blodh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Dem som brännes af hans lågar, VII Contre L’amour
Fast hans Ok Oß syns förgylt, VII Contre L’amour
Hans frögd och lemnar Sorgen qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När tijden som alt kan hans nöije störa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Befallning är hans macht, wår plicht är hörsamhet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Medan hans skåt mit hierta så kråßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hans frögd förkorta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar blef då hans wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Då ända sigh hans liufwa löije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Då han allena är och när hans wän är bortta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
men när hans suck och gråt feck entelig ett slut XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hans sidsta tijma war hans första glädiestund. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hans sidsta tijma war hans första glädiestund. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hans objecta refutera F.III En Krigsmans wijsa
Ell’ dirckar op hans kista, F.V Lustig frisk opp
ty alt hans taal skeer apropos S.I En sulten swarter mager kar
straxt tar hiertat hans på picka S.V En Suputhz förswar
i hans hierna, blijr han glad, S.V En Suputhz förswar
rinna i hans strupe-gång, S.V En Suputhz förswar
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka D.III Ängelska Schique
så snart som tu blifwer hans fänta. D.III Ängelska Schique
du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka, D.III Ängelska Schique
Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Si då blir hans person dig säkert nog bekänd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans öde war så godt, som få det ha på jorden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans leda lefnads Slända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hans swaga länder darra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hans panna och min kiortel B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hwad färg hans Ögon hafwa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hans finger långa tänder B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hans knän, som winckelhakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hans been som kielke stakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hans Näsa fötter händer B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom hans Lijf wor’ ända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hans lätta bröst det flämtar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ähr Hans Gürgens Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Men sätt en Kiäpp uti hans rumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
gåssen lijkasom hans Far. E.XVIII Gambla wahnan den är goder
Då första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Då första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Din Nästas hustru d’är hans ähra E.XLIX Uti Catchesen om jag mins

Next Section

Top of Section