Next Section

Previous Section

 
 HAA.................23
Läkdomb will Jag inte haa. I Mer än wackra min herdinna
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
mit på dörren haa man lämbnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at iag snart haa låßa dem XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
det J haa hafft mehning mä XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Det giorde som hwar wille haa, XXVI A L’aimable Bergere
Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt liufsta sälskap är slätt intet sälskap haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Haa fått höra mången stund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mig när Ja’na will haa Kier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hwem kan större Glädie haa? XXVIII Vppå ett Conterfait
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Som mig den till behag, och dig till tienst haa giordt, XXIX A la plus aimable Bergere
Så läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag will intet haa än lust; F.III En Krigsmans wijsa
alla Pijgor mödom haa, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen tiggiare haa löß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ingen Jungfru will haa man, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Som saa Jagh willen haa. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ia, brackan will hon haa B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HAAF................1
Du willa haaf med dina wågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 HAAN................1
taar tijden såsom iag kan haan, S.I En sulten swarter mager kar
 
 HAAR................11
haar mig beweckt att hööra på III. O Nechtergaal
så lenge som iag haar III. O Nechtergaal
Haar Sinnet mitt til kiärlek rördt. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hwem weet hwad himlen slutet haar. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Som tränchtan gier men ingen båthnad haar. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Haar du wähl hierta mig lembna allena, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Haar sig fåfängdt stedz bemött, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Haar du så offta giordt dhet digh ingen omba XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
haar nu till rolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 HAATAR..............1
Jag haatar min lefnadt och älskar min graf, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 HAA’................1
Haa’ Helena deße bägge XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 HAD.................1
Had iag arma stackars Masker, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 HADD’...............1
om iag hadd’ lagom stopp B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 HADE................11
at man dem så hade fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som det hade hälst till wän. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Effter man dem hade fängzlat XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och älska när Jag hade Lust, XXVI A L’aimable Bergere
den tridie hade till din röda mund behag, S.I En sulten swarter mager kar
sådan Stadzwackt hade giordt S.II Kårf-giästbod
den som förr en Jsklimp hade S.V En Suputhz förswar
Hade iag wähl tillstängt Lukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Och sa det hade iag wäl wändt FA.I Det war en gång en unger katt
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
För det han hade bydt sin ko i wärre nöt. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 HAD’................7
som had’ hierta förr af ståhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
På sin hals had’ hon en kädia XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Och had’ sin Galaté wijdh Handen, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar
Då du had’ spanskt wijn i kragen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
den had’ iag lust at åga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Had’ han, står där, herre dar E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 HAF.................1
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HAFFT...............8
all den frijheet hiertat hafft XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det J haa hafft mehning mä XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
som iag hafft i mina daar S.V En Suputhz förswar
eller hafft i sina daar, S.V En Suputhz förswar
Mången ann hafft knijf i lijfwet E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 HAFRAN..............1
seen kommer den leken iag hafran min skall låta skiära D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 HAFSENS.............3
Och styran som ett skiepp moth hafsens böllior stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Näij som Sohlen hafsens wågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 HAFWA...............22
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hoos den der oförnögdh stedz mera hafwa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ändtlig hafwa will det han doch eij kan få; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
fölliande will iag på Grifften min hafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Endast hwad Jag hafwa will, XIX Ödemark i willa Skougar
Som förr hafwa sedt min glädie och frögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
hafwa sparckat oß hijt neder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at de kundskap hafwaXXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fråga hwad hon hafwa will, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mina tanckar hafwa rymbt, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hafwa tändt den Eld deri XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt hwad som himblen hafwa will, XXVI A L’aimable Bergere
Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt. XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
som all sanning hafwa glömbt, F.III En Krigsmans wijsa
iag samma wägen hafwa will; S.I En sulten swarter mager kar
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
Om du sielf will hafwa frijd, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hafwa spelt Comoedianter, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hafwa alla hädan fahrit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hwad färg hans Ögon hafwa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Den tusend sängiar giordt, må sielf een sängh wähl hafwa. E.II Vppå en Trägårdzmestare
En Camrat Jag hafwa will E.XXIV Ledsamt är det ensam wara

Next Section

Top of Section