Next Section

Previous Section

 
 GÅRD................1
Kring om sta’n i hwar gård löpa. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GÅSEN...............1
Han då gåsen rätt hiärtli ba FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 GÅSSAR..............2
Gåssar etc. D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 GÅSSEN..............3
Schol-Gåssen står för Portar och Fönster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Gåssen som stånder widh Fönstret och siunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
gåssen lijkasom hans Far. E.XVIII Gambla wahnan den är goder
 
 GÅT.................2
af alt gåt är eij din lijke S.V En Suputhz förswar
alla köpmän ha gåt godz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 GÅTT................5
wänden om dijt J från gått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som nu skrifwes med gått hopp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har mäst igenom strupen gått, S.I En sulten swarter mager kar
af alt gått som iorden bär S.V En Suputhz förswar
i denna grafwen gått. E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 GÅÅ.................5
Wij nödgas låta för sig gåå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men när som Sohlen oß begynner närmar gåå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag will altijdh lijka gåå. F.III En Krigsmans wijsa
Måste derfrån skeelögdh gåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
at du nappast årckar gåå. E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 GÅÅR................1
Kräker kryper flyger gåår XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 GÅÅS................1
Som en gåås på wattnet flyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GÅßAR...............2
J wackraste flickor som trotzen de hurtiga gåßar D.III Ängelska Schique
Altijdh skryta ibland gåßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GÖMD................1
Ska din åminnelße blij gömd, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 GÖMMER..............1
Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GÜRGENS.............1
Ähr Hans Gürgens Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 HA..................138
Eij sku hoos mig ha gång, XI Jag swor en gång
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad nöije kan den ha som hennes ynnest mist? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himblen will så ha det måste nu så hända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
lijk som det ha worj löst, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at de dröija som ha hast XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wißli ha de faßna fast. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Slijka ögon ha wij både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wärlden all ha Troija blidt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så, iag måst, will iag ha free XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nycklen ha de med till Porten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och ha så när af Kiärleek dödt, XXVI A L’aimable Bergere
Sorg, längtan, qwahl och pust, utj mitt sälskapp ha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
sku’ ha femton hwaßa kanter, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
länge ha Ehr dräng fåt stådt der S.II Kårf-giästbod
för än iag ha hitta på S.II Kårf-giästbod
någon pijga ha hielpt giöra S.II Kårf-giästbod
ha giordt en och en i sänder S.II Kårf-giästbod
Karar, hwem ha sändt Ehr hijt? S.II Kårf-giästbod
dricka ska ia, drucki ha ia; S.V En Suputhz förswar
wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
Spisen de ha til sitt Element, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Gat-skrijkar’ som will ha så det spijsar D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Förtära alt hwad de ha uthom Lands D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Och af honom måst’ ha lof B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
ha tugga, lugga, slijti, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hans öde war så godt, som få det ha på jorden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ty the ha så när fått fehl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Som ther förr ha hollit håff; B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwar wid the sig förr ha went, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
alla köpmän ha gåt godz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Alla låås dhe ha god fiär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla gränder ha bra lius, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
ha ha frija, B.IX Klagedicht
ha ha frija, B.IX Klagedicht
ha ha pengar, B.IX Klagedicht
ha ha pengar, B.IX Klagedicht
ha ha skrälle, B.IX Klagedicht
ha ha skrälle, B.IX Klagedicht
ha ha klappa, B.IX Klagedicht
ha ha klappa, B.IX Klagedicht
ha ha nähra, B.IX Klagedicht
ha ha nähra, B.IX Klagedicht
ha ha luchtar, B.IX Klagedicht
ha ha luchtar, B.IX Klagedicht
ha ha stygger, B.IX Klagedicht
ha ha stygger, B.IX Klagedicht
ha ha satter, B.IX Klagedicht
ha ha satter, B.IX Klagedicht
ha ha fuhla, B.IX Klagedicht
ha ha fuhla, B.IX Klagedicht
ha ha Skåhrar, B.IX Klagedicht
ha ha Skåhrar, B.IX Klagedicht
ha ha lijka B.IX Klagedicht
ha ha lijka B.IX Klagedicht
ha ha Rancka, B.IX Klagedicht
ha ha Rancka, B.IX Klagedicht
ha ha seder, B.IX Klagedicht
ha ha seder, B.IX Klagedicht
ha ha dundrar, B.IX Klagedicht
ha ha dundrar, B.IX Klagedicht
ha ha styggan. B.IX Klagedicht
ha ha styggan. B.IX Klagedicht
ha ha hyckla, B.IX Klagedicht
ha ha hyckla, B.IX Klagedicht
ha ha leska, B.IX Klagedicht
ha ha leska, B.IX Klagedicht
ha ha Rosa, B.IX Klagedicht
ha ha Rosa, B.IX Klagedicht
ha ha swälta, B.IX Klagedicht
ha ha swälta, B.IX Klagedicht
ha ha drängar, B.IX Klagedicht
ha ha drängar, B.IX Klagedicht
ha ha fiolla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha fiolla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha håhle, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha håhle, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ändan, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ändan, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha darra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha darra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha plåcka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha plåcka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha stanckar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha stanckar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha bär han, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha bär han, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha wåta. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha wåta. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När han sig nys ha raka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha wara, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha wara, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha hakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha hakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha skarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha skarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha roa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha roa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha lija, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha lija, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha kuhlin, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha kuhlin, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha nyttia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha nyttia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Sågas, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Sågas, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Spinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Spinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha dunder, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha dunder, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Når han en stund ha rakla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha drake, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha drake, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Måst Jag ha wed min sijda B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha sijda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha sijda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Näfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Näfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha lycka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha lycka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Det hon skall sådan lycka ha SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
är det bästa man kan ha. E.XIX Dricka lagom äta godt
den nå’ gier, han will nå ha. E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
den ena ha, den andra ska, ta tiur. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Om man som tuppen feck och samma wilkor ha E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta

Next Section

Top of Section