Next Section

Previous Section

 
 GÅDT................5
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Vtan Kierleek intet gådt. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det har dig gådt som du förtient FA.I Det war en gång en unger katt
Giör dig sielf och andra gådt. E.XIV Jnte wetstu hur det går
 
 GÅFWA...............8
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
Det är wähl en ringa gåfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kunde iag min gåfwa laga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
kund’ iag sådan gåfwa gee XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwar är iu sin gåfwa lijker, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
för min gåfwa iag Ehr geer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
tack min Syster för Ehr gåfwa, S.II Kårf-giästbod
Snus-tobak een allmän gåfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 GÅFWAN..............1
för den angenehme gåfwan S.II Kårf-giästbod
 
 GÅFWOR..............1
Har då himlen sådan gåfwor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 GÅHL................2
frääs bland hundar på wår gåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Tå the dra thur theras gåhl, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 GÅHLEN..............1
Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 GÅL.................1
En snål Sugga på wår gål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 GÅLFWET.............1
gålfwet af och tee. B.IX Klagedicht
 
 GÅN.................2
Gån då trogne suckar sachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Gån försichtigt wandren warli XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GÅNG................32
dig mången gång. III. O Nechtergaal
Jag swor en gång, XI Jag swor en gång
Eij sku hoos mig ha gång, XI Jag swor en gång
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så har mitt blinda hopp mig mången gång bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister på en gång min wän och tijdfördrijf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Bladet lär sig en gång wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
bladet kan sig en gång wända, F.III En Krigsmans wijsa
Som moth gång med Gladt hierta bär. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
at min korta strupas gång S.V En Suputhz förswar
rinna i hans strupe-gång, S.V En Suputhz förswar
Mins du när dhe en gång togs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Kund Jag’na en gång slippa, B.IX Klagedicht
Lät hon migh en gång få kyßa des Näfwar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Det war en gång en unger katt FA.I Det war en gång en unger katt
En räf en gång i Siönöd wa FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Kom samma gång, för slik ap’tit, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Hwad du en gång för man skall få SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Som en gång din mann skall blifwa? SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Hwem en gång dit goda får E.XIV Jnte wetstu hur det går
Du en gång sielf tyfstulen blifwer. E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
En gång så månde en, den frågan föreställa, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 GÅNGAR..............1
fempton gångar fempton ringar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 GÅNGEN..............1
så snart som Solen är gången i skogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 GÅNGH...............4
Far wähl far wähl ändå en gångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Som dheße foglar små dhe sönge dhenne gångh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
med pigan någon gångh, B.IX Klagedicht
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 GÅNGOR..............2
at tu får 2 gångor taga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
twå tree gångor man om åhre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 GÅR.................35
thes iag nehr i grafwen går. I Mer än wackra min herdinna
du går det elliest qwitt; II Herdinna säij
J går blef iag mäd spee, V J går blef iag mäd spee
Men omsider går det gahli, VI Jag weet En liten Pijga
Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
iagh går ner uthj min graf XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men allom som digh see går lika såßom migh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Som är mitt föllie när min Jord i bete går, XXIX A la plus aimable Bergere
Ett kullstött lyckans hiuul som eij går mehra kring XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han går i Jorden neer eij uthan mycken fröijd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
at Er hanske går eij tåf... XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
men sällan effter önskan går S.I En sulten swarter mager kar
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
som der hungrig går med sorger, S.II Kårf-giästbod
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
Brand Nicola går med i raa D.II En nylustig och begärlig WISA
een Menuet, går ock så nätt D.II En nylustig och begärlig WISA
Går hon från Torget hoppar och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Min Man som går hwar Dag uppå Krogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
utan det går alt brede wid D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Jnt’ i Corps de Garde går, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Det bjud då aldrig til, då går det dig som Nallen; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
sin werld han genom går, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Strumprynkot kippskodd går han B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
går det och med meij. B.XIII Sidst om en mårgon goo
går med oß i wåra da’r, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
så skiön som Kinckenjees, då går han ju wäl an SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
aldrig går jag meer med staaf. SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Jnte wetstu hur det går E.XIV Jnte wetstu hur det går
Änn du; ty det går dig då slätt; E.XV Om du will frias från beswär
Der wijsaren går rundt omkring E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?

Next Section

Top of Section