Next Section

Previous Section

 
 GUDARNA.............1
Gudarna sielf bedröfwa mitt hierta XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 GUDARNES............1
Så böriar mit qwahl effter Gudarnes Rådh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 GUDARS..............1
Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 GUDEN...............1
för den guden mång’ nedfullit, F.III En Krigsmans wijsa
 
 GUDH................2
Gudh Oß endast hiertat geer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Gudh gif frid i wåra dagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 GUDINNA.............3
Som ditt Offer min gudinna, I Mer än wackra min herdinna
Och Gudinna kalla. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hon hette Gudinna min endaste tröst. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 GUDINNOR............1
Fahrer wähl gudinnor all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 GUDZ................2
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 GULD................2
giömma guld i Sölfwer sängar, F.III En Krigsmans wijsa
sit guld och sina skattar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 GULDBEPRYDDE........1
kroke-knijfwar guldbeprydde, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 GULL................7
som gull; X Farwähl med din plåga
Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser, XXIX A la plus aimable Bergere
Och lyser utaf Gull, F.VI Contre le Mariage
som draken på gull plä, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
at hennes höns sku wärpa Gull SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
et slagz gull fins i wår Sta E.IX Många fara effter Gulle
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 GULLE...............1
Många fara effter Gulle E.IX Många fara effter Gulle
 
 GULLET..............2
Ty blancka Silfretz Glantz och Skiöna gullet röda, XXIX A la plus aimable Bergere
Hwad är silfret, hwad är gullet F.III En Krigsmans wijsa
 
 GULLRENGN...........1
Och gullrengn slaggar eij i wåra fönster in, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 GUNST...............13
Och gifwa mig med gunst mitt hierta mig igen, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och aldrig nånsin mera nå din Gunst. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om himblen mera Gunst mig nånsin will beskiära, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den himblen mera gunst mehr godt än mig förunner, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad mig lyckans gunst beskier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Den en liten gunst hon wißer XXVIII Vppå ett Conterfait
Om din Nåd och goda Gunst, F.II Wreda lycka och Oblijda
Wrede rönar Jag eij gunst. F.II Wreda lycka och Oblijda
När lyckan unnar oß sin gunst, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Alla qwinfolcks gunst iagh winner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 GUNSTEN.............3
Will du min Nöd med Gunsten din eij täckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så hoppas hörsamst Jag, den gunsten mig bewises XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 GUNSTIG.............1
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GUTH................1
Elin ist mein högstes Guth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GYLLENDE............1
båd’ honom och gyllende Frantzen. D.III Ängelska Schique
 
 GÄCK................1
Con Licentza sagdt der gäck S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 GÄCKERIJ............1
Byte giörs för gäckerij. E.XII Har du någon trogen wän
 
 GÄLLA...............2
Nu wäl an nu lär det gälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GÄLLER..............2
Men tro meij hwad det gäller, V J går blef iag mäd spee
gäller annat än siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 GÄRDSGÅRDS..........1
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GÄRNA...............2
fins, som eij sku’ gärna willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwem som gärna studsa må, F.III En Krigsmans wijsa
 
 GÄST................1
hemfolck, okiänd och hwar gäst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GÄSTEBODH...........1
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 GÅ..................38
Vnder Oket och qwida, I Mer än wackra min herdinna
J dina boijor II Herdinna säij
Få fritt bland folcket , V J går blef iag mäd spee
Och måst min trogna suckan omsunst, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Moth hela himblens Rådh kan eij min trängtan , XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Tijdh nog får iag sörria och qwijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och försichtigheet rund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till dem uhr skantzen ned XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer , XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen , XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då då måste Jag allena och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Måst Jag in till min dödh sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
iag skall genom eelden . F.III En Krigsmans wijsa
när den drukna eij kan, F.III En Krigsmans wijsa
det andra meij som det kan S.I En sulten swarter mager kar
när iag men’t till slåtet , S.II Kårf-giästbod
och sprett, och giör tig fier. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
rätt fahninwall från mig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Att modigheeten sielf hon bagzas wed fram, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
låt mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
straxt wij tillsammans D.II En nylustig och begärlig WISA
på Slåttet hwar du will; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Eller med Korna wall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att här upp och neder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du får i huus bons Cammar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
At hwar skulle tädan , B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Ja de här alla trinda B.V Swar uppå de Nya Tidningar
På twå fötter nu Möß B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Som måst sin näsa qwitt B.VII Blir det krig så måst wij fort
kiälta skafwa knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Förr skall Stockholm lära , B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Skratta, danßa, , spaßera, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och lell med Silckes brackor, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
på skall och Låppefångh, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwar effter katter på lur FA.I Det war en gång en unger katt
Så plä och mäst i werlden : FA.IV Så går med oß i wåra da’r
än hoos de andra städz, snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Som en bonde och plöija E.L West du hwad en Ungkarl will

Next Section

Top of Section