Next Section

Previous Section

 
 GRÄMER..............1
som dit hierta grämer mycke, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 GRÄNDER.............1
alla gränder ha bra lius, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 GRÄS................1
äta gräs i grönan beet, F.III En Krigsmans wijsa
 
 GRÄSELIGA...........1
doch iag feelar gräseliga S.II Kårf-giästbod
 
 GRÄSET..............2
Så wattnar gräset iag med grååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Då ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 GRÄÄS...............1
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 GRÅ.................8
För den leda Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
För den leeda Falcken Grå, V J går blef iag mäd spee
Der töör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der tör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Lätt då man Falken grå, V J går blef iag mäd spee
Der töhr intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
är och det trålle grå, B.IX Klagedicht
den gambla Mesen grå, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GRÅSTEN.............1
För skall gråsten blij till limpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GRÅT................6
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
men när hans suck och gråt feck entelig ett slut XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hör på min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ock iag som dricker gråt och äter tårebröd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men den som utan gråt min klagan höra kan XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Då får man höra gråt för skratt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 GRÅTA...............15
Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Gråta här med sorgse moodh, XIX Ödemark i willa Skougar
Jag måste sörria qwida och gråta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Jag måste hierteligen gråta, XXVI A L’aimable Bergere
Det gret när Phillis wille gråta, XXVI A L’aimable Bergere
Då har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då då då måste Jag allena gå och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh måste ymkeligh ohörd så länge gråta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
derför’ måste iag iu gråta F.I Contre La Fortune
Will iag in till grafwen gråta, F.III En Krigsmans wijsa
Lät Tokar snyffta och gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty iag wil aldrig mer gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Som Gråta kan och söria, F.V Lustig frisk opp
Surögder plä städz gråta, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GRÅTER..............3
Jag låter iag gråter och beder om nåd, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
se hur iag gråter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Se hur ymkeligt iagh gråter, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 GRÅTH...............10
Suckan, Gråth och ymklig låth, VII Contre L’amour
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Min enda roo är gråth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Och han to på med sorg och gråth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min ögon uthaf gråth som tåhrefloder rinna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty troo mig gråth och låth F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Gråth då hwem will F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Af Suckar gråth och ledsamt Lagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 GRÅÅ................4
Men tro fast Falcken gråå, V J går blef iag mäd spee
Som kåhl i askan gråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
kan och den mesen gråå B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Årckelösa Gubbe gråå E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 GRÅÅT...............1
blijr då grååt mitt tijdfördrijf? F.I Contre La Fortune
 
 GRÅÅTH..............2
Så föllier ofehlbahrt, på älska grååth och låth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så wattnar gräset iag med grååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 GRÆSKA..............2
fahr wähl Græska och Latin, F.III En Krigsmans wijsa
Ther Latinska, Græska bladen B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 GRÖNA...............8
Wijd alla gröna trän, och alla klara floder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
J gröna trään och stålta Eekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Taar Jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 GRÖNAN..............2
J grönan dahl III. O Nechtergaal
äta gräs i grönan beet, F.III En Krigsmans wijsa
 
 GRÖNSKA.............1
blijr hennes Grönska all, hon sielf blå hwijt och kaller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 GRÖNSKAR............2
Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den hwars lycka nu så grönskar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 GRÖÖTH..............1
Giör sin tälg-knijfz tiocka grööth. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GUARDE..............2
regnar när Guarde är uthe, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Ty rägnar altijd då når Guarde uthe är, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 GUARDET.............1
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 GUARNISON...........1
Är stormat och belagdt med ymklig guarnison, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GUARNIZON...........1
utj denne guarnizon, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GUBBAR..............1
men min hiertans, några gubbar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 GUBBE...............2
Jngen gubbe pigan röör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Årckelösa Gubbe gråå E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 GUBBEN..............4
Gubben och Kiärngen som lefwa tilsamman D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Gubben effter Pigans tar, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
ner han ga gubben ja, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
För det iag Gubben togh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GUD.................10
Men Gud weete hwar hon fåhret, VI Jag weet En liten Pijga
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
ja Gud gie fadren med, B.IX Klagedicht
Men Gud nås det kan eij hända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ach Gud gie iag fick see deij B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Heldre Gud och himmel mista B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Har du inga, Gud nåd’ deij! E.LIX iör dig lustig, war man glad

Next Section

Top of Section