Next Section

Previous Section

 
 ANDACHT.............1
i diupaste andacht, och säger att han eij blir trötter, D.III Ängelska Schique
 
 ANDAN...............1
Så länge andan rörs utj mit swaga Lijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ANDAS...............1
Så unn att Jag doch för dig andas får, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 ANDE................1
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ANDEN...............1
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ANDERS..............2
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 ANDHÅL..............1
lijtet andhål, at des snöö XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ANDRA...............28
Dig för andra städze ähra, I Mer än wackra min herdinna
Att andra de taga, X Farwähl med din plåga
Jag har då andra hwila, ingen roo, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Sorgfull är eij allen bland andra utan frögd, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
rijta werldens andra Sohl; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes andra stålte leeder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Och af andra rosad blifwa, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Andra flere som iag älska XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag log altijdh när andra ängzligt klaga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Som andra giohle giohl iag med, XXVI A L’aimable Bergere
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
andra sijdan XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
andra utj frögd, förnöijde glädias få, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ju mera andra iag förnögde glade sij, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
det andra gå meij som det kan S.I En sulten swarter mager kar
den andra näsan som war skiönast af sit slag, S.I En sulten swarter mager kar
med dhe andra och alarma, S.V En Suputhz förswar
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Jbland andra wara stum, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Willia mehr än andra weta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
De andra husen stå der i. G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
ta katten andra dagen fast. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Men hoos andra ta till låns E.VII Den som ingen ting fått åga
Giör dig sielf och andra gådt. E.XIV Jnte wetstu hur det går
När du får andra hiertan stiäla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
den ena ha, den andra ska, ta tiur. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 ANDRAS..............3
När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och som en stackars hund för andras portar liggia. E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 ANDRE...............1
eij som dhe andre diuren F.VI Contre le Mariage
 
 ANDROM..............1
Och lembna androm hwad det sielf eij äga kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ANGENEHME...........1
för den angenehme gåfwan S.II Kårf-giästbod
 
 ANGENEHMER..........1
Kierleken plägar kiär och angenehmer synas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ANKAR...............2
som ankar tråßar twå, B.IX Klagedicht
iag tänckte kasta ankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 ANN.................16
mehr än nånsin någon ann. VI Jag weet En liten Pijga
Ställa ann, X Farwähl med din plåga
Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En ängzlig plåga är, som mig hårdt sätter ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag älskar endast dig, och aldrig någon ann, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så stämmer öfwer den iag sielf en sårgSång ann. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
bedröfwa när en ann, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
den sigh önskar ont, han älskar eij en ann. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
han ser mig då ann, D.III Ängelska Schique
Lågo hoptahls om hwar ann, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Aldrig klä sig som en ann, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mången ann hafft knijf i lijfwet E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 ANNA................7
Seen röner man wähl anna, X Farwähl med din plåga
Så säijer Astrild wähl, men lyckan säger anna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hakan runder mehra anna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Swart Jämbna Ögon bryn och mycket mera anna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
hwars fägring utan mycke anna S.I En sulten swarter mager kar
af hustr Anna Päders dotter, S.II Kårf-giästbod
än men bara at hustr Anna S.II Kårf-giästbod
 
 ANNAN...............11
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh hörde mig och ingen annan tee, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
eller giör nån annan harm, XXVIII Vppå ett Conterfait
Med annan bonde maat som intet mycket kåsta, XXIX A la plus aimable Bergere
annan glädie må wähl fahra S.V En Suputhz förswar
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Jfrån någon annan ort B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Här ifrån på’n annan ort B.VII Blir det krig så måst wij fort
Ty wänden nu omkring och söken upp en annan B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
De som hwar annan aldrig see, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
 
 ANNARS..............4
det är red’n en annars bijt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ty den en annars frögd F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Annars som en warg upfräta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Annars goda snart förslösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ANNAT...............16
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ett heelt annat sinne fatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
genom mutor, annat mehr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det annat hon eij skall få röna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Min lefnadh annat eij än som een långsam dödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
annat än som döda stenar F.III En Krigsmans wijsa
annat än et skiört Cristall, F.III En Krigsmans wijsa
annat än som lata drängiar F.III En Krigsmans wijsa
ty iag eij annat hafwer, F.V Lustig frisk opp
men dhe swara intet annat S.II Kårf-giästbod
Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten D.III Ängelska Schique
Då gäller annat än siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Jntet annat skiälmerij drifwer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jntet annat skiöta om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet annat skiöta Om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Skiällan får wäl annat liu’ E.LIX iör dig lustig, war man glad

Next Section

Top of Section