Next Section

Previous Section

 
 GOOR................2
då hon blir wänlig, gla’r och goor. S.I En sulten swarter mager kar
är han eij onder är han goor SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 GOOWÄN..............1
Så slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 GORDISK.............1
Som Ouplöslig är, och kallas Gordisk knuth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 GOTT................2
kun wij få ett gott accord XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Medan som gott öhl, och wijn kan wancka, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 GRAAF...............1
fast han skijter på min graaf SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 GRAF................10
Alt till sin graf II Herdinna säij
Vppå min Graf alt med en Sorgsin han, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
iagh går ner uthj min graf XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jag haatar min lefnadt och älskar min graf, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
in i döden till min graf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som till sin dödh och graf, din egen will förblij: XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hwad sällsamt Kreatur wäl denna graf instänger: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GRAFSKRIFFTER.......1
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 GRAFSKRIFT..........1
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GRAFWA..............1
Jag lemnar nu wärlden och wandrar till grafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 GRAFWEN.............9
thes iag nehr i grafwen går. I Mer än wackra min herdinna
Vppå grafwen deße raar, I Mer än wackra min herdinna
Och iag i grafwen läggas skall. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att Olycka iagh i grafwen för med migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Will iag in till grafwen gråta, F.III En Krigsmans wijsa
i grafwen digh stielpa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
i denna grafwen gått. E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 GRAFWESKRIFFT.......2
SpåGubbens grafweskrifft SP.X SpåGubbens grafweskrifft
En Roddarepijgas Grafweskrifft E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 GRAFÖHL.............1
Ditt Graföhl skulle blifwa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GRAN................4
Hon är nätter hon är gran, VI Jag weet En liten Pijga
Altijdh ähr hon gran och Skiön. VI Jag weet En liten Pijga
båtzmans halsduuk knyttnings gran: XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Willia wara gran och Nätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GRANATER............2
Dina Bomber samt Granater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag weet par skiöna Hand Granater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 GRANLÄTT............1
Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 GRANLÅTEN...........1
Jänckar och lagar snält granlåten sin D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 GRANN...............2
Altijd grann och nätter wara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
J qwäll har warit nätt och grann. SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 GRANNAR.............2
Mot sina Grannar fächtar med Åren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
 
 GRANNEN.............1
Att grannen sig förundrar, B.IX Klagedicht
 
 GRANNES.............1
röder som wår Grannes Knuth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GRANT...............2
Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
sielf grant utj sitt skåp, B.IX Klagedicht
 
 GREEP...............2
giör eij något kärleekz greep S.V En Suputhz förswar
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 GRENADIER...........1
Således blifwa Grenadier G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 GRENAR..............3
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Lort och Rusin drufwe-Grenar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GRET................1
Det gret när Phillis wille gråta, XXVI A L’aimable Bergere
 
 GRIFFTEN............1
fölliande will iag på Grifften min hafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 GRIJN...............1
när iag war en sådan grijn. F.III En Krigsmans wijsa
 
 GRIJPEN.............1
grijpen till med alla hänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GRIJPER.............2
Der ingen mothgång grijper honom an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
att han grijper dristigt tell S.V En Suputhz förswar
 
 GRIJSAR.............1
Een Sugga låg och sku få Grijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 GRIJSE..............1
Elin är min Grijse Steek. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GRILLER.............1
Har du några älskos griller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 GRINAR..............1
Han grinar pustar stanckar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GRIPA...............1
at den mig will gripa an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GRIßAR..............1
at hennes grißar sku få Soor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 GRO.................1
Kierleekz Rosor gro bland törnen, VII Contre L’amour
 
 GRODA...............1
sielf slaskot som en groda, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 GROFWA..............2
Men war också derhos af grofwa plumpa seder: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Stinna Ådror Grofwa leder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GROO................3
Der Olyckor altijdh Groo, VII Contre L’amour
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 GROP................1
En nyer skoo och’n lortig grop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 GRUFWELIG...........1
Håller wid Bron en grufwelig Låt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 GRUNDELÖSA..........1
Hon kallar detta Glam och Grundelösa skiähl, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 GRUNDEN.............1
om det rijfz till grunden nehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GRUNDER.............1
Som blan på träna fins, som sand på hafzens grunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 GRUNDLÖSA...........1
åt det grundlösa träske, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 GRUUS...............1
skall till gruus och aska blij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GRYMHEET............2
Hon i skiönheet grymheet hyser, XXVIII Vppå ett Conterfait
Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 GRYMMA..............5
Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Starcka Leijon, grymma aap B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Öfwer Biörkös grymma fiähl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
för Kärleks grymma tyranij E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 GRYN................2
gryn och krydder har i stoppat, S.II Kårf-giästbod
at hennes skursand sku bli gryn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 GRÄF................1
gräf eij du din ungdom neer, E.III Liuset täres men det brinner
 
 GRÄFDE..............1
Här nedergräfwes dhen som stedz i Jorden gräfde E.II Vppå en Trägårdzmestare

Next Section

Top of Section